Promotic

PROMOTIC 9.0 - Novinky

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.

Verze 9.0.27 (od 24.11.2023) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmArray.Filter metoda: Nová metoda - Umožňuje filtrovat 1-rozměrné pole.
- PmfTable.EditType vlastnost: Nová vlastnost EditType pro nastavení povolení editace buněk tabulky.
- Pm.StringFind metoda: Nová volba reverse:n; umožňuje určit směr hledání.
- Video kurzy: Všechny video kurzy byly předělány.
Nyní se v kurzu vytváří aplikace pro řízení teplot v hotelových pokojů.
Je to jednodušší a pro školení názornější než předtím, kdy se vytvářela aplikace pro řízení kotelny.

Verze 9.0.26 (od 2.11.2023) - stabilní verze

Revize 1:
- Opravy chyb


NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmForm objekt: Nový objekt PmfTree, pomocí kterého lze ve formuláři zobrazit stromovou strukturu dat.
- Vývojové prostředí:
- Zlepšeno hledání textu v editoru Pma i Pmg objektů:
- lze hledat v Pma i Pmg objektech najednou
- hledá i v objektech typu PmgPrototype
- Možnost vybrat více objektů na stejné úrovni ve stromu Pma i Pmg objektů.
Zvolená operace (např. Vyjmout, Kopírovat, Odstranit, atd.) se pak provede nad všemi vybranými objekty.
- Komunikační ovladače:
- Objekt PmaComm - Nastavení parametrů Ethernet-klient: V konfigurátoru "Síťová adresa" lze nyní zadat také IPv6 adresu.
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Zobecnění pro komunikaci s PLC automaty typu Micro850. V parametrech protokolu je nový konfigurátor "Typ PLC".
- PmMBus komunikační ovladač: Zobecnění pro příjem dat z oblasti B1 (RAM) a B4 (EEPROM).
- Pm.PlaySound metoda: Parametry repeat a stop zprovozněny pro Web.
- Nové předkonfigurace:

Verze 9.0.25 (od 15.6.2023) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmDNP3 komunikační ovladač: Nový ovladač pro komunikaci protokolem DNP3.
- Vývojové prostředí:
- Možnost přesunout kartu aplikace do nového okna a tím rozdělit vývojové prostředí do více samostatných oken.
- Nové možnosti ovládání karet aplikace a nové kontextové Menu karet aplikace.
- Menu a nástrojová lišta editoru grafiky:
- Možnost přesouvat vybrané Pmg objekty pomocí myši mezi složenými objekty
- musí být povolena editace podobjektů
- Možnost vložení vybraných Pmg objektů do nového objektu PmgBox pomocí volby v menu "Vybrané Pmg objekty / Vložit vybrané objekty do nového objektu PmgBox ...".
- Objekt PmaDataTable:
- PmaDataTable.GetCellValue metoda: Nový parametr sParams. Určuje podrobněji chování metody.
- PmaDataTable.SetCellValue metoda: Nový parametr sParams. Určuje podrobněji chování metody.
- Objekt PmaSequencer:
- PmaSequencer.Remove metoda:
- Nová volba "return:xxx;" umožňuje určit, zda metoda vrací počet odstraněných položek nebo pole s hodnotami odstraněných položek.
- Nové volby 4, 5, 14, 15 parametru CheckType.
- PmaSequencer.Add metoda:
- Nová volba "pos:xxx;" umožňuje určit, kam se nová položka zařadí.
- Nová volba "timeout:xxx;" umožňuje určit, kam se nová položka zařadí.
- Nový parametr Val4 a parametr Val5.
- Objekt PmForm:
- PmfTable.MoveRow metoda: nová metoda pro přesunutí řádku tabulky.
- Otevření prohlížeče objektu PmForm (/#glob/form): Opravená chyba: Nefungoval parametr ev.Form v události onClose ve Web obrazu.
- Karta "Image" objektu PmgRasterImage: Zprovozněn konfigurátor "Povolit výřez" pro Web obrazy.
- PmgBox.BorderType vlastnost: Nové typy okraje boxu: Hřbet (ridge) a Jednoduchý (solid).
- Objekt Pm:
- Pm.GetVarType metoda: Parametr nMode má novou volbu 2 umožňuje určit, že bude vracen číselný kód objektu.
- Pm.GetSystemInfo metoda: Opravená chyba: Volba "app.lastuseracttime" nebyla funkční ve Web obrazu.
- Pm.GenerateId metoda: Nová metoda - Vrací jedinečný číselný identifikátor.
- Pm.PrinterCfg metoda: Nová metoda - Zobrazení okna pro výběr a nastavení tiskárny.
- PmArray objekt: Nové metody GetSubArray a SetSubArray pro čtení/zápis řádku/sloupce 2-rozměrného pole.

Verze 9.0.24 (od 15.12.2022) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravy chyb ve vývojovém prostředí, v objektu PmFormat a v objektu PmfTable.
- Nové předkonfigurace:

Verze 9.0.23 (od 10.11.2022) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Karta "Data" objektu PmaObject: Rozšíření možností ovládání a přidání nových funkcí do tabulky proměnných
(řádkový a buňkový režim, výběr více položek, přímá editace buněk, filtr řádků, konfigurace sloupců, vyjmutí, kopírování, vkládání položek, hledání a nahrazení textu, atd.)
- Opravy chyb v editoru grafiky.
- PmDateObject objekt:
- Nová vlastnost GetDayOfYear - vrací den v roce.
- Nová vlastnost GetWeekOfYear - vrací týden v roce.

Verze 9.0.22 (od 22.8.2022) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: bulharsky (bg).
- PmS7 komunikační ovladač: Opravená chyba: Pokud PLC automat rozdělil přijímaná data jednoho požadavku do více podzpráv, pak byl vyhodnocen špatný příjem.
- PmBACnet komunikační ovladač: Opravená chyba: Zprovozněn příjem a zápis do vlastnosti priority-array[x].
Zároveň je ovladač zobecněn o příjem samostatné vlastnosti priority-array (tzn. bez zadání indexu) - viz příklad AnalogOutput.15.priority-array.
- Karta "Vzhled" objektu PmaRoot: V konfigurátoru "Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace" lze pro zadání hodnoty použít makro výraz.

Verze 9.0.21 (od 1.5.2022) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Vzdálená plocha Windows: Od této verze funguje HW klíč přímo pod vzdálenou plochou Windows (RDP), bez využití lokálního licenčního serveru.
- PmOpcUaClient komunikační ovladač: Oprava: Pokud v objektu PmaCommGroup bylo hodně proměnných, pak nefungoval příjem dat.
Nový konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry > Maximální počet proměnných v jedné registrující zprávě".
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Opravená chyba: Nefungoval příjem hodnoty typu $STRING když byl v podobě struktury.
- PmaCommGroup.onDataSend událost: Nová událost, která se vyvolá po zaslání dat do komunikace.

Verze 9.0.20 (od 23.2.2022) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Formátovací předpis pro datum a čas (DateTime):
- Nová volba D = den v roce.
- Nová volba Wi = týden v roce.
- Nová volba ws = den v týdnu (týden s počátkem v neděli).
- Nová volba wm = den v týdnu (týden s počátkem v pondělí).

Verze 9.0.19 (od 2.2.2022) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmManager:
- Nástroje a nastavení > Správce instalátorů > Aplikace PROMOTIC: Nové konfigurátory pro přidání zástupce aplikace na plochu Windows a pro přidání uživatelských souborů a složek do složky aplikace.
- PmOpcUaClient komunikační ovladač: Opravená chyba: Pokud se nebylo možno připojit, pak vznikaly stále nové požadavky na vytvoření spojení a staré požadavky se neukončily.
- Objekt PmaWebDir:
- PmaWebDir.onPageLoad událost:
- Nový parametr pEvent.Params s parametry v URL adrese.
- Parametr pEvent.FilePath je nyní pro čtení i zápis.
- PmaWebDir.onPageModify událost:
- Nový parametr pEvent.Params s parametry v URL adrese.
- Nový parametr pEvent.MimeType obsahující MIME typ HTML stránky.
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nové volby:
- "objects.kernel.usage": Vrací počet popisovačů (Handle, KERNEL objects) procesu.
- "objects.gdi.usage": Vrací počet GDI objektů procesu.
- "objects.gdi.usage.peak": Vrací maximální dosaženou hodnotu počtu GDI objektů procesu.
- "objects.user.usage": Vrací počet USER objektů (User interface objects) procesu.
- "objects.user.usage.peak": Vrací maximální dosaženou hodnotu počtu USER objektů (User interface objects) procesu.
- Pm.PrintScreen metoda: Přidán parametr "screen:xxx;" a parametr "point:x,y;".

Verze 9.0.18 (od 5.10.2021) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Správce instalátorů: Nový nástroj pro tvorbu a správu uživatelských instalátorů PROMOTIC.
Instalátor umožňuje vytvořit instalační program obsahující verzi PROMOTIC a jednu nebo více aplikací PROMOTIC.

Verze 9.0.17 (od 24.8.2021) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmFormat nový objekt: Tento objekt umožňuje nový obecný typ formátování (konverze) hodnoty (číslo, textový řetězec, logická hodnota, datum a čas) do textového řetězce a zpět.
Toto formátování lze nyní využít:
- v objektu PmgNumber (viz konfigurátor "Typ formátování hodnoty") nebo
- jako samostatný objekt vytvořený novou metodou Pm.CreatePmFormat.
- PmArray.Sort metoda: Nový parametr onSort pro třídění 1-rozměrného pole pomocí funkce.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Nový typ Master zprávy typu Příkaz čtení (ASDU-102, C_RD_NA_1).

Verze 9.0.16 (od 21.5.2021) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmOpcUaClient komunikační ovladač:
- Zprovozněna možnost autentizace typu UserName (tzn. musí se zadat jméno a heslo).
- Opravená chyba: Po určité době (např. po 5 minutách) docházelo k restaru tohoto ovladače.
- Konfigurační okno "Textová editace objektu": Nové okno pro textovou editaci Pma a Pmg objektů a jejich podoobjektů.
Toto okno nahrazuje kartu Obsah objektů PmaObject a PmgObject.
- PmaRoot.onAppStopEnd událost: Systém PROMOTIC nyní v této události předkonfiguruje uložení stavu INFO systému (obsah položek Errors a Debug) do souboru Aplikace_RtStop.log.
Tento soubor lze pak prohlížet ve vývojovém prostředí v menu " > Otevřít aplikační soubor".
- Nová metoda AddEvent v každém Pma objektu i Pmg objektu umožňuje zaregistrovat JavaScript funkci, která se vyvolá při vzniku požadované události objektu.

Verze 9.0.15 (od 25.3.2021) - stabilní verze

Revize 2:
- PmOpcUaClient komunikační ovladač: Opravená chyba: S některými typy OPC UA serverů se nepodařilo navázání spojení.
- PmgAlarmStateViewer objekt: Opravená chyba: Chybné nastavení barvy podkladu.
 
Revize 1:
- Opravená chyba: V prohlížečích alarmů a eventů se texty ve sloupcích tabulky zarovnávaly do středu místo vlevo


NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Zobecnění prohlížečů alarmů a eventů (objektů PmgAlarmStateViewer, PmgAlarmHistoryViewer, PmgEventViewer):
- Každý objekt má nyní konfigurační kartu Prohlížeč, ve které lze nastavit například barva pozadí tabulky atd.
- Nová vlastnost SortType a SortCol pro možnost nastavit třídění v tabulce ve skriptu.
- Konfigurační okno "Datové rozšíření AlarmAnalog" objektu ExtAlarmAnalog: Nové konfigurátory "Hystereze pro horní meze a "Hystereze pro dolní meze pro zadání hodnoty hystereze horních/dolních mezí.
Nyní tedy alarm může zanikat při jiné hodnotě než vzniká.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Zobecnění o Modbus datový typ: S1 = String type 1 (byte order: 214365..) a S3 = String type 3 (byte order: 123456..)
- PmOpcUaClient komunikační ovladač: Opravená chyba: Nefungoval příjem komunikační zprávy rozdělené do více podzpráv.
- PmCharServer komunikační ovladač: Zobecnění pro použití objektu PmaCommMsg typu Master. Prozatím pouze pro případ kdy se komunikuje pouze s jedním klientem.
- MQTT komunikační protokol: Opravená chyba: Aktualizace a oprava ovladače v souladu s normou MQTT5.
- Byly přejmenovány systémové názvy objektů PmgPane na PmgBox, PmgBarPane na PmgBarBox, PmgSliderPane na PmgSliderBox a PmgMeterPane na PmgMeterBox.
- PmfNumber.StepSize vlastnost: Nová vlastnost pro zadání velikosti přírůstku kliknutím myši na tlačítka "nahoru"/"dolů" při editaci.
- Nové předkonfigurace:

Verze 9.0.14 (od 5.1.2021) - stabilní verze

Revize 1:
- PmgObject.GetPar metoda: Opravená chyba: Vyhodnocení parametru ve vložených grafických objektech


NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmKNX komunikační ovladač: Nový ovladač pro komunikaci protokolem KNX.
- PmBuffer.CalcCheckSum metoda: Nové typy kontrolního součtu (hash) md5, sha256 a sha512.
- Pm.WndOper metoda: Nová metoda: Provedení operace nad otevřeným oknem této nebo jiné aplikace
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: italsky (it).
- PmgAlarmStateViewer objekt: V předkonfiguraci změněn vzhled ovládání, přidáno kontextové menu a nová funkce pro tisk. Nová událost onConnect.
- PmgAlarmHistoryViewer objekt: V předkonfiguraci změněn vzhled ovládání, přidáno kontextové menu a nová funkce pro tisk. Rozšířena metoda GetColInfo a nové metody GetGroupInfo, GetTimeFormat a SetTimeFormat.
- PmgEventViewer objekt: V předkonfiguraci změněn vzhled ovládání, přidáno kontextové menu a nová funkce pro tisk. Rozšířena metoda GetColInfo a nové metody GetGroupInfo, GetTimeFormat a SetTimeFormat.
- PmgTrendViewer objekt: V předkonfiguraci změněn vzhled ovládání, přidáno kontextové menu v prohlížeči a nová funkce pro zobrazení hodnot aktivního trendu tabulkově v novém okně.
- Konfigurační okno "Datové rozšíření AlarmAnalog" objektu ExtAlarmAnalog: V konfigurátoru "Identifikátor alarmu" pro zadání hodnoty lze nyní použít Makro výraz.
- Nové předkonfigurace:

Verze 9.0.13 (od 21.10.2020) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmOpcUaClient komunikační ovladač: Opravená chyba: Při zápisu do proměnných v objektu PmaCommGroup se někdy ukončila komunikace.
- PmSMS komunikační ovladač: Nový konfigurátor "Znaková sada" umožňuje přepnout modem do kódování UTF-8.
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: estonština (et).
- ExtWriteAction objekt: Přidáno testování zapisované hodnoty na kvalitu, minimum a maximum.

Verze 9.0.12 (od 11.9.2020) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmManager: Během instalace a v programu PmManager přidána možnost nastavit zabezpečení složek systému PROMOTIC a určit zda změny mohou provádět pouze uživatelé s administrátorskými právy nebo všichni uživatelé.
- PmaTrendGroup objekt: Opravená chyba: Oprava čtení záznamů pomocí metod GetValueByTime a GetData. Porovnávání názvů bylo omylem case sensitive.
- PmaSequencer objekt: Opravená chyba: Oprava chyby sequenceru při spuštění v jiném vlákně.
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: Oprava chyby při zániku dynamické PmAlarmItem a onStateChange.
- Nová předkonfigurace:
- Předkonfigurace Průzkumník souborů

Verze 9.0.11 (od 3.8.2020) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Vývojové prostředí: Možnost editovat více Pma objektů současně pomocí karet aplikace v záhlaví okna vývojového prostředí.
- Karta "Web" objektu PmaWeb: Nový konfigurátor "Rozšířená konfigurace" s volbou HttpHeaders. Umožňuje například zadat název a hodnotu HTTP hlaviček, které budou vkádány do každého HTTP přenosu.
- PmaPanel.GetLastRefresh metoda: Nová metoda. Slouží pro získání času, kdy naposledy tento obraz požádal o data (lokálně nebo na Webu)
Takto lze určit, zda je/není obraz právě otevřený (lokálně nebo na Webu), a pak například upravit periodu komunikace.
- Popis INI souboru aplikace (Aplikace.ini): Nové klíče MediumDt a MediumRt umožňují nastavit aplikaci rozdílnou licenci pro vývojové prostředí a pro runtime prostředí.
- Nová předkonfigurace:
- Předkonfigurace Správce souborů

Verze 9.0.10 (od 22.5.2020) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Editor Pmg objektů: Přidání podpory funkce Drag&Drop ve stromu Pmg objektů.
Vybraný Pmg objekt lze nyní uchopením a tažením myší snadno přesunout nebo zkopírovat před, za nebo do jiného Pmg objektu.
- Prototypy a instance: Opravy chyb a zdokonalení editace lokálních i globálních Pma a Pmg prototypů.
- při přejmenování prototypu lze zvolit, zda se má název prototypu změnit i ve všech jeho instancích
- při odstranění prototypu lze zvolit, zda se mají s prototypem odstranit i všechny jeho instance
- v okně pro výběr prototypu lze nyní vytvořit nový lokální i globální Pma nebo Pmg prototyp
- objekt PmaFolder lze nyní zkopírovat do nového globálního objektu PmaPrototype
- objekt PmgBox lze nyní zkopírovat do nového lokálního nebo globálního objektu PmgPrototype
- PmBuffer.CalcCheckSum metoda: Nová metoda pro výpočet různých druhů kontrolních součtu z dat obsažených v bufferu.
- Datová rozšíření ExtComm a ExtOpcDa: Tyto objekty mají nové vlastnosti RecalcD, RecalcK a RecalcQ pro možnost změny přepočítávacích hodnot ve skriptu.

Verze 9.0.9 (od 18.3.2020) - stabilní verze

Od této verze je Promotic9.0 stabilní. Dále budou do ní přidávány pouze nezbytné opravy chyb a novinky, které nemají vliv na stabilitu systému.

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmOpcUaClient komunikační ovladač: Nový ovladač pro komunikaci s OPC UA servery.
- Pm.CreateView metoda: Nová metoda pro otevírání prohlížeče (obraz = PmaPanel, report = PmaReport, formulář = PmForm, atd.).
Tato metoda nahrazuje metodu OpenView a zajišťuje jednotným, obecnějším a jednodušším způsobem otevírat všechny typy prohlížečů v systému PROMOTIC.
- PmaGlobal nový objekt: Nový Pma objekt umístěný na začátku stromu aplikace pod názvem #Global, ve kterém lze umísťovat globalní prototypy aplikační (objekt PmaPrototype) a grafické (objekt PmgPrototype).
Grafické prototypy teď již tedy nemusí být umístěné pouze v jednom obrazu ale jeden prototyp je nabízen do více obrazů současně.
V této verzi lze zatím globální grafický prototyp editovat jen pomocí instance v nějakém obrazu ale v dalších verzích bude toto zobecněno o přímou editaci globálního prototypu.
- PmArray.Sort metoda: Nová metoda pro třídění pole.
- PmaRoot.AddEventTimer metoda: Nová metoda pro spuštění JavaScript funkce s časovým zpožděním nebo periodou ve skriptech Pma objektů.

Verze 9.0.8 (od 13.12.2019) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmManager:
- V kartách Aplikace a Verze PROMOTIC bylo změněno rozložení ovládacích prvků a přidána nástrojová lišta se samostatnými tlačítky pro spuštění vývojového prostředí a runtime PROMOTIC.
- V kartě "Nástroje a nastavení" byla přidána možnost zvolit, zda se má poklepáním na PRA soubor spustit program PmManager, Vývojové prostředí PROMOTIC nebo Runtime PROMOTIC.
- PmDdAdmin - správa SQL databází: Oprava pro SQL Server 2017 - za určitých okolností nešlo vytvořit nebo smazat databázi.
- Nové předkonfigurace:
- Předkonfigurace Měřič

Verze 9.0.7 (od 31.10.2019) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- $.expr makro výraz: Ve výrazu lze používat proměnnou pVar (objekt typu PmVar).
- Karta "Skupina" objektu PmaAlarmGroup: Nové konfigurátory Prohlížeč stavu a Prohlížeč historie pro zadání cesty do prohlížeče stavu a historie.
- Karta "Skupina" objektu PmaEventGroup: Nový konfigurátor "Prohlížeč historie" pro zadání cesty k prohlížeči historie.

Verze 9.0.6 (od 9.10.2019) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Karta "Skupina" objektu PmaAlarmGroup: Nové konfigurátory Povolit uchování alarmů při krátkém vypnutí aplikace a Maximální doba vypnutí aplikace [s] pro nastavení uložení aktivních alarmů při krátkém vypnutí aplikace.
- PmgRoot.AddEventTimer metoda: Nová metoda pro spuštění JavaScript funkce s časovým zpožděním nebo periodou v obrazu (v grafice objektu PmaPanel).
- Nové předkonfigurace:
- Předkonfigurace PmgForm s tabulkou PmfTable

Verze 9.0.5 (od 19.9.2019) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmBuffer objekt:
- LoadFromFile a SaveToFile nové metody: Metody umožňují číst nebo zapisovat do binárního souboru. Tyto metody nahrazují metody Pm.FileBinaryRead a Pm.FileBinaryWrite, které nejsou funkční pro jazyk JavaScript a proto jsou nyní zastaralé.
- GetBit a SetBit nové metody: Metody umožňují bitový přístup do datového bloku.
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nové volby:
- "app.lastuseracttime" vrací čas poslední aktivity uživatele. Umožňuje např. odpojit Web uživatele po zadané době nečinnosti. Viz Příklad3.
- "tz.bias.standard" vrací časový posun mezi UTC a lokálním zimním časem.
- "tz.bias.daylight" vrací časový posun mezi UTC a lokálním letním časem.
- Pm objekt: InfoLogReg a InfoLogAdd nové metody: Metody umožňují do INFO systému zaregistrovat novou položku a pak do této položky přidávat nové věty. Je to zobecnění metody Pm.Debug pro vlastní logování.

Verze 9.0.4 (od 25.7.2019) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmBuffer nový objekt: Nový objekt, který udržuje více hodnot v jednom paměťovém bloku v binární podobě. Tento blok lze pak uložit v podobě typu HexaString (např. pro ovladače PmChar nebo PmCharServer).
- PmForm objekt: Nový podobjekt PmfTable, pomocí kterého lze do formuláře přidat tabulku hodnot.
- PmArray objekt: Nové metody Insert a Remove pro přidání a ubrání položky v poli.
- Oprava v komunikačních ovladačích. Ve verzi Pm9.0.3 bylo zobecněno jádro všech komunikačních ovladačů (kvůli novému ovladači PmCharServer) a proto se některé ovladače musely upravit.

Verze 9.0.3 (od 1.7.2019) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PostgreSQL databáze: V systému PROMOTIC vytvořena podpora pro tuto databázi. Lze ji standardně využívat (stejně jako jiné podporované databáze) v objektech PmaAdo, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup a PmaEventGroup.
- PmaPanel objekt: Zrušen překlad obrazů. Všechny změny provedené v grafickém obsahu se automaticky přeloží a uloží společně s uložením celého objektu PmaPanel.
- PmCharServer komunikační ovladač: Nový ovladač typu Ethernet-Server. Aplikace PROMOTIC tak může být server, který nabízí projektantem zadaná data (textová nebo binární) jiným klientům.
- MQTT komunikační protokol: Vytvořena předkonfigurace pro komunikační ovladač PmChar.
Klient může být typu Subscriber nebo Publisher (tzn. předkonfigurace umí číst i zapisovat).
Prozatím musí být tato komunikace bez šifrování.
- Licenční server PmLicServer: Přejmenování a úprava licenčního serveru.
V předchozích verzích se jmenoval PmNetKey.exe a byl dostupný v samostatné instalaci.
Nyní se jmenuje PmLicServer.exe a pro instalaci je součástí instalačního programu dané verze PROMOTIC (v instalačním programu lze zvolit že instalovat pouze PmLicServer).

Verze 9.0.2 (od 8.3.2019) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Runtime PROMOTIC: Systém PROMOTIC nyní podporuje i 64-bitové verze runtime i vývojového prostředí.
- Uživatelé a oprávnění: Zprovozněno přihlašování jménem a heslem Windows uživatelů, kdy správa uživatelů se pak provádí prostředky Windows.
Přihlášený uživatel je pak členem skupin uživatelů podle svého členství v odpovídajích Windows skupinách.
- PmChar komunikační ovladač: Opravená chyba: Při zavření portu nebyla správně dokončena zpráva typu Slave.
- PmaCommGroup.onDataReceive událost: Nová vlastnost pEvent.Attr, ze které lze zjistit zda zpráva, která vyvolala tuto událost byla první nebo poslední.
- Karta "Text" objektu PmgString: Opravená chyba: Konfigurátor "Zarovnání vodorovné" s hodnotou "Vpravo" nefungoval správně v lokálním obrazu.
- Pm.RestartGui metoda: Nová metoda. Provede restart grafického rozhraní aplikace.
- Konfigurátory alarm položky: Změna hodnot v konfigurátoru "Priorita" z trojice hodnot 0,5,10 na rozsah hodnot 0-10.

Verze 9.0.1 (od 18.12.2018) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Editor scriptů: Klávesa "tabulátor" nyní již nepřidává dvě mezery, ale ponechá v textu znak "tabulátor", který má délku 2 mezery.
- Editor Pmg objektů:
- Zrušena karta "Podobjekty". Přidání, mazání a editace Pma objektu se nyní provádí ve stromu Pmg objektů (podobně jako ve stromu Pma objektů).
- ve stromu Pmg objektů je nyní nová položka #Prototypes, která obsahuje všechny objekty PmgPrototype v obrazu. Spravovat prototyp (přidávat, mazat, editace) lze nyní přímo v této nové položce, nemusí se to již provádět přes objekt PmgInstance.
- PmaAlarmGroup/PmaEventGroup objekt: metoda GetHistoryData neuměla procházet více záloh (pokud nebyl zadán počet záznamů "records:xx;"). Oprava dána i do verze Pm8.3.29.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Zobecnění o datovou oblast typu "L - Long".
- PmgRadioButton objekt: Opravená chyba: I když objekt měl zakázané ovládání (v konfigurátoru "Ovládání povoleno"), pak ve Web obrazech šlo kliknutím myši hodnotu změnit.

Verze 9.0.0 (od 16.10.2018) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Mnoho změn, které jsou popsány v Přechod ze starších verzí na verzi PROMOTIC 9.
- Web obrazy: Od verze Pm9.0.0 jsou Web obrazy PROMOTIC určené pouze pro Web prohlížeče podporující standardní technologii HTML5. To znamená pro Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari atd. InternetExplorer je podporován pouze od verze 11.
- Karta "Obraz" objektu PmgRoot:
- Nový konfigurátor "Barva pozadí obrazu". Nahrazuje proměnnou BackgroundColor objektu PmgRoot, která je po konverzi ze seznamu proměnných odstraněna.
- Nový konfigurátor "Barva rámečku fokusu". Nahrazuje proměnnou FocusColor objektu PmgRoot, která je po konverzi ze seznamu proměnných odstraněna.
© MICROSYS, spol. s r.o.