Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmForm (Formulář)

Popis:
Objekt představuje formulář pro zadávání hodnot.
Vlastnosti a metody:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
BgColor Barva pozadí okna formuláře
ClientType Vrací hodnotu představující typ prohlížení Pmf objektu
Close Zavře prohlížeč formuláře
CreateItem Vytvoří jednu položku formuláře
GetItem Vrací Pmf objekt (tzn. existující položku formuláře)
GetItems Vrací pole Pmf objektů.
PrivateData Čtení nebo zápis privátní hodnoty PmForm Objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
RemoveItem Odstraní Pmf objekt (tzn. existující položku formuláře)
RemoveItems Odstraní položky Pmf objektu.
SysButtons Volba systémových tlačítek
SysLayoutPos Pozice systémové oblasti $sys
Title Zobrazovaný název formuláře v záhlaví okna
Seznam Pmf podobjektů:
PmfBool Zadavatel boolean hodnoty (Checkbox)
PmfButton Tlačítko
PmfEnum Výběr jeden z několika (Combobox)
PmfLayout Oblast pro jiné Pmf objekty
PmfNumber Zadavatel celého nebo reálného čísla
PmfObject Formální objekt - rodič všech položek formuláře
PmfSepar Oddělovač mezi konfigurátory
PmfString Zadavatel textu
PmfTable Tabulka
Události:
onClose Vyvolá se při zavření PmForm.
onOpen Vyvolá se při otevření PmForm.
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit pomocí metody Pm.CreatePmForm nebo se vytvoří automaticky v objektu PmgForm.
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.
- Objekt lze použít v jazyce VBScript a JavaScript.
 
Pomocí objektu PmForm lze dynamicky (tzn. ve skriptu) vytvořit okno pro zadávání údajů (formulář). Každý "zadávaný údaj" zde představuje jeden Pmf objekt, neboli jednu položku formuláře.

Formulář lze vytvořit také objektem PmaPanel ale objektem PmForm lze toto provést dynamicky a jednodušeji, protože položky formuláře (Pmf objekty) se automaticky pozicují a roztahují tak jak je potřeba.

V objektu PmaPanel lze použít také objekt PmForm pomocí objektu PmgForm.

 
Způsoby použití objektu PmForm:
1) Vytvořit samostatný objekt PmForm s použitím metody CreatePmForm a otevřít ho metodou OpenView.
2) V obraze (v objektu PmaPanel) vedle jiných Pmg objektů vytvořit objekt PmgForm.
3) V obraze (v objektu PmaPanel) vytvořit jediný objekt - objekt PmgForm. Ten v události PmgRoot.onViewerResize roztáhnout na celý obraz.

Tento způsob je podobný způsobu 1), ale zabalený do objektu PmaPanel.

To může být výhodné v tom že skript plnící objekt PmForm je na jednom globálním místě (v objektu PmaPanel) a tento obraz lze otevřít z jakéhokoli jiného obrazu.

 
Základní oblasti, do kterých se budou Pmf objekty umísťovat:

Objekt PmForm automaticky vytvoří několik systémových oblastí (objektů typu PmfLayout).

Všechny tyto objekty mají identifikátor začínající znakem $.

$root: Je systémovým rodičem oblastí $main a $sys
$main: Hlavní oblast, do které se budou implicitně vytvářet všechny Pmf objekty metodou PmForm.CreateItem.
- Tento PmfLayout má přednastaveno "Subtype:vert", a tak všechny objekty v něm vytvořené budou umístěné vertikálně (tzn. pod sebe).
$sys: Systémová oblast, do které systém i projektant může vkládat Pmf objekty.
- Tato oblast se zobrazí pouze pokud v této oblasti nějaké Pmf objekty jsou.
- Pokud je oblast zobrazena, pak přednastavené umístění je vpravo od oblasti $main. Umístění lze změnit pomocí vlastnosti PmForm.SysLayoutPos.

Historie:
Pm9.00.05: PmfObject.AddEvent nová metoda pro registraci funkce, která se vyvolá při vzniku události v objektu.
Pm9.00.04: Nový podobjekt PmfTable, pomocí kterého lze do formuláře přidat tabulku hodnot.
Pm8.03.17: Opravená chyba: Názvy systémových tlačítek byly pouze v angličtině.
Pm8.03.15:
- Každý objekt PmfObject obsahuje nové vlastnosti TitlePos, BodyWidthMode, BodyWidthIni, BodyHeightMode, BodyHeightIni.

Tyto vlastnosti umožňují lépe rozvrhovat velikost a pozici konfigurátorů.

- V objektu PmfString jsou nové vlastnosti Multiline a Subtype. Lze tak nyní vytvářet víceřádkové vstupní pole, statické poznámky atd.
- V objektu PmfSepar je nová vlastnost Subtype. Lze tak nyní vytvářet prázdné odsazovací řádky mezi konfigurátory.
Pm8.03.09:
- Nový typ Pmf objektu - separátor, tzn. objekt PmfSepar.
- Close nová metoda a nové vlastnosti BgColor, SysButtons.
Pm8.03.08: Umožňuje velmi obecně vytvářet formuláře pro zadávání údajů. Otevírá se pomocí metod typu OpenView a lze jej tedy otevřít nejen v samostatném okně, ale také v objektu PmgFrame nebo v pracovní ploše PmaWorkspace. Je funkční i ve Web obrazech. Nahrazuje zastaralou metodu Pm.InputBox.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice