Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Novinky systému PROMOTIC 8.3.

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.
 

Verze 8.3.30 (od 7.3.2019) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmABradleyDF1 - Zobecnění o datovou oblast typu "L - Long"
- PmChar - Opravená chyba: Při zavření portu nebyla správně dokončena zpráva typu Slave
- Text - Opravená chyba: Konfigurátor Zarovnání vodorovné s hodnotou "Vpravo" nefungoval správně v lokálním obraze

Verze 8.3.29 (od 28.11.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmAlarmEvent objekt: metoda GetHistoryData neuměla procházet více záloh (pokud nebyl zadán počet záznamů "records:xx;").
- TrendsView objekt: Opravy chyb pro Web obrazy.
- Opravy různých dalších menších chyb.

Verze 8.3.28 (od 16.10.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmCommData objekt: Opravená chyba: Volání metody Refresh způsobilo zrušení periodické komunikace tohoto objektu.
- PmiCanvas objekt: Opravená chyba: Přečtená hodnota barvy (například vlastnosti strokeStyle) byla špatná.
- Web obrazy a Trendy: Různé malé opravy.

Verze 8.3.27 (od 13.9.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmOmronFINS komunikační ovladač: Opravená chyba: Někdy po vypnutí a zapnutí PLC ovladač přestal komunikovat.
- PmChar komunikační ovladač: Opravená chyba: Pro Etnernet TCP nefungovaly zprávy typu Slave.
- PmElgas2 komunikační ovladač: Opravená chyba: Nefungoval příjem zprávy, která přišla ve více Ethernet paketech.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Zobecnění Ethernet komunikace pro adresování přes bridge. Viz nový konfigurátor "Typ adresování".
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nový parametr "screen.allmonitors" pro zjištění rozměru vymezující všechny monitory.
- Pm.OtherAppOper metoda: Nový parametr nOper=20 pro zjištění pozice a velikosti okna dané aplikace.

Verze 8.3.26 (od 28.6.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Pm.DateDiff a Pm.DateAdd nové metody pro práci s časem
- Pm.Trunc, Pm.Floor a Pm.Ceil nové metody pro získání celého čísla
- Opravená chyba: PmiItem.Visible a PmiItem.Enabled vlastnosti - někdy nefungovalo nastavování skriptem nebo datovou vazbou.
- GetPar metoda zobecněna o parametr "nAttr". Lze tak nyní zadat, že metoda vrací hodnotu jako datový typ Long (jinak vrací vždy jako String).

Verze 8.3.25 (od 13.6.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: Instalace PROMOTIC nefungovala pro OS Windows XP (chyba od verze Pm8.3.24).
- Pm.EncryptText a Pm.DecryptText metody nyní fungují i pro JavaScript a Web obrazy.
- PmOmronFINS komunikační ovladač: Přidán datový typ L1 a R1.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Zoptimalizováno rozdělení proměnných v PmCommData do jednotlivých komunikačních zpráv.

Verze 8.3.24 (od 26.4.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmModbusMr komunikační ovladač:
- Zobecnění o práci s hodnotou typu LL2 = LongLong type 2 (8Byte Signed Integer).
- Opravená chyba: Při příjmu dat se netestovalo, zda odpověď přišla ze správného zařízení.
- PmChar komunikační ovladač: Opravená chyba: Když se někdy při vysílání přerušilo Ethernet spojení, tak ovladač přestal pracovat.
- PmPanel - grafický obraz:
- Web obrazy:
- TrendsView grafický prvek: Opravy různých chyb.
- PmiText grafický prvek: Zprovozněn konfigurátor "Typ stínování textu".
- PmiPrototype a PmiInstance grafický prvek: Konfigurátory "Grafický prvek ZAKÁZÁN v runtime módu atd. přesunuty z prototypu do instance. Lze tak nyní zakázat každou instanci zvlášť.
- PmMenu objekt: nyní lze vytvářet víceúrovňová menu - metodou AddMenu("id", "text", "type:menu;") lze nyní přidat podmenu.
- Různé opravy a zdokonalení v trendech, v alarmech, v editoru obrazů atd.
- Nové předkonfigurace:
- Předkonfigurace ve skupině "Přístup k databázím".

Vytvoří objekt PmAdo nakonfigurovaný pro daný typ databáze a vytvoří dva obrazy jako příklad pro test a prohlížení této databáze.

- Předkonfigurace "Graf - Celková efektivnost zařízení (OEE)".

Grafický prvek PmiCanvas připravený pro sledování efektivnosti zařízení dle ukazatele OEE.

- Předkonfigurace "Spojnicový graf jednoho průběhu zadaný hodnotami x, y".

Grafický prvek PmiCanvas zobrazuje průběh funkce zadané hodnotami x a y.

Verze 8.3.23 (od 20.11.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Licenční server PmNetKey:
- Zvětšení doby běhu runtime při ztrátě spojení s Licenčním serverem z 12 hodin na 48 hodin.
- Nové možnosti metody LicenceInfo(10/11/12) pro zjištění jak dlouho již trvá ztráta komunikace s Licenčním serverem.
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: v OID adrese nefungovalo větší číslo než 8 388 607 (číslo na 3 bajty).
- PmTable grafický prvek ve Web obrazs: Různé opravy chyb:
- Ve Firefox nešlo nastavit sloupec s šířkou 0.
- PmiText a PmiWEdit grafický prvek: oprava editace při víceřádkovém režimu.
- V lokálním menu editoru skriptů je nová volba Správce skriptů aplikace ..., která otevře prohlížeč pro zobrazení skriptů událostí nebo metod libovolného PROMOTIC objektu nebo grafického prvku.

Verze 8.3.22 (od 24.10.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- GetVarExtensions nová metoda v objektech PmCommData, PmOpcClientData a PmTrend:

Tato metoda umožňuje získat všechna datová rozšíření, která jsou zaregistrovaná do tohoto objektu. Tak lze získat např. všechny proměnné, které se trendují v daném objektu PmTrend.

- PmChar komunikační ovladač: zobecnění parametrů protokolu pro Ethernet o konfigurátor "Přijímaná data budou vždy jen v jednom paketu", pomocí kterého lze optimalizovat rychlost příjmu pro krátké zprávy.
- PmAdo objekt: zobecněny metody DbOpen, DbExecute, RsOpen, DbBeginTrans, DbCommitTrans, DbRollbackTrans. Pokud se u těchto metod v parametru zadá "return:map;", pak metody vracejí podrobnější informace o výsledku volání.
- TrendsView grafický prvek ve Web obrazech: Různé opravy chyb:
- Zlepšeno zjišťování přechodů na letní čas.
- Nefungovalo opakované volání metody RemoveAllTrends.
- Nastavení vlastností ValueMin a ValueMax v jiném pořadí způsobilo obrácení stupnice.
- PmTable grafický prvek ve Web obrazech: Různé opravy chyb:
- Nyní lze zadávat více než jeden fixní řádek nebo sloupec.
- Někdy byl zbytečně viditelný scrollbar.
- PmiRoot.Print metoda nefungovala během otevírání obrazu.
- PmiWEdit grafický prvek: Opravená chyba: Na WEBu se nebralo v úvahu nastavení "Jen pro čtení". Vždy šlo editovat.
- Někdy se špatně z OS Windows zjistilo lokální nastavení desetinné tečky a pak docházelo ke špatnému čtení reálného čísla.

Verze 8.3.21 (od 18.7.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmiText grafický prvek: pro velké fonty (větší než 100px) bylo zlepšeno vyhlazování písma.
- PmiLine grafický prvek: pro WEB obrazy zprovozněn Vzor (čára čárkovaná, tečkovaná atd.).
- PmDataTable.Sort metoda: třídění textů se nyní provádí s ohledem na jazykovou lokalizaci.
- Pm.ScanDate metoda: zprovozněna pro WEB obrazy a zobecněna o nFormatType=10 (zadává se formát pro datum ve tvaru "YmdHMS").
- PmTrend.GetGroupTitle nová metoda: pro zjištění uživatelského názvu trendové skupiny.
- Nové předkonfigurace:
- Konfigurace komunikačního ovladače PmChar včetně obrazu a ovládání - lze použít jako jednoduchý komunikační terminál.

Viz / Komunikace / PmChar konfigurovatelný protokol / PmChar - Sestava komunikace s daty a obrazem

Verze 8.3.20 (od 2.6.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: Vietnamština. Viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.
- PmExpr objekt: Nový pomocný objekt pro vyhodnocování JavaScript výrazů dodaných v podobě textu.

Pro ukázku funkčnosti je vytvořena nová předkonfigurace: / Obrazy (PmPanel) / Ostatní / PmExpr - matematický výraz.

- Web obrazy:
- PmiWEdit.onDataEditAccept událost: Opravená chyba: Po ukončení editace se událost volala vícekrát.
- TrendsView grafický prvek ve Web obrazech: Zprovoznění prohlížení trendů i z jiných aplikací PROMOTIC.

Verze 8.3.19 (od 13.4.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: Různé úpravy a opravy v zobrazování WEB stránek obrazů, alarmů, trendů, formuláře (objektu PmForm) atd.
- PmComm.GetProtParam metoda: zobecněna o zjišťování ethernet adresy ("EthIPAddr"), ethernet portu ("EthPort") a seriového portu ("SerPort").
- PmModbusMr komunikační ovladač: Zobecněni o zaslání zprávy typu broadcast pomocí objektu PmCommMsg, tzn. pokud zadaná slave adresa je 0, pak zprávu budou přijímat všechny stanice v síti.
- PmMBus komunikační ovladač: Zobecnění ovladače pro příjem záporných hodnot v BCD kódu.
- PmMelsecQA komunikační ovladač: Opravená chyba: Pro formát protokolu 3E/ASCII se špatně zasílala hodnota typu 1 bit.

Verze 8.3.18 (od 8.2.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmIEC62056 komunikační ovladač: Zobecnění o nový typ zprávy "Programovací mód - Blokově orientovaný přenos dat".
- Editor aplikace: Opravená chyba: Někdy došlo ke ztrátě nastavení v záložce PmRoot > Uživatelé.

Verze 8.3.17 (od 3.1.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- TrendsView grafický prvek ve Web obrazech: Pro prohlížeč Chrome zprovozněna konfigurace trendů (zadávání barev, funkce platnosti stylu atd.).
- Alarm/event prohlížeč:
- Zprovozněno správné zobrazování při opačném časovém setřídění
- Na Webu pro prohlížeč Chrome zprovozněno zadávání filtračního řetězce.
- PmSNMP komunikační ovladač: Zobecnění pro SNMP verze 3 (autorizace a šifrování).
- PmMBus komunikační ovladač: Opravená chyba: Při příjmu hodnoty ve formátu 12 digit BCD se špatně hodnota vypočítala.
- PmCommData objekt: AutoSendEnabled nová vlastnost
- PmForm objekt: Opravená chyba: Názvy systémových tlačítek byly pouze v angličtině.

Verze 8.3.16 (od 24.10.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmiWEdit grafický prvek: Opravená chyba: Při zadání hodnoty klávesou Enter nedošlo k vyvolání události onDataEditAccept.
- Editor obrazů: Opravená chyba: V proměnné typu "Boolean" nešla založit datová vazba (padal editor obrazů).

Verze 8.3.15 (od 30.9.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- INFO systém: ve vývojovém prostředí je do INFO systému přidán celý strom aplikačních objektů začínající objektem PmRoot. U každého objektu jsou informace o licencích použitých v objektu. V objektu PmRoot jsou tedy informace o potřebných licencích celé aplikace.
- PmDataTable objekt: První sloupec lze nyní definovat jako typ Identifikátor. Tento identifikátor řádku lze pak použít např. v metodě Item pro adresování buňky tabulky.
- PmForm objekt:
- V každém objektu PmfObject jsou nové vlastnosti TitlePos, BodyWidthMode, BodyWidthIni, BodyHeightMode, BodyHeightIni.

Tyto vlastnosti umožňují lépe rozvrhovat velikost a pozici konfigurátorů.

- V objektu PmfString jsou nové vlastnosti Multiline a Subtype. Lze tak nyní vytvářet víceřádkové vstupní pole, statické poznámky atd.
- V objektu PmfSepar je nová vlastnost Subtype. Lze tak nyní vytvářet prázdné odsazovací řádky mezi konfigurátory.
- PmAlarmEvent objekt: V prohlížeči historie bylo optimalizováno rozvržení tlačítek pro posun v čase.
- PmDataTable.LoadFromFile metoda: Opravená chyba: metoda někdy selhala při načítání prázdného CSV souboru.
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: zpráva typu SNMP Walk byla předčasně ukončená když u některé hodnoty byl StatusError.
- PmOmronFINS komunikační ovladač: nyní je podporován registr EM.
- Formátování čísla s desetinným oddělovačem: zdokonalena práce s desetinnou tečkou/čárkou podle nastavení v OS Windows.

Verze 8.3.14 (od 28.7.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Pm.SelectionDialog metoda: Zobecněna o parametr oExtra, ve kterém lze zadat akci která se vyvolá po zavření výběrového okna. V tom případě je volání této metody asynchronní (tzn. se nezastaví a nečeká na uzavření okna).

Tento přístup umožňuje funkčnost této metody i v prohlížeči Chrome (tento prohlížeč nedovoluje synchronní otevírání modálních oken).

- TrendsView grafický prvek v JavaScript Web obrazech:
- Zprovozněna funkčnost konfigurátoru TrendsView > Grid > Typ čary.
- Opravená chyba: pokud v konfiguračním souboru byl tvTrend nastaven jako neviditelný, pak na Webu byl vidět.
- Opravená chyba: RemoveAllTrends metoda generovala chybu když nebyl žádný trend.
- Datová rozšíření:
- v konfigurátoru "Cílový objekt" nyní může být uveden Makro výraz (pro ExtAlarmAnalog, ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend, ExtComm, ExtOpcClient).
- konfigurátor Typ hodnoty zobecněn o volbu "3 - JavaScript výraz". To umožňuje například vyvolat alarm když je hodnota větší než zadaná konstanta, trendovat Quality dané proměnné atd. (pro ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend).
- TrendsView: zobrazení popisku trendu v místě kurzoru nyní rozšířeno o možnost zobrazit i čas - viz SetUserControl("click:showvaltimename(trend=all)").
- PmDataTable objekt: V konfigurační záložce Sloupce je pro každý sloupec nový konfigurátor Jen pro čtení. Do proměnné v tomto sloupci lze zapsat pouze jednou a tyto proměnné se nepočítají do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence. Viz Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly).
- Editor aplikace:
- Vytvořen Správce konfiguračních souborů. Umožňuje snadno vytvářet *.ini nebo *.xml konfigurační soubory, které lze pak číst pomocí makro výrazu $.cfgfile.
- Vytvořen Správce záloh aplikace. Umožňuje snadno obnovit starší zálohy aplikace, přechodně se do starší zálohy podívat, nastavit parametry zálohování atd.

Verze 8.3.13 (od 27.5.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy:
- Zjednodušeno přihlašování uživatelů na Webu. Při zadání špatného jména nebo hesla se otevře chybové okno s tlačítkem, pomocí kterého lze vyvolat nové přihlášení.
- TrendsView grafický prvek v JavaScript Web obrazech:
- Opravená chyba: Graf typu Konstanta se v určitých nastaveních špatně vykresloval.
- Opravená chyba: Vykreslované texty u bodů se neřadily pod sebe ale překrývaly se.
- Opravená chyba: INFO systém (nabízený objektem PmWebInfo) se na WebU otevíral ve velmi malém okně.
- Var objekt (Proměnná) má nový konfigurátor Zaokrouhlení.
- Nová PROMOTIC soborová složka #temp: - do této složky lze ukládat všechny dočasné soubory, tzn. ty které lze následně mazat.
- Datová rozšíření:
- ExtAlarmAnalog: Přidán nový konfigurátor Typ deaktivace, pomocí kterého lze např. nastavit ať zůstávájí alarmy ve stavu "neaktivní nekvitovaný (modrý)" viditelné (předtím to nešlo).
- ExtSubVar: Opravená chyba: nefungoval import/export ani XML ani CSV.
- PmChar komunikační ovladač: Zobecnění pro Ethernet Slave zprávy.
- Nové Předkonfigurace pro komunikace:
- Komunikace protokolem DALI.
- Další možnosti komunikace se zařízeními firmy Papouch.
- PmiCanvas grafický prvek: Opravená chyba: Docházelo k ubývání paměti při špatném (nepárovém) volání metod save a restore.
- Editor obrazů: Opravená chyba: Při určitých nastaveních se špatně přeložily parametry grafických prvků.
- Zavedena podpora textového formátu JSON - textový formát pro výměnu dat. Jsou nové metody:
- PmMap.mapGetPropNames nová metoda: umožňuje zjistit názvy všech vlastností v objektu PmMap.
- Pm.IsInt nová metoda: umožňuje zjistit zda hodnota je celé číslo (že nemá desetinnou část).

Verze 8.3.12 (od 26.2.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Datová vazba E - Vazba na obecný výraz: ve výrazu lze nyní používat i proměnnou pMe (grafický prvek, ve kterém je tato datová vazba). Pomocí této proměnné se lze ve výrazu odkazovat na libovolnou vlastnost libovolného grafického prvku v tomto obraze.
- Web obrazy:
- Opravená chyba: Grafický prvek PmiWCombo byl zobrazen se špatnou výškou.
- Zlepšeno okno přihlašování uživatelů (otevírané metodou Pm.WndLogon).
- Editor obrazů:
- Opravená chyba: Nešlo se přepnout do editace některých vnitřních prvků (pro PmiBarPane, PmiSliderPane, PmiPrototype).
- Předkonfigurace grafických prvků:
- Nové přehlednější uspořádání při vytváření nového grafického prvku.
- Nová předkonfigurace: Kalendář.
- PmSNMP, PmMBus, PmIEC8705, PmElgas2 komunikační ovladač: Opravená chyba: Při přenosu některých typů zpráv docházelo k ubývání paměti.
- PmMBus komunikační ovladač: Opravená chyba: špatně se přijímaly hodnoty typu 24bit Integer.
- Objekt PmMap: zprovozněna nová metoda mapSaveToString.
- V dokumentaci je nová kapitola popisující přístup k databázi Calc (OpenOffice, LibreOffice).

Verze 8.3.11 (od 19.1.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: ve vývojovém prostředí při změně datových rozšíření nedošlo k uložení editovaných hodnot (chyba od verze Pm8.3.10).
- Nové datové rozšíření ExtSubVar umožňuje do proměnné vložit další podproměnnou.
- Metoda OpenView zobecněna: v údaji oExtra.onOpen lze nastavit metodu, která se vyvolá až se obraz skutečně otevře.
- Web obrazy: zprovozněna metoda Pm.WndLogon i pro prohlížeč Chrome.
- PmBACnet komunikační ovladač: nově podporuje objekt typu "PulseConverter".
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač:
- Nyní lze v ItemId zadávat adresy větší než 254.
- Opravená chyba: Pro EtherNet/IP nebyl při příjmu testován příznak chyby STS.
- Správce lokalizovaných textů: přidána možnost importu/exportu do souboru CSV.
- Oprava vyhodnocování makro výrazu $.par v grafických prvcích PmiInstance a PmiPrototype.
- TrendsView grafický prvek: Oprava proti zneužitelnosti tohoto ActiveX prvku v HTML stánkách.

Verze 8.3.10 (od 15.12.2015) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: Zápis objektu nebo pole do proměnné šlo provádět jen s licencí PmRtProf. Nyní lze zapisovat pro všechny licence kromě PmRtFree - Bezplatná runtime licence.
- PmiText a PmiWEdit grafický prvek: zprovozněny pro německé lokalizační nastavení OS Windows (kdy u čísla je oddělovač tisíců "tečka").
- PmModbusMr komunikační ovladač: Zobecněn zápis dat o Modbus funkci FN06 (oblast RoS a RiS).
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Zprovozněn zápis jednoho bitu.
- PmMBus komunikační ovladač: Zdokonaleno zpracování příjmu některých dat (např. veličin z rozšířeným VIFE pro zjištění času změny veličiny).
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Opravená chyba: nešlo přijímat 2-rozměrné pole.
- PmWorkspace objekt: Opravená chyba: Pokud byl aktivní zoom aplikace (viz konfigurátor PmRoot > Vzhled > Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace), pak se někdy špatně vyhodnocovala šířka/výška jednotlivých rámců.
- INFO systém: Opravená chyba: Nerozkrýval se obsah objektu PmInstance.

Verze 8.3.9 (od 19.11.2015) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmAdo objekt: nové metody pro podporu transakcí: DbBeginTrans, DbCommitTrans a DbRollbackTrans.
- PmForm objekt:
- Nový typ položky formuláře - separátor, tj. objekt PmfSepar.
- Close nová metoda a nové vlastnosti BgColor, SysButtons.
- Editor obrazů: Opravená chyba:
- Nešlo pohybovat s prvkem PmiLine, když byl konfigurován svisle nebo vodorovně. Oprava dána i do verze Pm8.2.23.
- Při kopírování prvků ze schránky Windows nedocházelo k označení kopírovaných prvků.
- PmTrend objekt: Opravená chyba:
- GetValueByTime metoda neuměla vrátit jednu hodnotu pro typ uložení Database dBase backups.
- Při typu uložení Database Access backups (zastaralé) vznikala nová záloha při každém spuštění runtime.
- PmS7 komunikační ovladač: Opravená chyba: Proměnné z jednoho PmCommData se někdy špatně rozložily do komunikačních zpráv a pak se některé proměnné nepřenesly. (chyba od verze Pm8.3.2)
- PmTeco komunikační ovladač: Opravená chyba: Při přenášení 8-Byte hodnot (Datový typ LREAL a DATE / DATE_AND_TIME) docházelo k chybám. Oprava dána i do verze Pm8.2.23.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Opravená chyba: Nefungovala komunikace když v jednom objektu PmCommData byly proměnné požadující data z různých čísel DataFile. Oprava dána i do verze Pm8.2.23.

Verze 8.3.8 (od 1.10.2015) - stabilní verze

Od této verze je verze Promotic8.3 stabilní. V budoucnu do ní budou přidávány pouze nezbytné opravy a novinky, které nemají vliv na stabilitu systému. Další vývoj bude prováděn do nové verze Promotic9.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Ceník systému PROMOTIC . Původní PROMOTIC ceník již bohužel neodpovídal aktuální situaci na SCADA trhu a neodrážel úroveň technického rozvoje SCADA systému PROMOTIC. Proto byl připraven nový ceník, který mnohem lépe odpovídá realitě a je také jednodušší a přehlednější.
 
Hlavní změny v ceníku:
- Zrušení D/E kategorií cen. Jedna kategorie cen nyní platí pro všechny zákazníky (nezávisle na nákupu vývojové licence).
- Vyčlenění ceny licenčního klíče z ceny licencí. Nově jsou licenční klíče v ceníku zařazeny jako samostatné položky s individuálními cenami.
- Zpřísněny podmínky pro provozování PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC. Do runtime byla přidána omezení:
- Nelze použít více než 10 obrazů (objektů PmPanel).
- Do proměnných v objektech PmData, PmDataTable, PmCommData, PmOpcClientData ... nelze ukládat hodnoty typu Object a Array.
- Nový PmForm objekt, který umožňuje velmi obecně vytvářet formuláře pro zadávání údajů. Otevírá se pomocí metod typu OpenView a lze jej tedy otevřít nejen v samostatném okně, ale také v grafickém prvku PmiWFrame nebo v pracovní ploše PmWorkspace. Je funkční i pro Web obrazy. Nahrazuje zastaralou metodu Pm.InputBox.
- PmiCanvas grafický prvek: Pro tento prvek byl vytvořen (zatím jednoduchý) nástroj pro malování, pomocí kterého lze nakreslit obrázek grafickým způsobem a nástroj z toho poté vytvoří skript.

Tento nástroj bude v dalších verzích zobecňován ať umí všechny grafické možnosti a ať umí nejen vytvořit, ale i načíst kód ze skriptu.

Nástroj pro malování nyní lze vyvolat z následujících míst:

- Vybrat předkonfiguraci / Obrázek / Nakreslení PmiCanvas obrázku nebo
- V záložce Draw - při zakládání nové metody vybrat volbu "nakreslit obrázek PmiCanvas" nebo
- V záložce Draw - v lokálním menu editoru skriptů vybrat Canvas editor ....
- Nový pomocný objekt PmList. Umožňuje projektantovi vytvářet v tomto objektu seznam hodnot typu LIFO a FIFO. Viz Porovnání objektů pro držení hodnot.
- Opraveno zadávání lokalizovaných reálných čísel (v Editor aplikace, Editor obrazů a v grafických prvcích PmiText, PmiWEdit) v případě když byl zadán oddělovač desetin jako "čárka" a oddělovač tisíců jako "tečka" (něměcké lokalizované zadávání čísel).
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Opravená chyba: po přenosu 32000 komunikací docházelo ke zbytečnému znovunavazování komunikace.
- Nové předkonfigurace:
- Nové obrázky v sekci / Obrázek
- Sloupec (PmiCanvas) pomocí grafického prvku PmiCanvas.

Verze 8.3.7 (od 27.8.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: Čínština a Malajština. Viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.
- Opravená chyba: Verze Pm8.3.6 nebyla funkční pro OS Windows XP.
- Opravená chyba: Ve skriptu nefungovala direktiva skriptu #pragma option OldGlobalMethodCall.
- TrendsView grafický prvek v JavaScript Web obrazech: Opravená chyba: někdy se správně nezobrazoval v prohlížeči Chrome.

Verze 8.3.6 (od 14.8.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Systém PROMOTIC byl vyzkoušen na právě uvolněné verzi OS Windows 10 a je funkční.
- Nový pomocný objekt PmAction. Lze v něm definovat akci - volání metody projektanta objektu.
- Velmi zobecněno otevírání obrazů pomocí metod OpenView:
- Tato metoda otevírá všechny typy PROMOTIC prohlížečů v libovolném rámci: kromě PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent, atd. lze nyní otevřít např. INFO systém v zadaném rámci objektu PmWorkspace.
- Do metod OpenView přidán čtvrtý nepovinný parametr oExtra, který umožňuje při otevírání zadat vlastnosti:
- oExtra.Arguments (objekt typu PmMap): Hodnota, která se předá otevíranému obrazu bude v obraze dostupná pomocí vlastnosti PmiRoot.Arguments.
- oExtra.onClose (objekt typu PmAction): Zde lze definovat metoda projektanta, která se vyvolá při zavření tohoto otevíraného obrazu.
- Zobecněn parametr sOptions:
- zobecněny údaj pos:top,x,y; umožní pozicovat okno vzhledem k hlavnímu oknu.
- nový údaj modal:1; umožní touto metodou otevřít obraz modálně.
- Tímto zobecněním se mění i tvorba modálních oken - tzn. oken, které zablokují přístup k jiným oknům po dobu zadávání údajů.

OpenViewModal metoda se nyní považuje za zastaralou - tato metoda je totiž "synchronní", tzn. při zavolání čeká skript na ukončení tohoto okna a teprve pak pokračuje dále. Tento přístup je však nefunkční v mnoha Web prohlížečích a z hlediska běhu skriptu je nekoncepční.

Nový typ otevírání modálního okna pomocí metody OpenView (s nastaveným údajem modal:1;) otevře okno modálně ale skript pokračuje dál. Až je modální okno zavřeno, vyvolá se metoda projektanta, která byla zadána v údaji oExtra.onClose

Viz Jak pracovat s modálními okny.

Takto otevřená modální okna již fungují ve všech Web prohlížečích.
- Web obrazy:
- Nový konfigurátor PmPanel > Web server > Způsob zobrazení chyby obnovování: Umožní potlačit zobrazení chybového hlášení v obraze při výpadku spojení se serverem.
- TrendsView grafický prvek v JavaScript Web obrazech:
- Oprava vykreslování když nebyl připojen žádný trend.
- Oprava vykreslování při skrolování v tabulkovém módu.
- PmWorkspace objekt (pracovní plocha): Pro každý rámec (frame) zaveden nový konfigurátor "Minimální šířka (px)" nebo "Minimální výška (px)".

Nastavit tyto konfigurátory je důležité pokud je nutno aby rámec nešel zmenšit na nulovou velikost. Je to např. důležité při zobrazování pracovní plochy na Webu na malých zobrazovacích zařízeních (mobily Android ...) kdy se plocha zobrazuje ve své minimální velikosti.

- Lokální menu grafického prvku: (vytvořené pomocí událostí onMenuFill a onMenuSelect)
- Pro Web obrazy předěláno lokální menu tak, že funguje ve všech Web prohlížečích.
- PmiItem.ShowMenu nová metoda umožní skriptem otevřít lokální menu v každém grafickém prvku.
- PmS7 komunikační ovladač: Při ztrátě spojení se nyní ve všech proměnných přepíše vlastnost Quality.
- Zprovozněna komunikace s Web službou Maatrix. Tato služba umožňuje z aplikace PROMOTIC posílat velmi obecně zprávy do mobilních zařízení.

Vznikla i nová předkonfigurace Odesílání zpráv na mobilní aplikaci služby "Maatrix".

Verze 8.3.5 (od 14.5.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmInstance objekt: Optimalizace a tedy zrychlení načítání objektu z objektu PmPrototype při startu runtime. Oprava dána i do verze Pm8.2.22.
- Web obrazy:
- Nevyhodnocovala se spávně velikost a pozice obrazu otevřeného v novém okně (tzn. pokud byl "target:_blank;"). Oprava dána i do verze Pm8.2.22.
- JavaScript obrazy se někdy špatně zobrazovaly v InternetExplorer9. Oprava dána i do verze Pm8.2.22.
- TrendsView grafický prvek: Při konfiguraci docházelo k pádu editoru obrazů (chyba od verze Pm8.3.4).
- Datová vazba SP - Vazba na vlastnost objektu Pm: nefungovala v JavaScript obrazech. Oprava dána i do verze Pm8.2.22.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: zobecněn o typ ASDU-5 a ASDU-6. Oprava dána i do verze Pm8.2.22.
- PmSNMP komunikační ovladač: Nešlo přijímat proměnné typu Unsigned32 (chyba od verze Pm8.3.4).

Verze 8.3.4 (od 22.4.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Nový způsob zadávání souborových cest: V předchozích verzích se zadávaly cesty pomocí makro výrazu $.path. V běžných případech je však toto zbytečně zatežující a nekoncepční, protože se musí vždy vyhodnocovat makro výraz, který může být obecně složený. Proto od této verze je doporučeno zadávat cesty v novém tvaru začínajícím znakem # (viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám). Makro výraz $.path je pořád funkční a pro obecnější koncepce potřebný, ale pro běžné cesty je vhodnější nová koncepce.
- PmiCanvas grafický prvek:
- V záložce Draw lze nyní vytvářet pomocné metody pro kreslení. V události onDraw se již nemusí psát celý skript kreslení ale lze v ní volat pomocné metody. Velmi se tak zpřehlední skript kreslení.
- Nový objekt CanvasCtxExt pro kreslení, který rozšiřuje možnosti kreslení o transformace deformačních otáčení. Objekt je při kreslení přístupný přes parametr pEvent.CtxExt.
- Nový pomocný objekt PmMap. Umožňuje projektantovi vytvářet v tomto (na začátku prázdném) objektu vytvářet vlastní vlastnosti. Velmi praktické pokud chcete do nějaké metody předávat hodně pojmenovaných hodnot.
- Web obrazy:
- TrendsView grafický prvek v JavaScript obrazech:
- Zprovozněny metody AddPoints, GetTimeArray a GetValueArray.
- Zlepšeno vykreslování hodnot u trendů při kliknutí myší.
- Opravy chyb které se projevili pouze při používání starého prohlížeče InternetExplorer8.
- Oprava dána i do verze Pm8.2.21.
- PmBACnet komunikační ovladač: Zprovozněn příjem a zápis vlastnosti weekly-schedule v objektu Schedule.
- PmSNMP komunikační ovladač: opravy při zasíláni a při příjmu hodně dat.

Verze 8.3.3 (od 5.3.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nový parametr "win.username" pro zjištění jména právě přihlášeného uživatele v OS Windows.
- Oprava spouštění aplikace s runtime licenčním klíčem (chyba od verze Pm8.3.2).
- Opravy ve vývojovém prostředí editoru obrazů.
- Oprava při otevření alarm/event prohlížeče na Webu. Při použití $vb v identifikátoru skupiny alarmu se výraz vyhodnotil jako prázdný. Oprava dána i do verze Pm8.2.20.
- Oprava přepisování dat v paměti při zápisu do DBF (alarmy DBF), při překročení velikosti zapisované hodnoty proti šířce sloupce v DBF. Oprava dána i do verze Pm8.2.20.

Verze 8.3.2 (od 2.3.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Ve složce aplikace budou vznikat nové podsložky:
- DtBackup: Zde se ukládá záloha souboru Aplikace.pra. Je zprovozněno také automatické ukládání tohoto souboru při editaci.
- Temp: Zde se ukládají dočasné soubory např. z importu/exportu.
- Datové rozšíření ExtTrend: Zobecnění o možnost trendovat pouze zadaný bit v dané hodnotě (viz konfigurátor "Typ hodnoty").
- Alarmy a Eventy:
- Historii lze nyní ukládat i do MySQL databáze a FireBird databáze (viz konfigurátor "Typ uložení").
- V metodě Acknowledge lze nyní zadat národní jazyk kvitujícího.
- Při prohlížení na Web klientovi je zlepšena lokalizace národních jazyků.
- Podpora MS SQL Server Compact: Pro potřeby malých a testovacích databázových aplikací lze nyní využít i tuto zdarma šiřitelnou verzi a to v objektech PmAdo, PmAlarmEvent a PmTrend.
- Web obrazy:
- Zprovozněny metody Pm.CreateDate a Pm.FormatDate. Oprava dána i do verze Pm8.2.19.
- Zprovozněna editace v Touchpad prohlížečích nepodporujících myš - např. Android. Tyto prohlížeče nepodporují dvojklik myší, který způsobuje otevření editace v prvcích PmiText a PmTable. Nyní se do editace prvku lze dostat také výběrem z lokálního menu prvku - tzn. např. v Android delším podržením prstu nad prvkem. Oprava dána i do verze Pm8.2.19.
- Opraven editační režim v prvku PmiWEdit - nefungoval v prohlížečích Chrome a Android. Oprava dána i do verze Pm8.2.19.
- PmWorkspace objekt: Zprovozněn pro Web jako standardní HTML stránka (předtím byl postaven na zastaralé koncepci frameset). Zároveň bylo pro Web zlepšeno chování scrollbarů. Oprava dána i do verze Pm8.2.19.
- PmS7 komunikační ovladač:
- do parametrů protokolu přidány konfigurátory
- Max. délka PDU: možnost omezit maximální délku zprávy
- Connection type: Zadání typu připojení (zda se aplikace má k PLC připojit jako PG=Programovací zařízení nebo OP=Operátorský panel).
- odzkoušena komunikace s moduly LOGO! verze 8. Moduly od této verze již podporují protokol S7 a lze tedy s nimi tímto ovladačem komunikovat.
- PmMBus komunikační ovladač:
- Zobecnění ItemId o možnost zadání požadovaného Subunit.
- Vytvořen nový typ zprávy (v objektu PmCommMsg) pro čtení informací o tom, jaké hodnoty lze z měřiče vyčítat.
- Někdy byl "přepočet do základní fyzikální jednotky" proveden špatně (pro rozšířený typ VIFE) Oprava dána i do verze Pm8.2.19.
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Někdy nefungoval přenos zprávy typu "Načtení jmen všech dostupných proměnných z PLC". Oprava dána i do verze Pm8.2.19.
- V editoru scriptu byl vytvořen nový Skript průvodce pro jednoduché zadávání nejběžnějších příkazů (if, for, switch, otevření obrazu, atd.)
- Grafický ActiveX prvek Graph (pro zobrazování hodnot ve sloupcích, třírozměrně, atd.) je od této verze odstraněn z instalace i z dokumentace. Tento prvek je zastaralý a je lepší místo něj používat prvek PmiCanvas (viz předkonfigurace ve skupině Předkonfigurace ve skupině "Trend"). ActiveX lze samostatně stáhnout na https://www.promotic.eu/cz/.
- PmABBT200, PmEOBAS, PmEOCKD komunikační ovladač (pro komunikaci s PLC T200 firmy ABB a se zařízeními českých firem EOBAS a EOCKD) jsou od této verze odstraněny z instalace i z dokumentace. Jsou to zastaralé komunikační ovladače.
- Z dokumentace byl odstraněn popis zastaralých objektů PmToolbar a PmProgressBox. Tyto objekty jsou však stále funkční.

Verze 8.3.1 (od 5.11.2014) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: Turečtina. Viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.
- PmTrend objekt: Nový konfigurátor Dodatečné parametry, který umožní zadat např. názvy nebo datové typy sloupce v ukládané databázi.
- Editor obrazů: Opravy v konfigurátorech grafických prvků. Se změnou konfigurátorů ve verzi Pm8.3 se někdy správně neuchovaly datové vazby nebo makro výrazy.
- PmiRasterImage grafický prvek: Opravená chyba: Někdy se špatně vykreslovala průsvitnost dle konfigurátoru Úroveň průsvitnosti. Oprava dána i do verze Pm8.2.18.
- PmPanel objekt: Opravená chyba: JavaScript obrazy někdy způsobovaly ubývání paměti. Oprava dána i do verze Pm8.2.18.
- Web obrazy:
- Otevření obrazu někdy selhalo pokud v parametrech obrazu byly diakritické znaky.
- TrendsView grafický prvek v JavaScript obrazech: Optimalizace dotazů při velkém nebo rychlém dotazování.
- Zlepšeno vykreslování prvků i pro zastaralý prohlížeč InternetExplorer 8.
- Oprava dána i do verze Pm8.2.18.
- Nový PmOmronFINS komunikační ovladač:
- Tento ovladač umí komunikovat protokolem FINS s novými PLC firmy Omron. Dosavadní PmOmronC komunikační ovladač je určen pro komunikaci starším protokolem Mode-C.
- Oba ovladače jsou licencovány společnou licencí PmOmron.
- PmOmronC komunikační ovladač: zobecněn o možnost používat objekt PmCommData.
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: Identifikátor požadavku měl špatný formát v přenášených datech. Šlo přenést jen prvních 128 zpráv. Oprava dána i do verze Pm8.2.18.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: Čtení a zápis bitu v registru (tzn. čtení a zápis do oblasti RoB) nefungoval správně. Oprava dána i do verze Pm8.2.18.

Verze 8.3.0 (od 26.9.2014) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Datová rozšíření:
- Datové rozšíření je nyní objekt se skriptovacím rozhraním.
- Var.Extension metoda tento objekt zpřístupní. Datové rozšíření nyní nemá jen proměnná objektu PmData ale také proměnná objektu PmCommData, PmOpcClientData a PmTrend. V těchto objektech je však vždy jen právě jedno rozšíření "sama na sebe", tzn. rozšíření ExtComm, ExtOpcClient a ExtTrend.
- Objekt datového rozšíření lze také adresovat v objektové cestě pomocí identifikátoru #ext.
- v objektech PmCommData a PmOpcClientData lze nyní konfigurátor Událost "onDataReceive" nastavit na volbu "A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných PmData objektech)". Tak lze v události onDataReceive zachytávat změnu jakékoli proměnné.
- Záložka Metody: Nyní ji má každý PROMOTIC objekt i grafický prvek (předtím ji mělo jen několik typů PROMOTIC objektů).
- Velká vylepšení vzhledu konfiguračních oken v editoru aplikace i v editoru obrazů.
- V okně konfigurace objektu je nahoře zobrazena cesta k tomuto objektu a kliknutím na položku v této cestě lze otevřít libovolný jiný objekt. Lze tak velmi jednoduše přeskakovat mezi objekty.
- Podpora editace pouze z klávesnice (bez myši): Stisknutím klávesy Alt se rozsvítí u konfigurátorů písmena a při stisku daného písmene se přesune fokus přímo na zvolený konfigurátor. Koncepce těchto písmen je hierarchická, tzn. některé písmeno může představovat sadu konfigurátoru a při stisku tohoto písmene se rozsvítí další pismena pro tyto podkonfigurátory. Lze se tak při editaci velmi rychle přesunovat.
- Makro výraz: V konfigurátorech, kde lze zadávat makro výraz, je nyní tlačítko vlevo (stejné jako je tlačítko datové vazby) a pomocí něho lze vytvořit makro výraz konfiguračním způsobem.
- Editor aplikace:
- Konfigurátor "Zakázat objekt při spuštění" je rozšířen o možnost zadávat Makro výraz $.cfgfile a lze tak např. nastavit v konfiguračním souboru které objekty se mají skutečně v aplikaci spustit.
- Konfigurátor "Zpřístupnit objekt v proměnné" je nyní považován za zastaralý a je proto skryt v nových aplikacích a v aplikacích které ho nepoužívaly.
- Editor obrazů:
- PmiRoot nový grafický prvek, který představuje celý grafický obsah obrazu.
- V každém obrazu je vždy práve jeden. Do tohoto prvku se přesunuly všechny vnitřní vlastnosti obrazu, např. Šířka obrazu, Výška obrazu, Parametry prvku, atd.
- V nástojové liště je nová ikona (Editace PmiRoot).
- Každý prvek má novou skriptovou vlastnost PmiItem.Root pomocí které je přístup na prvek PmiRoot v každé události.
- PmiRoot.onViewerResize událost: V této události lze dynamicky zvětšovat, zmenšovat a přimísťovat prvky tak, aby se optimalizovalo zobrazení v okně dané velikosti.
- Vzniklo mnoho nových předkonfigurací grafických prvků. Proto také obsah v okně "Předkonfigurace grafických prvků" byl přepracován a nyní se předkonfigurace nečlení podle typu prvku ale podle účelu prvku. Například ve skupině Předkonfigurace ve skupině "Potrubi" už nejsou jen prvky typu PmiPipe, ale také obrázky (PmiRasterImage), které s potrubím souvisí.
- V konfigurátorech, kde je definovaná datová vazba, se tato datová vazba v textové podobě zobrazí pod konfigurátorem a lze ji přímo editovat. Urychluje se tak její změna nebo kopie.
- onModeChange: Nová událost v každém grafickém prvku informuje o to že:
- nad prkem se objevil kurzor myši
- grafický prvek získal fokus
- došlo ke změně vlastnosti Visible nebo Enabled.
- Vykreslit orámování okolo prvku s fokusem: Nový konfigurátor v každém grafickém prvku.
- Byl zrušen konfigurátor pro korekci velikosti obrazu. Přestal mít význam tím, že se obrazy otevírají v pracovní ploše (v objektu PmWorkspace).
- PmPanel objekt:
- Nový konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu". Pokud je nastaven, pak lze obraz otevřít vícekrát najednou (např. pokaždé s jiným parametrem).
- Mnoho vlastností v tomto objektu je nyní zastaralých protože jsou i v objektu PmiRoot. Vzhledem k tomu, že nyní lze jeden obraz otevřít vícekrát, tak tyto vlastnosti přestali mít v tomto objektu smysl.
- Byla zrušena možnost ukládání grafického obsahu jako vzor pro ostatní obrazy. U všech takových obrazů je provedena automatická konverze, tzn. tento grafický obsah se zkopíruje do všech objektů PmPanel, kteří tento vzor používali. Pro vzory je nyní mnohem lepší používat objekt PmPrototype.
- Alarmy a Eventy:
- Historii lze nyní ukládat i do MS SQL databáze a Oracle databáze (viz konfigurátor "Typ uložení").
- Prohlížeč historie:
- Místo scrollbaru jsou nyní tlačítka "nahoru" a "dolů".
- Zprovozněno třídění sestupně a vzestupně podle času vzniku, tzn. nové alarmy teď mohou být nahoře.
- Prohlížeč stavu i historie lze nyní otevřít vícekrát najednou, např. lze mít malé okno otevřené pořád a velké okno otevřít jen někdy.
- Licence:
- Obchodní položky PmBaseClient se přejmenovala na PmDataClient s položka PmFullClient se přejmenovala na PmWebClient.
- Lze nyní zadat posloupnost testování HW klíčů a tak např. upřednostnit vývojový klíč před runtime klíčem. Nastavení se provádí v INI souboru aplikace - viz Popis klíčů v sekci [Licence].
- Licenční soubor SWK vázaný na Licenční server PmNetKey: Nyní může jeden swk soubor obsahovat "multilicenci", tzn. jeden soubor může být sdílen více aplikacemi.
- Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: Ukrajinština, řecky a Perština. Viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.
- INFO systém: Nyní lze otevřít více oken najednou - viz tlačítko Otevřít nový.
- PmComm.GetCount nová metoda: zjištění celkového počtu komunikačních přenosů.
 

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice