Promotic

Objekt Pm

Popis:
Globální objekt v systému PROMOTIC přístupný názvem Pm.

Jazyky VBScript a JavaScript jsou svou koncepcí již od začátku vytvořeny pro bezpečné programování. Například to znamená, že standardní funkce jazyka VBScript mají silné prostředky pro tvorbu algoritmů, neumožňují však žádný styk s hardwarovým prostředím. Například neumožňují žádný zápis nebo čtení z disku, nastavení času, ovládání I/O jednotek, atd.
Nejlepším postupem jak obohatit jazyk JavaScript/VBScript o funkčnost kterou funkce jazyka nemají, je vytvořit objekty, které mají potřebné vlastnosti a metody.
V systému PROMOTIC je velké množství takových objektů (tzv. Pma objekty), které umožňují přístup do databází, přístup pro sériovou linku a pro Ethernet, volání DLL styku, atd.
Voláním metod nad Pmg objektem docílíme obvykle změnu stavu tohoto konkrétního objektu (této instance). To znamená, že metody těchto objektů nemají globální charakter.
V systému PROMOTIC však existuje jeden globální objekt, přístupný přímo z jakékoliv hierarchické úrovně stromu. Tento objekt je ve skriptu dostupný přes proměnnou "Pm" (tzn. volání ve skriptu je Pm.název_metody). Objekt Pm obsahuje vlastnosti a metody které rozšiřují množinu funkcí například o zápisy na disk, nastavení času, zadávání údajů, atd.

Seznam:
Pm vlastnosti a metody aplikace:
AlSoundPovolení/zákaz houkání alarmů
AppFullNameCesta k aplikaci s názvem aplikace
AppNameNázev aplikace PROMOTIC
AppPriorityPriorita aplikace
AppStop()Ukončení aplikace
AxGetObject()Vytvoří referenci na ActiveX objekt
Beep()Přehrání systémového zvuku OS Windows
CallAxMethod()Volání metod ActiveX objektu v jazyce JavaScript
ClockStart()Spuštění časových stopek
ClockStop()Zastavení časových stopek
ColorOper()Různé operace nad zadanou barvou
ColorRgb()Vrací barvu zadáním tří barevných složek RGB
ControlSound()Ovládání zvukového serveru systému PROMOTIC
CreatePmAction()Vytvoří objekt typu PmAction
CreatePmArray()Vytvoří objekt typu PmArray
Array1()Vytvoří a naplní 1-rozměrné pole hodnotami
CreatePmBuffer()Vytvoří objekt typu PmBuffer
CreatePmExpr()Vytvoří objekt typu PmExpr
CreatePmForm()Vytvoří objekt typu PmForm (zastaralé)
CreatePmFormat()Vytvoří objekt typu PmFormat
CreatePmMap()Vytvoří objekt typu PmMap
CreateProcess()Spuštění program (*.exe, *.com, *.bat) bez čekání na ukončení
CreateProcessSync()Spuštění programu (*.exe, *.com, *.bat) s čekáním na ukončení
DdeExecute()Zaslání daného příkazu do DDE serveru
EvalMacro()Vyhodnocení makro výrazu
FindViewers()Vrací seznam prohlížečů objektů podle zadaných kritérií
GenerateId()Vrací jedinečný číselný identifikátor
GetActiveWorkspace()Vrací aktivní objekt PmaWorkspace.
GetRtLangs()Vrací seznam všech národních jazyků podporovaných v aplikaci
GetSystemInfo()Vrací systémové informace
HttpFormDataParse()Parsování dat získaných uploadem souborů
HTTPGetFormValue()Dekódování textového řetězce zaslaného z Web prohlížeče
JsonParse()Z textu ve formátu JSON vytvoří objekt, pole nebo elementární hodnotu
JsonStringify()Z objektu, pole nebo elementární hodnoty vytvoří text ve formátu JSON
LicenceInfo()Informace o licencích aplikace PROMOTIC
MethodsPřístup ke globálním metodám aplikace
NetGetAddress()Vrací lokální adresu počítače v síti
NetTestPC()Test, zda požadovaný počítač je dostupný v síti
PlaySound()Přehrání zvukového souboru *.wav
RestartGui()Provede restart grafického rozhraní aplikace
RtLangJazyková verze runtime aplikace
ShellExecute()Spuštění nebo vytisknutí souboru nebo zaregistrovaného dokumentu
ShutDown()Ukončení OS Windows
WDogRefresh()Obnovení čítače programu WatchDog
WinEnviromentRead()Čtení proměnné prostředí
WinEnviromentWrite()Zápis do proměnné prostředí
WndOper()Provedení operace nad otevřeným oknem této nebo jiné aplikace
Pm vlastnosti a metody pro správu uživatelů (viz Uživatelé a oprávnění):
AddUser()Přidá nového PROMOTIC uživatele
FindUserIdLocal()Vrací identifikátor lokálního uživatele, který odpovídá zadaným přihlašovacím parametrům
FindUserIdNet()Vrací identifikátor síťového uživatele, který odpovídá zadaným přihlašovacím parametrům
GetUserInfo()Vrací informace ze systému uživatelů
LoggedUserVrací objekt PmUser, který představuje přihlášeného uživatele
Logoff()Odhlášení přihlášeného lokálního uživatele bez dotazu
Logon()Přihlášení lokálního uživatele bez zadávacího okna
RemoveUser()Smaže existujícího PROMOTIC uživatele
TestUserInGroup()Test, zda daný uživatel je nebo není členem určité skupiny uživatelů
WndEditUserPassword()Zobrazí okno pro editaci hesla
WndEditUsers()Zobrazí okno pro editaci PROMOTIC uživatelů
WndLogoff()Zobrazí okno Odhlášení uživatele
WndLogon()Zobrazí okno Přihlášení uživatele
Pm metody pro přístup k INFO systému (viz INFO systém):
Debug()Zápis textu do položky Debug INFO systému
InfoAction()Volání akce nad položkou v INFO systému
InfoErrorAdd()Zápis chyby aplikace do karty "Errors/Application" v INFO systému
InfoErrorClear()Smazání chyb daného typu v INFO systému
InfoLogReg()Vytvoří novou uživatelskou kartu v položce Debug INFO systému
InfoLogAdd()Zápis textu do uživatelské karty v položce Debug INFO systému
InfoWriteToFile()Zapíše obsah karty INFO systému do textového souboru
InfoWriteToString()Vrací obsah karty INFO systému v podobě řetězce
Pm vizualizační metody:
CreateView()Objekt pro otevření prohlížeče
InputBox()Nastavení hodnoty uživatelem
InputBoxForDateTime()Okno pro zadání datumu a času
InputBoxForFilePath()Okno pro výběr souboru/složky (zastaralé)
MessageBox()Zobrazí zprávu v okně a čeká na kliknutí uživatele
PrintHtmlPage()Tisk nebo náhled obsahu HTML stránky nebo textu
PrintScreen()Tisk celé obrazovky na tiskárnu nebo do souboru
PrinterCfg()Zobrazení okna pro výběr a nastavení tiskárny
SelectionDialog()Umožňuje v zadávacím okně vybrat jednu volbu ze seznamu (zastaralé)
ShowHelp()Zobrazí téma nápovědy
Pm metody s textem (string) (Viz také: VBScript funkce s textem (string)):
DecryptText()Dekódování textu
EncryptText()Kódování textu
StringCmp()Vrací výsledek porovnání dvou řetězců
StringCodeAt()Vrací kód Unicode znaku na stanovené pozici v řetězci
StringCodeFrom()Vrací znak spojený se zadaným kódem Unicode
StringFind()Hledá v textu od stanovené pozice výskyt požadovaného řetězce
StringJoin()Vrací řetězec vytvořený spojením podřetězců obsažených v 1-rozměrném poli
StringLen()Vrací počet znaků v řetězci
StringOper()Operace s řetězcem
StringReplace()Nahrazení klíčového slova v řetězci hodnotou
StringSplit()Vrací 1-rozměrné pole podřetězců
StringSub()Vrací podřetězec jiného řetězce
Pm metody pro datum a čas (Viz také: VBScript funkce s datumem a časem):
CreateDate()Vytvoří datum a čas z jeho jednotlivých částí
CreateTimeSpan()Vytvoří časové rozpětí se zadané části
CreatePmDateObject()Vytvoří pomocný objekt PmDateObject pro práci s datumem a časem
DateAdd()Vrací datum zvětšené o určené časové rozpětí
DateDiff()Vrací počet časových rozpětí mezi dvěma datumy
GetDateOf()Vrací různé datumy odvozené od zadaného datumu
IsDaylight()Test zda je nastaven "letní čas"
TimeSystémový čas
Pm vlastnosti a metody matematické a jiné:
Abs()Absolutní hodnota čísla
ArrayOper()Operace s polem
Atan()Vrací arcustangens (inverzni tangens) čísla
Ceil()Vrací nejmenší celé číslo, které je větší nebo rovno zadanému číslu
Cos()Vrací cosinus úhlu
EEulerovo číslo (základ přirozeného logaritmu)
Exp()Vrací mocninu "e na y"
Floor()Vrací největší celé číslo, které je menší nebo rovno zadanému číslu
GetBit()Vrací hodnotu bitu proměnné
GetVarType()Vrací datový typ hodnoty
IsInt()Test, zda hodnota je celé číslo
IsValid()Test, zda hodnota je platná
Linear()Získá funkční hodnoty (nebo argumentu) lineární funkce
LN10Přirozený logaritmus 10
LN2Přirozený logaritmus 2
LOG10EDekadický logaritmus e
LOG2EZákladní dvojkový logaritmus e
LogN()Vrací logaritmus čísla
PILudolfovo číslo
Pow()Vypočte mocninu "x na y"
Random()Vrací náhodné číslo v zadaném rozsahu
Round()Vrací číslo zaokrouhlené na určený počet desetinných míst nebo celých míst
SetBit()Změna bitu dané proměnné
Sign()Vrací celé číslo indikující znaménko čísla
Sin()Vrací sinus úhlu
Sqrt()Druhá odmocnina čísla
SQRT2Odmocnina ze 2
Tan()Vrací tangentu úhlu
ToNumber()Konverze na číselnou hodnotu
TransformValue()Transformace hodnoty
Trunc()Vrací celou část čísla (odstraní desetinné cifry)
Pm metody diskové/souborové:
DirCreate()Vytvoří souborovou složku
DirExist()Test na existenci souborové složky
DirRemove()Smaže souborovou složku
DiscGetFreeSpace()Vrací volné místo na disku
DiscGetPath()Vrací požadovanou cestu (případně i název souboru) v Microsoft formátu
DiscGetTotalSpace()Vrací kapacitu disku
FileCopy()Zkopírování daného souboru
FileCsvRead()Čtení ze souboru CSV
FileCsvWrite()Zápis do souboru CSV
FileDelete()Smaže daný soubor
FileFind()Vyhledá soubory a složky na zadané cestě
FileGetAttr()Vrací atributy souboru
FileGetCreationTime()Vrací čas vytvoření souboru
FileGetLastAccessTime()Vrací čas posledního přístupu k souboru
FileGetLastWriteTime()Vrací čas posledního zápisu do souboru
FileGetLength()Vrací velikost souboru (v bajtech)
FileMove()Přesunutí (přejmenování) daného souboru (složky)
FileSetAttr()Nastaví atributy souboru
FileTextRead()Čtení z textového souboru
FileTextReplace()Nahrazení textu v textovém souboru
FileTextWrite()Uložení proměnné (nebo pole proměnných) do textového souboru
IniFileRead()Čtení položky ze souboru *.ini
IniFileWrite()Zápis položky do souboru *.ini
Zastaralé vlastnosti a metody:
FormatDate()Vytvoří textový řetězec obsahující datum a čas
ScanDate()Získá datum a čas z textové hodnoty
StringFormat()Zápis pole hodnot do textového řetězce
StringScan()Čtení dat z řetězce
AppQuit()Ukončení aplikace
BlinkerBlikání s periodou obnovování obrazů
CDbl()Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Double
CSng()Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Single
CreatePmList()Vytvoří objekt typu PmList
CpuUsageVytížení procesoru (CPU) počítače
FileBinaryRead()Čtení obsahu binárního souboru do proměnné typu Array
FileBinaryWrite()Uložení obsahu proměnné typu Array do binárního souboru
FileReadVariable()Čtení hodnoty proměnné ze souboru
FileWriteVariable()Uložení obsahu proměnné do souboru
InputBoxForStringSelection()Umožňuje v zadávacím okně vybrat ze seznamu žádaný řetězec (zastaralé)
MemoryUsageObsazení paměti počítače
OtherAppOper()Provedení operace nad otevřeným oknem jiné aplikace
RtLanguageJazyková verze runtime aplikace (zastaralé)
WndHtmlPage()Zobrazí HTML stránky v modálním/nemodálním okně
WndInfo()Okno INFO systému

Historie:
Pm9.00.05: InfoLogReg a InfoLogAdd nové metody: Metody umožňují do INFO systému zaregistrovat novou položku a pak do této položky přidávat nové věty. Je to zobecnění metody Pm.Debug pro vlastní logování.
Pm8.02.04: Byly doplněny konstanty, které jsou potřeba pro některé matematické výpočty: PI, E, SQRT2, LN10, LN2, LOG10E a LOG2E.
Pm8.02.01: Bylo doplněno mnoho nových metod, které nahrazují VBScript metody. Tyto nové metody jsou funkční i ve Web obrazech (JavaScript i VBScript). Nové metody jsou:
Pm8.00.06:
- Pm.GetSystemInfo nová metoda pro zjištění rozměrů obrazovky. Je funkční i pro Web obrazy.
- Pm.CpuUsage nová vlastnost pro zjištění vytížení procesoru.
- Pm.GetActiveWorkspace nová metoda pro zjištění aktivní pracovní plochy (objektu PmaWorkspace). Lze použít například při použití více monitorů.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Opravená chyba: nefungoval tisk v OS Windows 7.
Navigace:
 
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
 
© MICROSYS, spol. s r.o.