Promotic

Objekt PmForm (Formulář)

Popis:
Objekt představuje formulář pro zadání hodnot.
Vlastnosti a metody:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
BgColorBarva pozadí okna formuláře
BodyFontPísmo Body oblasti Pmf objektu
ClientTypeVrací hodnotu představující typ prohlížení Pmf objektu
Close()Zavře prohlížeč formuláře
CreateItem()Vytvoří jednu položku formuláře
GetItem()Vrací Pmf objekt (tzn. existující položku formuláře)
GetItems()Vrací pole Pmf objektů.
PrivateDataPrivátní hodnota objektu PmForm
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RemoveItem()Odstraní Pmf objekt (tzn. existující položku formuláře)
RemoveItems()Odstraní položky Pmf objektu
SysButtonsVýběr systémových tlačítek
SysLayoutPosPozice systémové oblasti $sys
TitleZobrazovaný název formuláře v záhlaví okna
TitleFontPísmo Title oblasti Pmf objektu
Seznam Pmf podobjektů:
PmfBoolZadavatel boolean hodnoty (Checkbox)
PmfButtonTlačítko
PmfEnumVýběr jeden z několika (Combobox)
PmfLayoutOblast pro jiné Pmf objekty
PmfNumberZadavatel celého nebo reálného čísla
PmfObjectFormální objekt - rodič všech položek formuláře
PmfSeparOddělovač mezi konfigurátory
PmfStringZadavatel textu
PmfTableTabulka
PmfTreeStrom
Události:
onCloseVyvolá se při zavření objektu PmForm
onOpenVyvolá se při otevření objektu PmForm
Poznámka:
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.
- Objekt lze použít v jazyce VBScript a JavaScript.
- Objekt PmForm se vytvoří automaticky:
- nebo v objektu PmgForm.


Pomocí objektu PmForm lze dynamicky (tzn. ve skriptu) vytvořit okno pro zadání údajů (formulář). Každý "zadávaný údaj" zde představuje jeden Pmf objekt, tzn. jednu položku formuláře.
Formulář lze vytvořit také objektem PmaPanel ale objektem PmForm lze toto provést dynamicky a jednodušeji, protože položky formuláře (Pmf objekty) se automaticky pozicují a roztahují tak jak je potřeba.
V objektu PmaPanel lze použít také objekt PmForm pomocí objektu PmgForm.

Způsoby použití objektu PmForm:
2) V obrazu (v objektu PmaPanel) vedle jiných Pmg objektů vytvořte objekt PmgForm.
3) V obrazu (v objektu PmaPanel) vytvořte jediný objekt - objekt PmgForm. Ten v události PmgRoot.onViewerResize roztáhnout na celý obraz.
Tento způsob je podobný způsobu 1), ale zabalený do objektu PmaPanel.
To může být výhodné v tom že skript, který plní objekt PmForm, je na jednom globálním místě (v objektu PmaPanel) a tento obraz lze otevřít z jakéhokoli jiného obrazu.
Základní oblasti, do kterých se budou Pmf objekty umísťovat:
Objekt PmForm automaticky vytvoří několik systémových oblastí (objektů PmfLayout).
Všechny tyto objekty mají identifikátor začínající znakem $.
$root: Kořen všech oblastí formuláře. Je to rodič oblastí $main a $sys. Přednastavené umístění je "Subtype:horz".
$main: Hlavní oblast, do které se budou Implicitně vytvářet všechny Pmf objekty metodou PmForm.CreateItem.
- Tento objekt PmfLayout má přednastaveno "Subtype:vert", a tak všechny objekty v něm vytvořené budou umístěné svisle (tzn. pod sebe).
$sys: Systémová oblast, do které systém i projektant může vkládat Pmf objekty.
- Tato oblast se zobrazí pouze pokud v této oblasti nějaké Pmf objekty jsou.
- Pokud oblast je zobrazena, pak přednastavené umístění je vpravo od oblasti $main. Umístění lze změnit pomocí vlastnosti PmForm.SysLayoutPos.
- Tento objekt PmfLayout má přednastaveno "Subtype:vert".

Historie:
Pm9.00.26: Nový objekt PmfTree, pomocí kterého lze ve formuláři zobrazit stromovou strukturu dat.
Pm9.00.05: PmfObject.AddEvent nová metoda pro registraci událostní funkce, která se vyvolá když je vyvolána událost v objektu.
Pm9.00.04: Nový podobjekt PmfTable, pomocí kterého lze do formuláře přidat tabulku hodnot.
Pm8.03.17: Opravená chyba: Názvy systémových tlačítek byly pouze v angličtině.
Pm8.03.15:
- Každý objekt PmfObject obsahuje nové vlastnosti TitlePos, BodyWidthMode, BodyWidthIni, BodyHeightMode, BodyHeightIni.
Tyto vlastnosti umožňují lépe rozvrhovat velikost a pozici konfigurátorů.
- V objektu PmfString jsou nové vlastnosti Multiline a Subtype. Lze tak nyní vytvářet víceřádkové vstupní pole, statické poznámky atd.
- V objektu PmfSepar je nová vlastnost Subtype. Lze tak nyní vytvářet prázdné odsazovací řádky mezi konfigurátory.
Pm8.03.09:
- Nový typ Pmf objektu - oddělovač, tzn. objekt PmfSepar.
- Close nová metoda a nové vlastnosti BgColor, SysButtons.
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.