Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaPanel (Uživatelská grafika)

Popis:
Objekt představuje okno aplikace s obrazem, ve kterém lze vizualizovat data systému PROMOTIC. Vlastní obsah grafického obrazu se vytváří editoru grafiky pomocí Pmg objektů, které mohou být datových vazeb napojené na data v aplikaci.
 
V objektu PmaPanel lze založit další objekty PmaPanel (toto má smysl tehdy, pokud tyto další objekty jsou pomocné okna otevíraná pouze z okna tohoto objektu).

Tento objekt lze založit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype, PmaPanel. V těchto objektech jich může být založeno více.

 
Objekt PmaPanel je vhodný pro vytváření oken, jejichž obsah se má často měnit (například má zobrazovat aktuální data). Pro okna obsahující velké množství údajů bez nutnosti rychlého obnovování (např. denní sumarizace ..) lze použít objekt PmaReport. Některá jednodušší okna lze také vytvářet pomocí specializovaných metod, viz Pm vizualizační metody.
 
Objekt PmaPanel umí svá grafická data také automaticky generovat do dynamických html stránek a tyto stránky pak nabízet Web klientům - viz kapitola Web obrazy. Nabízení Web stránek lze povolit v kartě "PmaPanel > Web server".

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmWebClient.

 
Okno obrazu se může zobrazovat v pracovní ploše (v objektu PmaWorkspace), může být otevřeno v nezávislém okně, dále může mít podobu modálního okna nebo může být zobrazeno v Pmg objektu (v objektu PmgFrame) v jiném obraze.

Okno lze standardně otevřít metodou Pm.CreateView. Tato metoda může být volána například v tlačítku v obraze a je funkční pro otevření v lokální aplikaci tak i ve Web aplikaci (tzn. když se metodá volá například v tlačítku ve Web obraze).

 
Objekt PmaPanel existuje trvale, zatímco okno obrazu (s grafickým obsahem) v lokální aplikaci může a nemusí být otevřeno (existovat).

Pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" je zatržen, pak může být dokonce otevřeno i více oken obrazu téhož objektu PmaPanel současně.

 
Pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmaPanel a objektu Pm (doporučené nastavení), pak vlastní okno obrazu je izolované od zbytku aplikace. Nelze pomocí skriptů přímo přistupovat z aplikace do okna obrazu ani naopak. Veškeré změny a akce v otevřeném okně obrazu musí provádět vlastní aktivní grafika obrazu (Pmg objekty), který může využít prostředků pro komunikaci s vlastní aplikací (datové vazby, metody obrazu/globální). Tento režim umožňuje jednak otevření okna obrazu ve Web prohlížeči na jiném počítači, a také více oken obrazu téhož objektu PmaPanel současně v lokální aplikaci.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
OpenView Otevře prohlížeč jiného objektu (zastaralé)
Print Tisk obrazu (nebo jeho části) na tiskárnu nebo do souboru
Zastaralé vlastnosti a metody:
Arguments Vstupní hodnota při otevírání obrazu
Close Zavření obrazu
CloseOthers Zavření ostatních obrazů
Dx Šířka obrazu
Dy Výška obrazu
Enabled Povolení/zákaz uživatelského ovládání celého obrazu
Focus Nastaví/zjišťuje, zda okno má fokus
GetLastRefresh Slouží k získáni času, kdy naposledy tento obraz požádal o data (lokálně nebo na webu)
Items Vrací referenci na Pmg objekt
Open Otevření obrazu
OpenModal Otevření modálního okna s obrazem
OpenViewModal Otevře prohlížeč jiného objektu v modálním okně
PrintToBmp Uložení obrazu nebo jeho části do souboru *.bmp, *.png, *.jpg, *.gif nebo *.tif
Refresh Obnova obrazu
ReturnValue Výstupní hodnota při uzavření obrazu
ScreenX X-ová souřadnice levého horního rohu obrazu relativně k obrazovce
ScreenY Y-ová souřadnice levého horního rohu obrazu relativně k obrazovce
ScrollX X-ová souřadnice levého horního rohu
ScrollY Y-ová souřadnice levého horního rohu
State Mód zobrazení obrazu
Title Titul obrazu
Vars Vrací proměnnou objektu PmgRoot v tomto obrazu
ViewerType Zjišťuje, zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči
Visible Zjišťuje otevření okna
X X-ová souřadnice levého horního rohu obrazu
Y Y-ová souřadnice levého horního rohu obrazu
Události:
onClose Vyvolá se po zavření obrazu
onFocusIn Vyvolá se poté, co obraz získá fokus (obraz se stane aktivním)
onFocusOut Vyvolá se poté, co obraz ztratí fokus (obraz přestane být aktivním)
onKeyPress Vyvolá se u aktivního obrazu po stisku nebo puštění libovolné klávesy
onMousePress Vyvolá se po stisku nebo uvolnění tlačítka myši
onOpen Vyvolá se po otevření obrazu
onRefresh Vyvolá se po překreslení obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Metody Definice metody projektanta objektu
Obraz Základní nastavení obrazu
Grafika Editor grafiky
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru

Historie:
Pm9.00.03: Zrušen překlad obrazů. Všechny změny provedené v grafickém obsahu se automaticky přeloží a uloží společně s uložením celého objektu PmaPanel.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmPanel -> PmaPanel
Pm8.03.05: Opravená chyba: JavaScript obrazy se někdy špatně zobrazovaly v InternetExplorer9.
Pm8.03.01: Opravená chyba: JavaScript obrazy někdy způsobovaly ubývání paměti.
Pm8.03.00:
- Nový konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu". Pokud je nastaven, pak lze obraz otevřít vícekrát najednou (např. pokaždé s jiným parametrem).
- Mnoho vlastností v tomto objektu je nyní zastaralých, protože jsou i v objektu PmgRoot. Vzhledem k tomu, že nyní lze jeden obraz otevřít vícekrát, tak tyto vlastnosti přestali v tomto objektu mít smysl.
- Byla zrušena možnost ukládání grafiky jako vzor pro ostatní obrazy. U všech takových obrazů je provedena automatická konverze, tzn. tato grafika se zkopíruje do všech objektů PmaPanel, kteří tento vzor používali. Pro vzory je lepší použít objekt PmaPrototype.
Pm8.02.04: Opravená chyba: Pokud hodnoty parametrů obrazu byly zadány v konfigurátoru "Výchozí hodnota sParams", pak se vyhodnocovaly špatně (chyba od verze Pm8.2.3).
Pm8.00.02: Opravená chyba: v určitých případech se zobrazovaná čísla chybně zaokrouhlovaly na 2 desetinná místa.
Pm8.00.00: Zrušen konfigurátor "Otevřít při startu aplikace". Obraz, který se má otevřít při startu aplikace, se určuje v objektu PmaWorkspace v konfigurátoru "Prohlížeč komponenty". Pro staré aplikace se provede konverze tak, aby se okno, které se má otevřít při startu, do konfigurátoru nastavilo.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice