Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmForm (Formularz)

Opis:
Obiekt przedstawia formularz przeznaczony do wprowadzania wartości.
Właściwości i metody:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
BgColorKolor tła okna formularza
BodyFontCzcionka obszaru Body Pmf obiektu
ClientTypeZwraca wartość reprezentującą typ przeglądania Pmf obiektu
Close()Zamknie przeglądarkę formularza
CreateItem()Wytworzy jedną pozycję formularza
GetItem()Zwraca Pmf obiekt (tzn. istniejącą pozycję formularza)
GetItems()Zwraca tablicę Pmf obiektów.
PrivateDataWartość prywatna obiektu PmForm
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RemoveItem()Usunie Pmf obiekt (tzn. istniejącą pozycję formularza)
RemoveItems()Usunie pozycje Pmf obiektu
SysButtonsWybór przycisków systemowych
SysLayoutPosPozycja sestemowego obszaru $sys
TitleWyświetlana nazwa formularza w nagłówku okna
TitleFontCzcionka obszaru Title Pmf obiektu
Lista Pmf podobiektów:
PmfBoolWprowadzanie wartości logicznej (Checkbox)
PmfButtonPrzycisk
PmfEnumWybór jednego z kilku (Combobox)
PmfLayoutObszar dla innych Pmf obiektów
PmfNumberWprowadzanie liczby całkowitej lub rzeczywistej
PmfObjectObiekt formalny - rodzic wszystkich elementów formularza
PmfSeparSeparator pomiędzy konfiguratorami
PmfStringWprowadzanie tekstu
PmfTableTabela
PmfTreeDrzewo
Zdarzenia:
onCloseJest wywołane podczas zamknięcia obiektu PmForm
onOpenJest wywołane podczas otwarcia obiektu PmForm
Notatka:
- Obiekt ten działa również w Web panelach.
- Obiekt można zastosować w języku VBScript oraz JavaScript.
- Obiekt PmForm jest wytworzony automatycznie:
- lub w obiekcie PmgForm.


Przy pomocy obiektu PmForm można dynamicznie (tzn. w skrypcie) wytworzyć okno do wprowadzania danych (formularz). Każda "wprowadzana dana" przedstawia tu Pmf obiekt, tzn. jedną pozycję formularza.
Formularz można wytworzyć również przy pomocy obiektu PmaPanel ale przy pomocy obiektu PmForm można to wykonać dynamicznie i prościej, ponieważ pozycje formularza (Pmf obiekty) są automatycznie pozycjonowane oraz rozciągają sie według potrzeb.
W obiekcie PmaPanel można zastosować również obiekt PmForm przy pomocy obiektu PmgForm.

Sposoby zastosowania obiektu PmForm:
2) W panelu (w obiekcie PmaPanel) obok innych Pmg obiektów wytwórz obiekt PmgForm.
3) W panelu (w obiekcie PmaPanel) wytwórz jedyny obiekt - obiekt PmgForm. Ten w zdarzeniu PmgRoot.onViewerResize powiększ do całej powierzchni panela.
Sposób ten jest podobny do sposobu 1), ale jest zapakowany do obiektu PmaPanel.
Zaletą jest to, iż skrypt wypełniający obiekt PmForm znajduje się na jednym globalnym miejscu (w obiekcie PmaPanel) a panel ten można otworzyć z dowolnego innego panela.
Podstawowe obszary, do których będą zamieszczane Pmf obiekty:
obiekt PmForm automatycznie wytworzy kilka obszarów systemowych (obiektów PmfLayout).
Wszystkie te obiekty posiadają identyfikator rozpoczynający się znakiem $.
$root: Rdzeń wszystkich obszarów formularza. Jest to rodzic obszarów $main oraz $sys. Zaprogramowana lokalizacja to "Subtype:horz".
$main: Główny obszar, do którego Domyślnie będą wytwarzane wszystkie Pmf obiekty przy pomocy metody PmForm.CreateItem.
- Ten obiekt PmfLayout ma wstępnie ustawione "Subtype:vert", i tak wszystkie obiekty w nim wytworzone zostaną zamieszczone pionowo (tzn. pod sobą).
$sys: Obszar systemowy, do którego system oraz projektant może wstawiać Pmf obiekty.
- Obszar ten będzie widoczny tylko jeżeli w tym obszarze znajdują się jakieś Pmf obiekty.
- Jeżeli obszar jest widoczny, wtedy domyślna lokalizacja znajduje się po prawej stronie obszaru $main. Lokalizację można zmienić przy pomocy właściwości PmForm.SysLayoutPos.
- Ten obiekt PmfLayout ma wstępnie ustawione "Subtype:vert".

Historia:
Pm9.00.26: Nowy obiekt PmfTree, przy pomocy którego można w formularzu wyświetliś drzewiastą strukturę danych.
Pm9.00.05: PmfObject.AddEvent nowa metoda w celu rejestracji funkcji zdarzenia, która zostanie wywołana podczas powstania zdarzenia w obiekcie.
Pm9.00.04: Nowy podobiekt PmfTable, przy pomocy którego można do formularza dodać tabelkę wartości.
Pm8.03.17: Usunięty błąd: Nazwy przycisków systemowych były tylko w języku angielskim.
Pm8.03.15:
- Każdy obiekt PmfObject zawiera nowe właściwości TitlePos, BodyWidthMode, BodyWidthIni, BodyHeightMode, BodyHeightIni.
Właściwości te umożliwiają w lepszy sposób zaprojektować rozmiar oraz pozycję konfiguratorów.
- Obiekt PmfString zawiera nowe właściwości Multiline oraz Subtype. Teraz można tworzyć wielowierszowe pole wprowadzania, statyczne notatki itd.
- Obiekt PmfSepar zawiera nowa właściwość Subtype. Teraz można tworzyć puste wiersze pomiędzy konfiguratorami.
Pm8.03.09:
- Nowy typ Pmf obiektu - separator, tzn. obiekt PmfSepar
- Close nowa metoda oraz nowe właściwości BgColor, SysButtons
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.