Promotic

Objekt Pm

Popis:
Globální objekt v systému PROMOTIC přístupný názvem Pm.

Jazyky VBScript a JavaScript jsou svou koncepcí již od začátku vytvořeny pro bezpečné programování. Například to znamená, že standardní funkce jazyka VBScript mají silné prostředky pro tvorbu algoritmů, neumožňují však žádný styk s hardwerovým prostředím. Například neumožňují žádný zápis nebo čtení z disku, nastavení času, ovládání I/O jednotek, atd.
Nejlepším postupem jak obohatit jazyk JavaScript/VBScript o funkčnost kterou funkce jazyka nemají, je vytvořit objekty, které mají potřebné vlastnosti a metody.
V systému PROMOTIC je velké množství takových objektů (tzv. Pma objekty), které umožňují přístup do databází, přístup pro sériovou linku a pro Ethernet, volání DLL styku, atd.
Voláním metod nad Pma objektem docílíme většinou změnu stavu tohoto konkrétního objektu (této instance). To znamená, že metody těchto objektů nemají globální charakter.
V systému PROMOTIC však existuje jeden globální objekt, přístupný přímo z jakékoliv hierarchické úrovně stromu. Tento objekt je ve skriptu dostupný přes proměnnou "Pm" (tzn. volání ve skriptu je Pm.název_metody). Objekt Pm obsahuje vlastnosti a metody které rozšiřují množinu funkcí například o zápisy na disk, nastavení času, zadávání údajů, atd.

Seznam:
Pm vlastnosti a metody aplikace:
AlSound Povolení/zákaz houkání alarmů
AppFullName Cesta k aplikaci s názvem aplikace
AppName Název aplikace PROMOTIC
AppPriority Priorita aplikace
AppStop Ukončení aplikace
AxGetObject Vytvoří referenci na ActiveX objekt
Beep Přehrání systémového zvuku OS Windows
CallAxMethod Volání metod ActiveX objektu v jazyce JavaScript
ClockStart Spuštění časových stopek
ClockStop Zastavení časových stopek
ColorOper Různé operace nad zadanou barvou
ColorRgb Vrací barvu zadáním tří barevných složek RGB
ControlSound Ovládání zvukového serveru systému PROMOTIC
CreatePmAction Vytvoří objekt typu PmAction
CreatePmArray Vytvoří objekt typu PmArray
CreatePmBuffer Vytvoří objekt typu PmBuffer
CreatePmExpr Vytvoří objekt typu PmExpr
CreatePmForm Vytvoří objekt typu PmForm (zastaralé)
CreatePmFormat Vytvoří objekt typu PmFormat
CreatePmMap Vytvoří objekt typu PmMap
CreateProcess Spuštění program (*.exe, *.com, *.bat) bez čekání na ukončení
CreateProcessSync Spuštění programu (*.exe, *.com, *.bat) s čekáním na ukončení
DdeExecute Poslání daného příkazu do DDE serveru
EvalMacro Vyhodnocení makro výrazu
FindViewers Vrací seznam prohlížečů objektů podle zadaných kritérií
GetActiveWorkspace Vrací aktivní objekt PmaWorkspace.
GetRtLangs Vrací seznam všech národních jazyků podporovaných v aplikaci
GetSystemInfo Vrací systémové informace
HttpFormDataParse Parsování dat získaných uploadem souborů
HTTPGetFormValue Dekódování řetězce zaslaného z Web prohlížeče
JsonParse Z textu ve formátu JSON vytvoří objekt, pole nebo elementární hodnotu
JsonStringify Z objektu, pole nebo elementární hodnoty vytvoří text ve formátu JSON
LicenceInfo Informace o licencích aplikace PROMOTIC
Methods Přístup ke globálním metodám aplikace
NetGetAddress Vrací lokální adresu počítače v síti
NetTestPC Test, zda požadované PC je dostupné v síti
PlaySound Přehrání zvukového souboru *.wav
RestartGui Provede restart grafického rozhraní aplikace
RtLang Jazyková verze runtime aplikace
ShellExecute Spuštění nebo vytisknutí souboru nebo zaregistrovaného dokumentu
ShutDown Ukončení OS Windows
WDogRefresh Obnovení čítače programu WatchDog
WinEnviromentRead Čtení proměnné prostředí
WinEnviromentWrite Zápis do proměnné prostředí
WndOper Provedení operace nad otevřeným oknem této nebo jiné aplikace
Pm vlastnosti a metody pro správu uživatelů (viz Uživatelé a oprávnění):
AddUser Přidá nového PROMOTIC uživatele
FindUserIdLocal Vrací identifikátor lokálního uživatele, který odpovídá zadaným přihlašovacím parametrům
FindUserIdNet Vrací identifikátor síťového uživatele, který odpovídá zadaným přihlašovacím parametrům
GetUserInfo Vrací informace ze systému uživatelů
LoggedUser Vrací objekt PmUser, který představuje přihlášeného uživatele
Logoff Odhlášení přihlášeného lokálního uživatele bez dotazu
Logon Přihlášení lokálního uživatele bez zadávacího okna
RemoveUser Smaže existujícího PROMOTIC uživatele
TestUserInGroup Test, zda daný uživatel je nebo není členem určité skupiny uživatelů
WndEditUserPassword Zobrazí okno pro editaci hesla
WndEditUsers Zobrazí okno pro editaci PROMOTIC uživatelů
WndLogoff Zobrazí okno Odhlášení uživatele
WndLogon Zobrazí okno Přihlášení uživatele
Pm metody pro přístup k INFO systému (viz INFO systém):
Debug Zápis textu do položky Debug INFO systému
InfoAction Volání akce nad položkou v INFO systému
InfoErrorAdd Zápis chyby aplikace do karty "Errors/Application" v INFO systému
InfoErrorClear Smazání chyb daného typu v INFO systému
InfoLogReg Vytvoří novou uživatelskou kartu v položce Debug INFO systému
InfoLogAdd Zápis textu do uživatelské karty v položce Debug INFO systému
InfoWriteToFile Zapíše obsah karty INFO systému do textového souboru
Pm vizualizační metody:
CreateView Objekt pro otevření prohlížeče
InputBox Nastavení hodnoty uživatelem
InputBoxForDateTime Okno pro zadání datumu a času
InputBoxForFilePath Okno pro výběr souboru/složky (zastaralé)
MessageBox Zobrazí zprávu v okně a čeká na kliknutí uživatele
PrintHtmlPage Tisk nebo náhled obsahu HTML stránky nebo textu
PrintScreen Tisk celé obrazovky na tiskárnu nebo do souboru
SelectionDialog Umožňuje v zadávacím okně vybrat jednu volbu ze seznamu (zastaralé)
ShowHelp Zobrazí téma nápovědy
Pm metody s textem (string) (Viz také: VBScript funkce s textem (string)):
DecryptText Dekódování textu
EncryptText Kódování textu
StringCmp Vrací výsledek porovnání dvou řetězců
StringCodeAt Vrací kód Unicode znaku na stanovené pozici v řetězci
StringCodeFrom Vrací znak spojený se zadaným kódem Unicode
StringFind Hledá v textu od stanovené pozice výskyt požadovaného řetězce
StringFormat Zápis pole hodnot do řetězce
StringJoin Vrací řetězec vytvořený spojením podřetězců obsažených v 1-rozměrném poli
StringLen Vrací počet znaků v řetězci
StringOper Operace s řetězcem
StringReplace Nahrazení v řetězci klíčového slova hodnotou
StringScan Čtení dat z řetězce
StringSplit Vrací 1-rozměrné pole podřetězců
StringSub Vrací podřetězec jiného řetězce
Pm metody pro datum a čas (Viz také: VBScript funkce s datem a časem):
CreateDate Vytvoří datum a čas z jeho jednotlivých částí
CreatePmDateObject Vytvoří pomocný objekt PmDateObject pro práci s datumem a časem
DateAdd Vrací datum zvětšené o určené časové rozpětí
DateDiff Vrací počet časových rozpětí mezi dvěma datumy
FormatDate Vytvoří textový řetězec obsahující datum a čas
GetDateOf Vrací různé datumy odvozené od zadaného datumu
IsDaylight Test zda je nastaven "letní čas"
ScanDate Získá datum a čas z textové hodnoty
Time Systémový čas
Pm vlastnosti a metody matematické a jiné:
Abs Absolutní hodnota čísla
ArrayOper Operace s polem
Atan Vrací arcustangens (inverzni tangens) čísla
Ceil Vrací nejmenší celé číslo, které je větší nebo rovno zadanému číslu
Cos Vrací cosinus úhlu
E Eulerovo číslo (základ přirozeného logaritmu)
Exp Vrací mocninu "e na y"
Floor Vrací největší celé číslo, které je menší nebo rovno zadanému číslu
GetBit Vrací hodnotu bitu proměnné
GetVarType Vrací datový typ hodnoty
IsInt Test, zda hodnota je celé číslo
IsValid Test, zda hodnota je platná
Linear Získá funkční hodnoty (nebo argumentu) lineární funkce
LN10 Přirozený logaritmus 10
LN2 Přirozený logaritmus 2
LOG10E Dekadický logaritmus e
LOG2E Základní dvojkový logaritmus e
LogN Vrací logaritmus čísla
PI Ludolfovo číslo
Pow Vypočte mocninu "x na y"
Random Vrací náhodné číslo v zadaném rozsahu
Round Vrací číslo zaokrouhlené na určený počet desetinných nebo celých míst
SetBit Změna bitu dané proměnné
Sign Vrací celé číslo indikující znaménko čísla
Sin Vrací sinus úhlu
Sqrt Druhá odmocnina čísla
SQRT2 Odmocnina ze 2
Tan Vrací tangentu úhlu
ToNumber Převod na číselnou hodnotu
TransformValue Transformace hodnoty
Trunc Vrací celou část zadaného čísla (odstraní desetinné cifry)
Pm metody diskové/souborové:
DirCreate Vytvoří souborovou složku
DirExist Test na existenci souborové složky
DirRemove Smaže souborovou složku
DiscGetFreeSpace Vrací volné místo na disku
DiscGetPath Vrací požadovanou cestu (případně i název souboru) v Microsoft formátu
DiscGetTotalSpace Vrací kapacitu disku
FileCopy Zkopírování daného souboru
FileCsvRead Čtení ze souboru CSV
FileCsvWrite Zápis do souboru CSV
FileDelete Smaže daný soubor
FileFind Vyhledávání souborů a složek na zadané cestě
FileGetAttr Vrací atributy souboru
FileGetCreationTime Vrací čas vytvoření souboru
FileGetLastAccessTime Vrací čas posledního přístupu k souboru
FileGetLastWriteTime Vrací čas posledního zápisu do souboru
FileGetLength Vrací velikost souboru (v bajtech)
FileMove Přesunutí (přejmenování) daného souboru (složky)
FileSetAttr Nastaví atributy souboru
FileTextRead Čtení z textového souboru
FileTextReplace Nahrazení textu v textovém souboru
FileTextWrite Uložení proměnné (nebo pole proměnných) do textového souboru
IniFileRead Čtení položky ze souboru *.ini
IniFileWrite Zápis položky do souboru *.ini
Zastaralé vlastnosti a metody:
AppQuit Ukončení aplikace
Blinker Blikání s periodou obnovování obrazů
CDbl Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Double
CSng Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Single
CreatePmList Vytvoří objekt typu PmList
CpuUsage Vytížení procesoru (CPU) počítače
FileBinaryRead Načtení obsahu binárního souboru do proměnné typu Array
FileBinaryWrite Uložení obsahu proměnné typu Array do binárního souboru
FileReadVariable Čtení hodnoty proměnné ze souboru
FileWriteVariable Uložení obsahu proměnné do souboru
InputBoxForStringSelection Umožňuje v zadávacím okně vybrat ze seznamu žádaný řetězec (zastaralé)
MemoryUsage Obsazení paměti počítače
OtherAppOper Provedení operace nad otevřeným oknem jiné aplikace
RtLanguage Jazyková verze runtime aplikace (zastaralé)
WndHtmlPage Zobrazí HTML stránky v modálním/nemodálním okně
WndInfo Okno INFO systému

Historie:
Pm9.00.05: InfoLogReg a InfoLogAdd nové metody: Metody umožňují do INFO systému zaregistrovat novou položku a pak do této položky přidávat nové věty. Je to zobecnění metody Pm.Debug pro vlastní logování.
Pm8.02.04: Byly doplněny konstanty, které jsou potřeba pro některé matematické výpočty: PI, E, SQRT2, LN10, LN2, LOG10E a LOG2E.
Pm8.02.01: Bylo doplněno mnoho nových metod, které nahrazují VBScript metody. Tyto nové metody jsou funkční i ve Web obrazech (Javascript i VBScript). Nové metody jsou:
Pm8.00.06:
- Pm.GetSystemInfo nová metoda pro zjištění rozměrů obrazovky. Je funkční i pro Web obrazy.
- Pm.CpuUsage nová vlastnost pro zjištění vytížení procesoru.
- Pm.GetActiveWorkspace nová metoda pro zjištění aktivní pracovní plochy (objektu PmaWorkspace). Lze použít například při použití více monitorů.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Opravená chyba: nefungoval tisk v OS Windows 7.
Navigace:
 
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice