Promotic

Objekt PmaPanel (Uživatelská grafika)

Popis:
Objekt představuje okno aplikace s obrazem, ve kterém lze vizualizovat data systému PROMOTIC. Vlastní obsah obrazu se vytvoří editoru grafiky pomocí Pmg objektů, které mohou být pomocí datových vazeb napojené na data v aplikaci.

V objektu PmaPanel lze založit další objekty PmaPanel (toto má smysl pokud tyto další objekty jsou pomocné okna otevíraná pouze z okna tohoto objektu).
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype, PmaPanel. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Objekt PmaPanel je vhodný pro vytváření oken, jejichž obsah se má často měnit (například má zobrazovat aktuální data). Pro okna obsahující velké množství údajů bez nutnosti rychlého obnovování (např. denní sumarizace ..) lze použít objekt PmaReport. Některá jednodušší okna lze vytvořit také pomocí specializovaných metod, viz Pm vizualizační metody.

Objekt PmaPanel umí svá grafická data také automaticky generovat do dynamických html stránek a tyto stránky pak nabízet Web klientům - viz kapitola Web obrazy. Nabízení Web stránek lze povolit v kartě "PmaPanel > Web server".
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmWebClient.

Okno obrazu se může zobrazovat v pracovní ploše (v objektu PmaWorkspace), může být otevřeno v samostatném okně, dále může mít podobu modálního okna nebo může být zobrazeno v Pmg objektu (v objektu PmgFrame) v jiném obrazu.
Okno lze standardně otevřít metodou Pm.CreateView. Tato metoda může být volána například v tlačítku obrazu a je funkční pro otevření v lokálním obrazu tak i ve Web obrazu (tzn. když se metoda volá například v tlačítku ve Web obrazu).

Objekt PmaPanel existuje trvale, zatímco okno obrazu (s grafickým obsahem) v lokální aplikaci může a nemusí být otevřeno (existovat).
Pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" je zatržen, pak může být dokonce otevřeno i více oken obrazu téhož objektu PmaPanel současně.

Pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmaPanel a objektu Pm (doporučené nastavení), pak vlastní okno obrazu je izolované od zbytku aplikace. Nelze pomocí skriptů přímo přistupovat z aplikace do okna obrazu ani naopak. Veškeré změny a akce v otevřeném okně obrazu musí provádět vlastní aktivní grafika obrazu (Pmg objekty), který může využít prostředků pro komunikaci s vlastní aplikací (datové vazby, metody obrazu/globální). Tento režim umožňuje jednak otevření okna obrazu ve Web prohlížeči na jiném počítači, a také více oken obrazu téhož objektu PmaPanel současně v lokální aplikaci.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Print()Tisk obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru
Zastaralé vlastnosti a metody:
ArgumentsVstupní hodnota při otevírání obrazu
Close()Zavření obrazu
CloseOthers()Zavření ostatních obrazů
DxŠířka obrazu
DyVýška obrazu
EnabledPovolení/zákaz uživatelského ovládání celého obrazu
FocusNastaví/zjišťuje, zda okno má fokus
GetLastRefresh()Slouží pro získání času, kdy naposledy tento obraz požádal o data (lokálně nebo na Webu)
Items()Vrací referenci na Pmg objekt
Open()Otevření obrazu
OpenModal()Otevření modálního okna s obrazem
OpenView()Otevře prohlížeč jiného objektu
OpenViewModal()Otevře prohlížeč jiného objektu v modálním okně
PrintToBmp()Uložení obrazu nebo jeho části do souboru *.bmp, *.png, *.jpg, *.gif nebo *.tif
Refresh()Obnova obrazu
ReturnValueVýstupní hodnota při zavření obrazu
ScreenXX-ová souřadnice levého horního rohu obrazu relativně k obrazovce
ScreenYY-ová souřadnice levého horního rohu obrazu relativně k obrazovce
ScrollXX-ová souřadnice levého horního rohu
ScrollYY-ová souřadnice levého horního rohu
StateMód zobrazení obrazu
TitleTitul obrazu
Vars()Vrací proměnnou objektu PmgRoot v tomto obrazu
ViewerTypeZjišťuje, zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči
VisibleZjišťuje otevření obrazu
XX-ová souřadnice levého horního rohu obrazu
YY-ová souřadnice levého horního rohu obrazu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onOpenVyvolá se po otevření obrazu
onCloseVyvolá se po zavření obrazu
onRefreshVyvolá se po překreslení obrazu
onKeyPressVyvolá se u aktivního obrazu po stisknutí nebo puštění libovolné klávesy
onMousePressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění tlačítka myši
onFocusInVyvolá se poté, co obraz získá fokus (obraz se stane aktivním)
onFocusOutVyvolá se poté, co obraz ztratí fokus (obraz přestane být aktivním)
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
MetodyDefinice metody projektanta objektu
ObrazZákladní nastavení obrazu
GrafikaEditor grafiky
OprávněníOprávnění pro objekt
Web serverNapojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru

Historie:
Pm9.00.03: Zrušen překlad obrazů. Všechny změny provedené v grafickém obsahu se automaticky přeloží a uloží společně s uložením celého objektu PmaPanel.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmPanel -> PmaPanel
Pm8.03.05: Opravená chyba: JavaScript obrazy se někdy špatně zobrazovaly v InternetExplorer9.
Pm8.03.01: Opravená chyba: JavaScript obrazy někdy způsobovaly ubývání paměti.
Pm8.03.00:
- Nový konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu". Pokud je nastaven, pak lze obraz otevřít vícekrát současně (např. pokaždé s jiným parametrem).
- Mnoho vlastností v tomto objektu je nyní zastaralých, protože jsou i v objektu PmgRoot. Vzhledem k tomu, že nyní lze jeden obraz otevřít vícekrát, tak tyto vlastnosti přestali v tomto objektu mít smysl.
- Byla zrušena možnost ukládání grafiky jako vzor pro ostatní obrazy. U všech takových obrazů je provedena automatická konverze, tzn. tato grafika se zkopíruje do všech objektů PmaPanel, kteří tento vzor používali. Pro vzory je lepší použít objekt PmaPrototype.
Pm8.02.04: Opravená chyba: Pokud hodnoty parametrů obrazu byly zadány v konfigurátoru "Výchozí hodnota sViewPars", pak se vyhodnocovaly špatně (chyba od verze Pm8.2.3).
Pm8.00.02: Opravená chyba: V určitých případech se zobrazovaná čísla chybně zaokrouhlovaly na 2 desetinná místa.
Pm8.00.00: Zrušen konfigurátor "Otevřít při spuštění aplikace". Obraz, který se má otevřít při spuštění aplikace, se určuje v objektu PmaWorkspace v konfigurátoru "Prohlížeč komponenty". Pro staré aplikace se provede konverze tak, aby se okno, které se má otevřít při spuštění aplikace, do konfigurátoru nastavilo.
© MICROSYS, spol. s r.o.