Promotic

Objekt Pm

Popis:
Globální objekt v systému PROMOTIC přístupný názvem Pm.

Jazyky VBScript a JavaScript jsou svou koncepcí již od začátku vytvořeny pro bezpečné programování. Například to znamená, že standardní funkce jazyka VBScript mají silné prostředky pro tvorbu algoritmů, neumožňují však žádný styk s hardwarovým prostředím. Například neumožňují žádný zápis nebo čtení z disku, nastavení času, ovládání I/O jednotek, atd.
Nejlepším postupem jak obohatit jazyk JavaScript/VBScript o funkčnost kterou funkce jazyka nemají, je vytvořit objekty, které mají potřebné vlastnosti a metody.
V systému PROMOTIC je velké množství takových objektů (tzv. Pma objekty), které umožňují přístup do databází, přístup pro sériovou linku a pro Ethernet, volání DLL styku, atd.
Voláním metod nad Pmg objektem docílíme obvykle změnu stavu tohoto konkrétního objektu (této instance). To znamená, že metody těchto objektů nemají globální charakter.
V systému PROMOTIC však existuje jeden globální objekt, přístupný přímo z jakékoliv hierarchické úrovně stromu. Tento objekt je ve skriptu dostupný přes proměnnou "Pm" (tzn. volání ve skriptu je Pm.název_metody). Objekt Pm obsahuje vlastnosti a metody které rozšiřují množinu funkcí například o zápisy na disk, nastavení času, zadávání údajů, atd.

Seznam:
Pm vlastnosti a metody aplikace:
AlSoundPovolení/zákaz houkání alarmů
AppFullNameCesta k aplikaci s názvem aplikace
AppNameNázev aplikace PROMOTIC
AppPriorityPriorita aplikace
AppStopUkončení aplikace
AxGetObjectVytvoří referenci na ActiveX objekt
BeepPřehrání systémového zvuku OS Windows
CallAxMethodVolání metod ActiveX objektu v jazyce JavaScript
ClockStartSpuštění časových stopek
ClockStopZastavení časových stopek
ColorOperRůzné operace nad zadanou barvou
ColorRgbVrací barvu zadáním tří barevných složek RGB
ControlSoundOvládání zvukového serveru systému PROMOTIC
CreatePmActionVytvoří objekt typu PmAction
CreatePmArrayVytvoří objekt typu PmArray
CreatePmBufferVytvoří objekt typu PmBuffer
CreatePmExprVytvoří objekt typu PmExpr
CreatePmFormVytvoří objekt typu PmForm (zastaralé)
CreatePmFormatVytvoří objekt typu PmFormat
CreatePmMapVytvoří objekt typu PmMap
CreateProcessSpuštění program (*.exe, *.com, *.bat) bez čekání na ukončení
CreateProcessSyncSpuštění programu (*.exe, *.com, *.bat) s čekáním na ukončení
DdeExecuteZaslání daného příkazu do DDE serveru
EvalMacroVyhodnocení makro výrazu
FindViewersVrací seznam prohlížečů objektů podle zadaných kritérií
GetActiveWorkspaceVrací aktivní objekt PmaWorkspace.
GetRtLangsVrací seznam všech národních jazyků podporovaných v aplikaci
GetSystemInfoVrací systémové informace
HttpFormDataParseParsování dat získaných uploadem souborů
HTTPGetFormValueDekódování textového řetězce zaslaného z Web prohlížeče
JsonParseZ textu ve formátu JSON vytvoří objekt, pole nebo elementární hodnotu
JsonStringifyZ objektu, pole nebo elementární hodnoty vytvoří text ve formátu JSON
LicenceInfoInformace o licencích aplikace PROMOTIC
MethodsPřístup ke globálním metodám aplikace
NetGetAddressVrací lokální adresu počítače v síti
NetTestPCTest, zda požadovaný počítač je dostupný v síti
PlaySoundPřehrání zvukového souboru *.wav
RestartGuiProvede restart grafického rozhraní aplikace
RtLangJazyková verze runtime aplikace
ShellExecuteSpuštění nebo vytisknutí souboru nebo zaregistrovaného dokumentu
ShutDownUkončení OS Windows
WDogRefreshObnovení čítače programu WatchDog
WinEnviromentReadČtení proměnné prostředí
WinEnviromentWriteZápis do proměnné prostředí
WndOperProvedení operace nad otevřeným oknem této nebo jiné aplikace
Pm vlastnosti a metody pro správu uživatelů (viz Uživatelé a oprávnění):
AddUserPřidá nového PROMOTIC uživatele
FindUserIdLocalVrací identifikátor lokálního uživatele, který odpovídá zadaným přihlašovacím parametrům
FindUserIdNetVrací identifikátor síťového uživatele, který odpovídá zadaným přihlašovacím parametrům
GetUserInfoVrací informace ze systému uživatelů
LoggedUserVrací objekt PmUser, který představuje přihlášeného uživatele
LogoffOdhlášení přihlášeného lokálního uživatele bez dotazu
LogonPřihlášení lokálního uživatele bez zadávacího okna
RemoveUserSmaže existujícího PROMOTIC uživatele
TestUserInGroupTest, zda daný uživatel je nebo není členem určité skupiny uživatelů
WndEditUserPasswordZobrazí okno pro editaci hesla
WndEditUsersZobrazí okno pro editaci PROMOTIC uživatelů
WndLogoffZobrazí okno Odhlášení uživatele
WndLogonZobrazí okno Přihlášení uživatele
Pm metody pro přístup k INFO systému (viz INFO systém):
DebugZápis textu do položky Debug INFO systému
InfoActionVolání akce nad položkou v INFO systému
InfoErrorAddZápis chyby aplikace do karty "Errors/Application" v INFO systému
InfoErrorClearSmazání chyb daného typu v INFO systému
InfoLogRegVytvoří novou uživatelskou kartu v položce Debug INFO systému
InfoLogAddZápis textu do uživatelské karty v položce Debug INFO systému
InfoWriteToFileZapíše obsah karty INFO systému do textového souboru
Pm vizualizační metody:
CreateViewObjekt pro otevření prohlížeče
InputBoxNastavení hodnoty uživatelem
InputBoxForDateTimeOkno pro zadání datumu a času
InputBoxForFilePathOkno pro výběr souboru/složky (zastaralé)
MessageBoxZobrazí zprávu v okně a čeká na kliknutí uživatele
PrintHtmlPageTisk nebo náhled obsahu HTML stránky nebo textu
PrintScreenTisk celé obrazovky na tiskárnu nebo do souboru
SelectionDialogUmožňuje v zadávacím okně vybrat jednu volbu ze seznamu (zastaralé)
ShowHelpZobrazí téma nápovědy
Pm metody s textem (string) (Viz také: VBScript funkce s textem (string)):
DecryptTextDekódování textu
EncryptTextKódování textu
StringCmpVrací výsledek porovnání dvou řetězců
StringCodeAtVrací kód Unicode znaku na stanovené pozici v řetězci
StringCodeFromVrací znak spojený se zadaným kódem Unicode
StringFindHledá v textu od stanovené pozice výskyt požadovaného řetězce
StringJoinVrací řetězec vytvořený spojením podřetězců obsažených v 1-rozměrném poli
StringLenVrací počet znaků v řetězci
StringOperOperace s řetězcem
StringReplaceNahrazení v řetězci klíčového slova hodnotou
StringSplitVrací 1-rozměrné pole podřetězců
StringSubVrací podřetězec jiného řetězce
Pm metody pro datum a čas (Viz také: VBScript funkce s datem a časem):
CreateDateVytvoří datum a čas z jeho jednotlivých částí
CreatePmDateObjectVytvoří pomocný objekt PmDateObject pro práci s datumem a časem
DateAddVrací datum zvětšené o určené časové rozpětí
DateDiffVrací počet časových rozpětí mezi dvěma datumy
GetDateOfVrací různé datumy odvozené od zadaného datumu
IsDaylightTest zda je nastaven "letní čas"
TimeSystémový čas
Pm vlastnosti a metody matematické a jiné:
AbsAbsolutní hodnota čísla
ArrayOperOperace s polem
AtanVrací arcustangens (inverzni tangens) čísla
CeilVrací nejmenší celé číslo, které je větší nebo rovno zadanému číslu
CosVrací cosinus úhlu
EEulerovo číslo (základ přirozeného logaritmu)
ExpVrací mocninu "e na y"
FloorVrací největší celé číslo, které je menší nebo rovno zadanému číslu
GetBitVrací hodnotu bitu proměnné
GetVarTypeVrací datový typ hodnoty
IsIntTest, zda hodnota je celé číslo
IsValidTest, zda hodnota je platná
LinearZíská funkční hodnoty (nebo argumentu) lineární funkce
LN10Přirozený logaritmus 10
LN2Přirozený logaritmus 2
LOG10EDekadický logaritmus e
LOG2EZákladní dvojkový logaritmus e
LogNVrací logaritmus čísla
PILudolfovo číslo
PowVypočte mocninu "x na y"
RandomVrací náhodné číslo v zadaném rozsahu
RoundVrací číslo zaokrouhlené na určený počet desetinných míst nebo celých míst
SetBitZměna bitu dané proměnné
SignVrací celé číslo indikující znaménko čísla
SinVrací sinus úhlu
SqrtDruhá odmocnina čísla
SQRT2Odmocnina ze 2
TanVrací tangentu úhlu
ToNumberPřevod na číselnou hodnotu
TransformValueTransformace hodnoty
TruncVrací celou část čísla (odstraní desetinné cifry)
Pm metody diskové/souborové:
DirCreateVytvoří souborovou složku
DirExistTest na existenci souborové složky
DirRemoveSmaže souborovou složku
DiscGetFreeSpaceVrací volné místo na disku
DiscGetPathVrací požadovanou cestu (případně i název souboru) v Microsoft formátu
DiscGetTotalSpaceVrací kapacitu disku
FileCopyZkopírování daného souboru
FileCsvReadČtení ze souboru CSV
FileCsvWriteZápis do souboru CSV
FileDeleteSmaže daný soubor
FileFindVyhledá soubory a složky na zadané cestě
FileGetAttrVrací atributy souboru
FileGetCreationTimeVrací čas vytvoření souboru
FileGetLastAccessTimeVrací čas posledního přístupu k souboru
FileGetLastWriteTimeVrací čas posledního zápisu do souboru
FileGetLengthVrací velikost souboru (v bajtech)
FileMovePřesunutí (přejmenování) daného souboru (složky)
FileSetAttrNastaví atributy souboru
FileTextReadČtení z textového souboru
FileTextReplaceNahrazení textu v textovém souboru
FileTextWriteUložení proměnné (nebo pole proměnných) do textového souboru
IniFileReadČtení položky ze souboru *.ini
IniFileWriteZápis položky do souboru *.ini
Zastaralé vlastnosti a metody:
FormatDateVytvoří textový řetězec obsahující datum a čas
ScanDateZíská datum a čas z textové hodnoty
StringFormatZápis pole hodnot do řetězce
StringScanČtení dat z řetězce
AppQuitUkončení aplikace
BlinkerBlikání s periodou obnovování obrazů
CDblVrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Double
CSngVrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Single
CreatePmListVytvoří objekt typu PmList
CpuUsageVytížení procesoru (CPU) počítače
FileBinaryReadČtení obsahu binárního souboru do proměnné typu Array
FileBinaryWriteUložení obsahu proměnné typu Array do binárního souboru
FileReadVariableČtení hodnoty proměnné ze souboru
FileWriteVariableUložení obsahu proměnné do souboru
InputBoxForStringSelectionUmožňuje v zadávacím okně vybrat ze seznamu žádaný řetězec (zastaralé)
MemoryUsageObsazení paměti počítače
OtherAppOperProvedení operace nad otevřeným oknem jiné aplikace
RtLanguageJazyková verze runtime aplikace (zastaralé)
WndHtmlPageZobrazí HTML stránky v modálním/nemodálním okně
WndInfoOkno INFO systému

Historie:
Pm9.00.05: InfoLogReg a InfoLogAdd nové metody: Metody umožňují do INFO systému zaregistrovat novou položku a pak do této položky přidávat nové věty. Je to zobecnění metody Pm.Debug pro vlastní logování.
Pm8.02.04: Byly doplněny konstanty, které jsou potřeba pro některé matematické výpočty: PI, E, SQRT2, LN10, LN2, LOG10E a LOG2E.
Pm8.02.01: Bylo doplněno mnoho nových metod, které nahrazují VBScript metody. Tyto nové metody jsou funkční i ve Web obrazech (JavaScript i VBScript). Nové metody jsou:
Pm8.00.06:
- Pm.GetSystemInfo nová metoda pro zjištění rozměrů obrazovky. Je funkční i pro Web obrazy.
- Pm.CpuUsage nová vlastnost pro zjištění vytížení procesoru.
- Pm.GetActiveWorkspace nová metoda pro zjištění aktivní pracovní plochy (objektu PmaWorkspace). Lze použít například při použití více monitorů.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Opravená chyba: nefungoval tisk v OS Windows 7.
Navigace:
 
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
 
© MICROSYS, spol. s r. o.