Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt Pm

Popis:
Globální objekt v systému PROMOTIC přístupný názvem Pm.
 
Jazyky VBScript a JavaScript jsou svou koncepcí již od začátku vytvořeny pro bezpečné programování. Například to znamená, že standardní funkce jazyka VBScript mají silné prostředky pro tvorbu algoritmů, neumožňují však žádný styk s hardwerovým prostředím. Například neumožňují žádný zápis nebo čtení z disku, nastavení času, ovládání I/O jednotek, atd.

Nejlepším postupem jak obohatit jazyk VBScript o funkčnost, kterou funkce jazyka nemají, je vytvořit objekty, které mají potřebné vlastnosti a metody.

V systému PROMOTIC je velké množství takových objektů (tzv. PROMOTIC objekty), které umožňují přístup do databází, přístup pro sériovou linku a pro Ethernet, volání DLL styku, atd.

Voláním metod nad PROMOTIC objektem docílíme většinou změnu stavu tohoto konkrétního objektu (této instance). To znamená, že metody těchto objektů nemají globální charakter.

V systému PROMOTIC však existuje jeden globální objekt, přístupný přímo z jakékoliv hierarchické úrovně stromu. Tento objekt je ve skriptu dostupný přes proměnnou "Pm" (tzn. volání ve skriptu je Pm.název_metody). Objekt Pm obsahuje metody a vlastnosti které rozšiřují množinu funkcí například o zápisy na disk, nastavení času, zadávání údajů, atd.

Pm vlastnosti a metody aplikace:
AlSound Povolení/zákaz houkání alarmů
AppFullName Cesta k aplikaci s názvem aplikace
Application Reference na spuštěný program Promotic.exe
AppName Název PROMOTIC aplikace
AppPriority Priorita aplikace
AppQuit Ukončení aplikace
AppStop Ukončení běžící aplikace a přechod do vývojového prostředí
Beep Přehrání systémového zvuku OS Windows
ClockStart Spuštění časových stopek
ClockStop Zastavení časových stopek
ColorOper Různé operace nad zadanou barvou
ColorRgb Vrací barvu zadáním tří barevných složek RGB
ControlSound Ovládání zvukového serveru systému PROMOTIC
CreatePmAction Vytvoří objekt typu PmAction
CreatePmArray Vytvoří objekt typu PmArray
CreatePmExpr Vytvoří objekt typu PmExpr
CreatePmForm Vytvoří objekt typu PmForm
CreatePmList Vytvoří objekt typu PmList
CreatePmMap Vytvoří objekt typu PmMap
CreateProcess Spuštění program (*.exe, *.com, *.bat) bez čekání na ukončení
CreateProcessSync Spuštění programu (*.exe, *.com, *.bat) s čekáním na ukončení
DdeExecute Poslání daného povelu do DDE serveru
EvalMacro Vyhodnocení makro výrazu
FindViewers Získaní seznamu prohlížečů objektů
GetActiveWorkspace Vrací referenci na aktivní PmWorkspace objekt.
GetRtLangs Získaní seznamu všech národních jazyků podporovaných v aplikaci
GetSystemInfo Získaní systémových informací
JsonParse Z textu ve formátu JSON vytvoří objekt, pole nebo elementární hodnotu
JsonStringify Z objektu, pole nebo elementární hodnoty vytvoří text ve formátu JSON
LicenceInfo Informace o licencích aplikace PROMOTIC
Methods Přístup ke globálním metodám aplikace
NetGetAddress Vrací lokální adresu počítače v síti
NetTestPC Test, zda je požadované PC dostupné v síti
OtherAppOper Provedení operace nad otevřeným oknem jiné aplikace
PlaySound Přehrání zvukového souboru *.wav
RtLang Jazyková verze runtime aplikace
ShellExecute Spuštění či vytisknutí souboru nebo zaregistrovaného dokumentu
ShutDown Ukončení OS Windows
Version Verze systému PROMOTIC
WDogRefresh Obnovení čítače programu WatchDog
WinEnviromentRead Vyčtení proměnné prostředí
WinEnviromentWrite Zápis do proměnné prostředí
Pm vlastnosti a metody pro správu uživatelů (viz Uživatelé a oprávnění):
AddUser Přidání nového uživatele
FindUserIdLocal Vrací identifikátor lokálního uživatele, který odpovídá zadaným přihlašovacím parametrům
FindUserIdNet Vrací identifikátor síťového uživatele, který odpovídá zadaným přihlašovacím parametrům
GetUserInfo Získaní informací ze systému uživatelů
LoggedUser Vrací objekt User, který představuje přihlášeného uživatele
Logoff Odhlášení přihlášeného lokálního uživatele bez dotazu
Logon Přihlášení lokálního uživatele bez zadávacího okna
RemoveUser Smazání existujícího uživatele
TestUserInGroup Otestování, zda daný uživatel je nebo není členem určité skupiny uživatelů
WndEditUserPassword Zobrazení okna pro editaci hesla
WndEditUsers Zobrazení okna pro editaci uživatelů
WndLogoff Zobrazení okna Odhlášení uživatele
WndLogon Zobrazení okna Přihlášení uživatele
Pm metody pro přístup k INFO systému (viz INFO systém):
Debug Vypsání textu do položky Debug_info INFO systému
InfoAction Vyvolání akce nad položkou v INFO systému
InfoWriteToFile Zapíše obsah záložky v INFO systému do textového souboru
Pm vizualizační metody (Viz také: VBScript vizualizační funkce):
InputBox Nastavení hodnoty uživatelem
InputBoxForDateTime Okno pro zadání datumu a času
InputBoxForFilePath Okno pro výběr souboru/složky
MessageBox Zobrazí zprávu v okně a čeká na kliknutí uživatele
PrintHtmlPage Tisk nebo náhled obsahu HTML stránky nebo textu
PrintScreen Tisk celé obrazovky na tiskárnu nebo do souboru
SelectionDialog Umožňuje v zadávacím okně vybrat jednu volbu z nabídky
ShowHelp Zobrazení tématu nápovědy
Pm metody s textem (string) (Viz také: VBScript funkce s textem (string)):
DecryptText Dekódování textu
EncryptText Kódování textu
HTTPGetFormValue Dekódování řetězce zaslaného z intenetového prohlížeče
StringCmp Vrací výsledek porovnání dvou řetězců
StringCodeAt Vrací kód Unicode znaku na stanovené pozici v řetězci
StringCodeFrom Vrací znak spojený se zadaným kódem Unicode
StringFind Hledá v textu od stanovené pozice výskyt požadovaného řetězce
StringFormat Zapsání pole hodnot do řetězce
StringJoin Vrací řetězec vytvořený spojením podřetězců obsažených v 1-rozměrném poli
StringLen Vrací počet znaků v řetězci
StringOper Provedení operace s řetězcem
StringReplace Nahrazení v řetězci klíčového slova hodnotou
StringScan Vyčtení dat z řetězce
StringSplit Vrací 1-rozměrné pole podřetězců
StringSub Vrací podřetězec jiného řetězce
Pm metody pro datum a čas (Viz také: VBScript funkce s datem a časem):
CreateDate Vytvoří datum a čas z jeho jednotlivých částí
CreatePmDateObject Vytvoří pomocný objekt PmDateObject pro práci s datumem a časem
DateAdd Vrací datum zvětšené o určené časové rozpětí
DateDiff Vrací počet intervalů mezi dvěma datumy
FormatDate Vytvoří textový řetězec obsahující datum a čas
GetDateOf Vrací různé datumy odvozené od zadaného datumu
IsDaylight Test zda je nastaven "letní čas"
ScanDate Získá datum a čas z textové hodnoty
Time Systémový čas
Pm vlastnosti a metody matematické a jiné:
Abs Absolutní hodnota čísla
ArrayOper Operace s polem
Atan Vrací arcustangens (inverzni tangens) čísla
Ceil Vrací nejmenší celé číslo, které je větší nebo rovno zadanému číslu
Cos Vrací cosinus úhlu
E Eulerovo číslo (základ přirozeného logaritmu)
Exp Vypočte mocninu "e na y"
Floor Vrací největší celé číslo, které je menší nebo rovno zadanému číslu
GetBit Vrací hodnotu bitu proměnné
GetVarType Vrací datový typ hodnoty
IsInt Test zda hodnota je celé číslo
IsValid Test zda hodnota je platná
Linear Získá funkční hodnoty (nebo argumentu) lineární funkce
LN10 Přirozený logaritmus 10
LN2 Přirozený logaritmus 2
LOG10E Dekadický logaritmus e
LOG2E Základní dvojkový logaritmus e
LogN Vrací logaritmus čísla
PI Ludolfovo číslo
Pow Vypočte mocninu "x na y"
Random Vrací náhodné číslo v zadaném rozsahu
Round Vrací číslo zaokrouhlené na určený počet desetinných nebo celých míst
SetBit Změna bitu dané proměnné
Sign Vrací celé číslo indikující znaménko čísla
Sin Vrací sinus úhlu
Sqrt Druhá odmocnina čísla
SQRT2 Odmocnina ze 2
Tan Vrací tangentu úhlu
ToNumber Převod na číselnou hodnotu
TransformValue Transformace hodnoty
Trunc Vrací celou část zadaného čísla (odstraní desetinné cifry)
Pm metody diskové/souborové:
DirCreate Vytvoří složku (adresář, directory)
DirExist Test na existenci složky (adresáře, directory)
DirRemove Smazání složky (adresáře, directory).
DiscGetFreeSpace Vrací volné místo na disku
DiscGetPath Vrací požadovanou cesty v Microsoft formátu.
DiscGetTotalSpace Vrací kapacitu disku
FileBinaryRead Načtení obsahu binárního souboru do proměnné typu Array
FileBinaryWrite Uložení obsahu proměnné typu Array do binárního souboru
FileCopy Zkopírování daného souboru
FileCsvRead Čtení z CSV souboru
FileCsvWrite Zápis do CSV souboru
FileDelete Smazání daného souboru
FileFind Vyhledávání souborů a složek na zadané cestě
FileGetAttr Vrací atributy souboru na disku
FileGetCreationTime Vrací čas vytvoření souboru
FileGetLastAccessTime Vrací čas posledního přístupu k souboru
FileGetLastWriteTime Vrací čas posledního zápisu do souboru
FileGetLength Vrací velikost souboru (v bajtech)
FileMove Přesunutí (přejmenování) daného souboru (složky)
FileReadVariable Vyčtení hodnoty proměnné z daného souboru
FileSetAttr Nastaví atributy souboru
FileTextRead Čtení z textového souboru
FileTextReplace Nahrazení textu v textovém souboru
FileTextWrite Uložení proměnné (nebo pole proměnných) do textového souboru
FileWriteVariable Uložení obsahu proměnné do souboru
IniFileRead Vyčtení položky z *.ini souboru
IniFileWrite Zapsání položky do *.ini souboru
Zastaralé vlastnosti a metody:
Blinker Blikání s periodou obnovování obrazů
CDbl Vrací výraz typu Double
CSng Vrací výraz typu Single
CpuUsage Vytížení procesoru (CPU) počítače
InputBoxForStringSelection Umožňuje v zadávacím okně vybrat z nabídky žádaný řetězec (zastaralé)
MemoryUsage Obsazení paměti počítače
RtLanguage Jazyková verze runtime aplikace (zastaralé)
WndHtmlPage Zobrazení HTML stránky v modálním/nemodálním okně
WndInfo Okno INFO systému
Navigace:
 
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice