Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmfSepar

Opis:
Obiekt ten przedstawia jedną pozycję formularza typu: Separator pomiędzy konfiguratorami.
Właściwości i metody tego obiektu:
SubtypeTyp (wygląd) separatora
Właściwości i metody wspólne dla wszystkich obiektów typu PmfObject:
BodyHeightIniPoczątkowa wysokość obszaru Body
BodyHeightModeSposób zmiany wysokości obszaru Body
BodyWidthIniPoczątkowa szerokość obszaru Body
BodyWidthModeSposób zmiany szerokości obszaru Body
FormZwraca obiekt PmForm
IdIdentyfikator Pmf obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmf obiektu
PrivateDataWartość prywatna obiektu
TitleWyświetlana nazwa Pmf obiektu
TitleFontCzcionka obszaru Title Pmf obiektu
TitlePosPozycja obszaru Title Pmf obiektu
TypeTyp Pmf obiektu
VisibleWłaściwość zwraca lub ustawia widoczność/niewidoczność Pmf obiektu
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody PmForm.CreateItem("separ", ...).
- Obiekt ten działa również w Web panelach.


Wygląd separatora można określić przy pomocy właściwości Subtype. Wstępnie ustawiony jest kształt poziomej linii a jeżeli została określona oraz wyświetlona nazwa (w parametrze sTitle), wtedy tekst ten zostanie wyświetlony wewnątrz tej linii.
Przykład1:
Skrypt wytworzy jedną pozycję formularza, zakładając, że obiekt oForm już istnieje.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// PmfObject ...
var oSepar = oForm.CreateItem("separ", "", "", "Subtype:line;TitlePos:no;");
// PmfObject ...

Historia:
Pm8.03.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.