Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmForm (Formularz)

Opis:
Obiekt przedstawia formularz przeznaczony do wprowadzania wartości.
Właściwości i metody:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
BgColor Kolor tła okna formularza
ClientType Zwraca wartość reprezentującą rodzaj przeglądania Pmf obiektu
Close Zamknij przeglądarkę formularza
CreateItem Wytworzy jedną pozycję formularza
GetItem Zwraca Pmf obiekt (tzn. istniejącą pozycję formularza)
GetItems Zwraca tablicę Pmf obiektów.
PrivateData Odczyt lub zapis wartości prywatnej do PmForm obiektu
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RemoveItem Usunie Pmf obiekt (tzn. istniejącą pozycję formularza)
RemoveItems Usunie pozycje Pmf obiektu.
SysButtons Wybór przycisków systemowych
SysLayoutPos Pozycje sestemowego obszaru $sys
Title Wyświetlana nazwa formularza w tytule okna
Lista Pmf podobiektów:
PmfBool Wprowadzanie wartości logicznej (Checkbox)
PmfButton Przycisk
PmfEnum Wybór jednego z kilku (Combobox)
PmfLayout Obszar dla innych Pmf obiektów
PmfNumber Wprowadzanie liczby całkowitej lub rzeczywistej
PmfObject Obiekt formalny - rodzic wszystkich elementów formularza
PmfSepar Separator pomiędzy konfiguratorami
PmfString Wprowadzanie tekstu
PmfTable Tabela
Zdarzenia:
onClose Jest wywołane podczas zamknięcia obiektu PmForm
onOpen Jest wywołane podczas otwarcia obiektu PmForm
Notatka:
- Obiekt ten działa również w Web panelach.
- Obiekt można zastosować w języku VBScript oraz JavaScript.
- Obiekt PmForm zostanie automatycznie wytworzony:
- albo w obiekcie PmgForm.
 
Przy pomocy obiektu PmForm można dynamicznie (tzn. w skrypcie) wytworzyć okno do wprowadzania danych (formularz). Każda "wprowadzana dana" przedstawia tu Pmf obiekt, czyli jedną pozycję formularza.

Formularz można wytworzyć również przy pomocy obiektu PmaPanel ale przy pomocy obiektu PmForm można to wykonać dynamicznie i prościej, ponieważ pozycje formularza (Pmf obiekty) są automatycznie pozycjonowane oraz rozciągają sie wg potrzeb.

W obiekcie PmaPanel można zastosować również obiekt PmForm przy pomocy obiektu PmgForm.

 
Sposoby zastosowania obiektu PmForm:
2) W panelu (w obiekcie PmaPanel) obok innych Pmg obiektów wytwórz obiekt PmgForm.
3) W panelu (w obiekcie PmaPanel) wytwórz jedyny obiekt - obiekt PmgForm. Ten w zdarzeniu PmgRoot.onViewerResize powiększ do całej powierzchni panela.

Sposób ten jest podobny do sposobu 1), ale jest zapakowany do obiektu PmaPanel.

Zaletą jest to, iż skrypt wypełniający obiekt PmForm znajduje się na jednym globalnym miejscu (w obiekcie PmaPanel) a panel tem można otworzyć z dowolnego innego panela.

 
Podstawowe obszary, do których będą zamieszczane Pmf obiekty:

obiekt PmForm automatycznie wytworzy kilka obszarów systemowych (obiektów typu PmfLayout).

Wszystkie te obiekty posiadają identyfikator rozpoczynający się znakiem $.

$root: Jest systemowym rodzicem obszarów $main oraz $sys
$main: Główny obszar, do którego domyślnie będą wytwarzane wszystkie Pmf obiekty przy pomocy metody PmForm.CreateItem.
- Ten PmfLayout ma wstępnie ustawione "Subtype:vert", i tak wszystkie obiekty w nim wytworzone zostaną zamieszczone pionowo (tzn. pod sobą).
$sys: Obszar systemowy, do którego system oraz projektant może wstawiać Pmf obiekty.
- Obszar ten będzie widoczny tylko jeżeli w tym obszarze znajdują się jakieś Pmf obiekty.
- Jeżeli obszar jest widoczny, wtedy domyślna lokalizacja znajduje się po prawej stronie obszaru $main. Lokalizację można zmienić przy pomocy właściwości PmForm.SysLayoutPos.

Historia:
Pm9.00.05: PmfObject.AddEvent nowa metoda w celu rejestracji funkcji, która zostanie wywołana podczas powstania zdarzenia w obiekcie.
Pm9.00.04: Nowy podobiekt PmfTable, przy pomocy którego można do formularza dodać tabelkę wartości.
Pm8.03.17: Usunięty błąd: Nazwy przycisków systemowych były tylko w języku angielskim.
Pm8.03.15:
- Każdy obiekt PmfObject zawiera nowe właściwości TitlePos, BodyWidthMode, BodyWidthIni, BodyHeightMode, BodyHeightIni.

Właściwości te umożliwiają w lepszy sposób zaprojektować rozmiar oraz pozycję konfiguratorów.

- Obiekt PmfString zawiera nowe właściwości Multiline oraz Subtype. Teraz można tworzyć wielowierszowe pole wprowadzania, statyczne notatki itd.
- Obiekt PmfSepar zawiera nowa właściwość Subtype. Teraz można tworzyć puste wiersze pomiędzy konfiguratorami.
Pm8.03.09:
- Nowy typ Pmf obiekt - separator, tzn. obiekt PmfSepar
- Close nowa metoda oraz nowe właściwości BgColor, SysButtons
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice