Promotic

Warunki handlowe sprzedaży licencji PROMOTIC

Zamówienia

- Zamówienia licencji PROMOTIC (licencja runtime lub środowisko deweloperskie) są przyjmowane w formie pisemnej w następujących formach: e-mailem lub wypełnieniem formularza elektronicznego na stronach: https://www.promotic.eu/pl/promotic/price/orders.htm.
- Zamówienie musi zawsze zawierać:
- dokładną nazwę i siedzibę zamawiającego (adres oraz kod pocztowy) – adres ten będzie zamieszczony na fakturze
- numer podatnika VAT
- Jeżeli w zamówieniu nie będzie określony sposób i miejsce dostawy, wtedy przesyłka zostanie wysłana pocztą pod adres firmy. Dostawa dla nowego partnera zostanie przesłana za pobraniem pocztowym.
- Jeżeli przyjęte zamówienia są jednoznaczne, zrozumiałe i są zgodne z przedstawionymi warunkami handlowymi, wtedy zostaną potwierdzone e-mailem i zrealizowane najpóźniej do trzech dni roboczych. Tym sposobem dochodzi do zawiązania umowy zakupu według warunków handlowych sprzedaży licencji PROMOTIC firmy MICROSYS, spol. s r.o..
- W przypadku potrzeby rozszerzenia już istniejącej runtime licencji PROMOTIC jest konieczne zamieszczenie w zamówieniu:
- numer nośnika licencyjnego, którego licencja ma zostać rozszerzona.
- adres emailowy, na który ma zostać przesłany plik licencyjny.
- W przypadku potrzeby zamawiającego uzyskania Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (oryginał dokumentu certyfikat rezydencji) należy go zamówić. Dostarczenie takiego dokumentu realizowane jest do 40 dni od zamówienia. Za wydanie i wysłanie tego dokumentu będzie naliczana opłata 25 EUR/30 USD.

Przykłady zamówień

Przykład 1 - Nowa licencja:
Cena nowego klucza z licencjami: PmRt100 oraz PmWebClient.
Cena licencji PmRt100: A = 210,-EUR
Cena za PmWebClient naliczona ze zniżką 70%: B = (210 * 0.3),-EUR
Ogólna cena niniejszej licencji: (A + B),-EUR
Przykład 2 - Rozszerzenie licencji:
Pierwotny klucz zawiera licencje PmRt100 oraz PmOPC. Zachodzi potrzeba jego rozszerzenia na PmRt50000 oraz dodanie 2 licencji PmWebClient.
Cena pierwotnej licencji: A = (210 + 540 * 0.3),-EUR
Cena nowej licencji: B = (2070 + 540 + (2 * 210)),-EUR
Koszt rozszerzenia to różnica cen nowej i pierwotnej licencji: (B - A),-EUR

Terminy dostaw

- Licencje PROMOTIC są zazwyczaj wysyłane do 3 dni roboczych od otrzymania wiążącego zamówienia.
- Terminy dostaw zagranicznych mogą okazać się dłuższe ze względu na odprawę celną oraz usługi pocztowe.
- Terminy dostaw większej ilości licencji (20szt. i więcej) zalecamy uprzednio uzgodnić.

Ceny licencji

- Ceny wszystkich licencji PROMOTIC są obliczane według bieżącego cennika PROMOTIC ważnego w czasie otrzymania zamówienia. Firma MICROSYS zastrzega sobie prawo zmian w cenniku.
- Bieżący cennik jest do dyspozycji na stronie internetowej systemu PROMOTIC: https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/PriceList/PriceList.htm.
- W przypadku przesłania oferty cenowej zamawiającemu są ceny licencji w ofercie gwarantowane na czas 30 dni, jeżeli w ofercie nie jest zamieszczony inny okres ważności oferty.

Zniżki ilościowe

- W przypadku jednoczesnego zamówienia większej ilości licencji PROMOTIC w jednym zamówieniu są przyznawane jednorazowe zniżki ilościowe. Poniższa tabela przedstawia zależność wielkości zniżki od ilości zakupionych licencji:

Zniżka w % Środowisko deweloperskie (szt) Licencje runtime (ilość)
0% 1 1-2
5% 2-3 3-5
10% 4-5 6-10
15% 6-7 11-19
20% 8-i więcej 20-i więcej


- W przypadku odbioru większych ilości licencji można uzgodnić indywidualne rabaty poza tabelką przedstawioną powyżej.
- Powyżej przedstawione zniżki ilościowe dotyczą środowiska deweloperskiego i wszystkich runtime licencji PROMOTIC, z wyjątkiem licencji dla klientów sieciowych PROMOTIC - te pozycje mają osobne zniżki przedstawione bezpośrednio w cenniku. Ilości licencji klientów sieciowych do obliczenia wysokości rabatu odnoszą się wyłącznie do jednego klucza (1 komputer).
- Przy jednoczesnym zakupie środowiska deweloperskiego oraz licencji runtime są zniżki przyznawane oddzielnie.
- Zniżki dla dystrybutorów są uzgadniane osobno w umowach indywidualnych.

Warunki płatności

- Sposób płatności preferujemy w przedstawionej kolejności:
- Płatność gotówką (w przypadku osobistego odbioru zamówienia)
- Płatność z góry (na podstawie faktury pro forma)
- Płatność przy odbiorze
- Płatność przelewem
- Termin płatności faktur klientów krajowych (z Czech) jest 10 dni zagranicznych jest 21 dni. W przypadku obszerniejszych dostaw licencji można uzgodnić i zawrzeć umowę zakupu, w której zostaną ustalone częściowe terminy dostaw licencji i ich terminy płatności. W przypadku pierwszego zamówienia od nowego klienta dostawa zostanie realizowana z wymogiem płatności z góry.
- Zniżki i inne korzyści (np. sprzedaż na fakturę) są udzielane tylko tym partnerom handlowym, którzy dotrzymują warunki płatności! W przypadku ponownego niedotrzymania warunków płatności przez zamawiającego kolejne dostawy zostaną realizowane z wymogiem płatności z góry (lub płatności przy odbiorze).
- W przypadku zwłoki z opłatą faktur firma MICROSYS zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek w wyskokości 0,1% z należnej kwoty za każdy dzień zwłoki.

Sposób dystrybucji licencji

- Licencje systemu PROMOTIC są najczęściej dystrybuowane w kluczu sprzętowym USB.
- Licencje można również dystrybuować również w formie klucza programowego z kontrolą sprzętu komputera.
- Uwaga: Takiej licencji nie można przenieść na inny komputer.
- W przypadku uprzednio zakupionych licencji istnieje możliwość ich rozszerzenia kiedykolwiek w przyszłości o dalsze licencje. Koszt rozszerzenia to różnica cen licencji runtime.
- Raz zakupione licencje pozostawają stałą częścią klucza i nie można je z niego odebrać.
- Dystrybucja rozszerzenia licencji jest standardowo wykonywana przez przesłanie pliku licencyjnego do klucza licencyjnego e-mailem, lub jest możliwe zapisanie rozszerzonej licencji bezpośrednio do nośnika licencyjnego.
- Nowe klucze są zamawiającemu standardowo przesyłane pocztą listem poleconym.
- Do każdej przesyłki zostanie doliczana opłata manipulacyjna i ekspedycyjna. Opłata ta nie zostanie naliczona klientom w ramach UE, pod warunkiem wysyłki licencji, faktur itd. formą elektroniczną. (patrz: Cennik, PmExped).
- W przypadku zapotrzebowania zamawiającego jest możliwy inny sposób dostawy (przesyłka kurierska, itd.). Podwyższone koszty wysyłki pokrywa zamawiający.
- Środowisko deweloperskie jest dostarczane na flash disk razem z kluczem sprzętowym i umową licencyjną. Częścią składową systemu PROMOTIC jest elektroniczna on-line dokumentacja (w formacie HTML).
- W przypadku braku deweloperskiego klucza sprzętowego środowisko deweloperskie uruchomi się w tzw. trybie PmFree:
- Projektant ma do dyspozycji wszystkie komponenty oraz funkcje systemu PROMOTIC.
- Aplikacje, które można wytwarzać w trybie PmFree są ograniczone co do wielkości do 100 punktów.
- PmFree systemu PROMOTIC można zastosować do wytwarania rzeczywistych aplikacji.
- Bieżąca wersja systemu PROMOTIC jest umieszczona na stronie internetowej (https://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm). Poprzez instalację systemu z internetu użytkownik może wykonać bezpłatny upgrade wersji systemu PROMOTIC.

Warunki gwarancji i reklamacje

- Prawa i obowiązki użytkownika końcowego i dostawcy licencji (firmy MICROSYS, spol. s r.o.) są przedstawione w umowie licencyjnej, którą klient otrzyma przy zakupie środowiska deweloperskiego PROMOTIC.
- Częścią składową umowy licencyjnej są także warunki gwarancji. Dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników końcowych jest udzielony 2 letni okres gwarancji na system i komponenty PROMOTIC. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu oddania licencji do przesyłki.
- Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez nieupoważnioną ingerencję użytkownika końcowego do środków programowych systemu PROMOTIC.
- Zamawiający ma prawo żądać według warunków przedstawionych w umowie licencyjnej bezpłatne usunięcie wad, jeżeli zostały spełnione warunki reklamacji. Dostawca licencji zobowiązuje się do rozpoczęcia prac koniecznych do usunięcia ewentualnej wady w środkach programowych do 2 dni roboczych. Dostawca nie odpowiada za wady i usterki powstałe w wyniku nieupoważnionej ingerencji do oprogramowania systemu PROMOTIC.

Prawa i zobowiązania Użytkownika Końcowego

- Użytkownik końcowy zobowiązuje się do stosowania produktu w swoim przedsiębiorstwie oraz do nie oferowania produktu lub jego kopii osobom trzecim z wyjątkiem runtime, które może być stosowane nawet u osób trzecich przy założeniu zakupu odpowiedniej licencji runtime
- Użytkownik końcowy zobowiązuje się nie wykonywania analizy zwrotnej, dekompilacji i konwersji z kodu źródłowego.
- Użytkownik końcowy nie może produkt wynajmować ani wypożyczać.
- Użytkownik końcowy może przenieść (wyłącznie za zgodą dostawcy licencji) wszelkie swe prawa w ramach umowy licencyjnej (włącznie wszelkiego oprowgramovania, kluczy sprzętowych, mediów, dokumentacji, włącznie ze wszystkimi update oraz uphrage wersji produktu) przy założeniu, że użytkownik zgadza się z warunkami według umowy. Jeżeli produkt przedstawia wersję zaktualizowaną (update lub Upgrade), wtedy integralną częścią dowolnego przeniesienia muszą być również wszelkie porzednie wersje oprogramowania.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.