Promotic

Obchodní podmínky prodeje licencí PROMOTIC

Objednávky

- Objednávky licencí PROMOTIC (runtime licence nebo vývojové prostředí) jsou přijímány v písemné podobě a lze je zaslat emailem nebo vyplněním elektronického formuláře na adrese: https://www.promotic.eu/cz/promotic/price/orders.htm.
- Objednávka musí vždy obsahovat:
- přesný název a sídlo objednavatele (adresa a PSČ) – tato adresa bude uvedena na daňovém dokladu
- daňové identifikační číslo
- Pokud nebude v objednávce uveden způsob dopravy a místo určení, pak bude zásilka zaslána poštou na adresu sídla firmy. Dodávka novému partnerovi je zasílána na dobírku.
- Pokud jsou přijaté objednávky jednoznačné, srozumitelné a nejsou v rozporu s obchodními podmínkami, pak jsou potvrzeny emailem a zásilka je realizována nejpozději do tří pracovních dnů. Tím dochází ke vzniku kupní smlouvy podle obchodních podmínek prodeje licencí PROMOTIC firmy MICROSYS, spol. s r.o..
- V případě požadavku na rozšíření již existující runtime licence PROMOTIC musí být v objednávce dále uvedeno:
- číslo licenčního klíče, jehož licence se rozšiřuje.
- email adresa, kam licenční soubor zaslat.
- V případě požadavku objednatele na zaslání Potvrzení o daňovém domicilu (originál dokumentu potvrzení o místě daňové rezidence dodavatele) je nutno ho objednat. Termín dodání tohoto dokumentu je do 40 dnů od objednání. Vystavení a zaslání tohoto dokumentu bude zpoplatněno částkou 25 EUR/30 USD.

Příklady objednání

Příklad 1 - Nová licence:
Cena nového klíče s obsahem licencí: PmRt100 a PmWebClient.
Cena licence PmRt100: A = 5000,-Kč
PmWebClient účtován se slevou 70%: B = (5000 * 0.3),-Kč
Celková cena tohoto klíče tedy bude: (A + B),-Kč
Příklad 2 - Rozšíření licence:
Původní klíč obsahuje licence PmRt100 a PmOPC. Je nutno ho rozšířit na PmRt50000 a přidat 2 PmWebClient.
Cena původního klíče: A = (5000 + 13000 * 0.3),-Kč
Cena nového klíče: B = (50000 + 13000 + (2 * 5000)),-Kč
Za toto rozšíření tedy bude účtováno: (B - A),-Kč

Dodací lhůty

- Licence PROMOTIC jsou expedovány obvykle do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky.
- Dodací lhůty do zahraničí mohou být delší z důvodu delšího času potřebného pro celní a poštovní služby.
- Termíny dodávek většího množství licencí (20ks a více) je vhodné dohodnout předem.

Ceny licencí

- Ceny všech licencí PROMOTIC jsou kalkulovány podle aktuálního ceníku PROMOTIC platného v době vystavení objednávky. Firma MICROSYS si vyhrazuje právo na změnu ceníku.
- Aktuální ceník je k dispozici na internetovych stránkách systému PROMOTIC: https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/PriceList/PriceList.htm.
- V případě zaslání cenové nabídky objednateli jsou ceny licencí v nabídce garantovány po dobu 30 dnů, pokud není stanoveno v nabídce jinak.

Množstevní slevy

- V případě obědnání většího množství licencí PROMOTIC současně v jedné objednávce jsou započítávány jednorázové množstevní slevy. Následující tabulka vyjadřuje vztah mezi počtem licencí a velikostí množstevní slevy v procentech:

Sleva v % Vývojové prostředí (ks) Runtime licence (počet)
0% 1 1-2
5% 2-3 3-5
10% 4-5 6-10
15% 6-7 11-19
20% 8-více 20-více


- V případě odběru větších počtů licencí lze dohodnout individuální slevy mimo tabulku výše.
- Výše uvedené množstevní slevy se vztahují na vývojová prostředí a všechny runtime licence PROMOTIC, kromě licencí za síťové klienty PROMOTIC - ty mají zvláštní slevy uvedené přímo v ceníku. Počty licencí síťových klientů pro výpočet množstevních slev se vztahují vždy k jednomu klíči (k jednomu počítači).
- Při nákupu vývojového prostředí a runtime licencí současně se slevy vyhodnocují odděleně.
- Distributorské slevy jsou řešeny v individuálních smlouvách.

Platební podmínky

- Způsob platby je preferován v tomto pořadí:
- Hotová platba (v případě osobního vyzvednutí dodávky)
- Platba předem (na základě proforma faktury)
- Dobírka
- Faktura (bankovním převodem)
- Splatnost faktur tuzemských zákazníků (Česká republika) je 10 dnů, zahraničních je 21 dnů. V případě rozsáhlejší dodávky licencí lze dohodnout a uzavřít kupní smlouvu, ve které budou stanoveny dílčí termíny dodávek licencí a jejich termíny splatnosti. V případě, že se jedná o první objednávku nového zákazníka, je pro tuto první objednávku požadována platba předem.
- Slevy a další platební výhody (např. prodej na fakturu) jsou poskytovány pouze těm obchodním partnerům, kteří řádně dodržují platební podmínky! V případě opakovaného nedodržení platebních podmínek objednatelem je v dalších dodávkách požadována platba předem (resp. dobírka).
- Při prodlení s platbou faktur si firma MICROSYS vyhrazuje požadovat smluvní penále ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Způsob distribuce licencí

- Licence systému PROMOTIC je nejčastěji distribuována v USB HW klíči.
- Licence lze také distribuovat také formou SW klíče s kontrolou hardware komponent počítače.
- Upozornění: Tato licence není přenosná na jiný počítač.
- Již zakoupené runtime licence lze v budoucnu kdykoli rozšířit o další licence. Při rozšíření se doplácí cenový rozdíl runtime licencí.
- Jednou zakoupené licence zůstávají trvalou součástí klíče a nelze je z klíče odebrat.
- Rozšíření runtime licencí se provádí standardně zasláním licenčního souboru k licenčnímu klíči emailem, nebo lze provést také vypálením rozšířené licence přímo do licenčního klíče.
- Nové klíče jsou standardně objednateli zasílány poštou jako doporučená zásilka.
- Ke každé zásilce bude připočten expediční a manipulační poplatek. Expediční a manipulační poplatek nebude účtován zákazníkům v rámci EU, pokud zaslání licencí, faktur, atd. proběhne pouze elektronickou formou. (viz: Ceník, PmExped).
- V případě požadavku objednatele lze zboží dodat jiným způsobem (expresní službou, atd.). Zvýšené přepravní náklady hradí objednatel.
- Vývojové prostředí PROMOTIC je dodáváno na nosiči flash disk s vývojovým HW klíčem a licenčním ujednáním. Součástí systému PROMOTIC je elektronická on-line dokumentace (v HTML formátu).
- Vývojové prostředí PROMOTIC bez přítomnosti vývojového HW klíče se spustí v tzv. PmFree režimu:
- Projektantovi jsou v tomto režimu k dispozici všechny komponenty a funkce systému PROMOTIC.
- Aplikace, které lze v PmFree režimu vytvářet, jsou omezeny do 100 proměnných.
- PmFree režim systému PROMOTIC lze použít pro tvorbu skutečných, reálných aplikací.
- Aktuální verze systému PROMOTIC je k dispozici na Web stránkách (https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm). Instalací systému z internetu může uživatel provést zdarma upgrade verze systému PROMOTIC.

Záruční a reklamační podmínky

- Práva a závazky koncového uživatele a poskytovatele licence (firmy MICROSYS, spol. s r.o.) jsou uvedeny v licenčním ujednání, které zákazník obdrží při zakoupení vývojového prostředí PROMOTIC.
- Součástí licenčního ujednání jsou také záruční podmínky. Všem registrovaným koncovým uživatelům je stanovena záruka 2 roky na systém a komponenty PROMOTIC. Záruční doba začíná dnem odevzdání licencí PROMOTIC přepravci.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněnym zásahem koncového uživatele do programových prostředků systému PROMOTIC.
- Objednatel má podle podmínek stanovených v licenčním ujednání právo požadovat bezplatné odstranění vady, pokud byly splněny podmínky reklamace. Poskytovatel licence se zavazuje zahájit práce na odstranění případné závady na programových prostředcích do 2 pracovních dnů. Zhotovitel neodpovídá za chyby a vady vzniklé neodborným zásahem do software systému PROMOTIC.

Práva a závazky Koncového uživatele

- Koncový uživatel se zavazuje provozovat produkt jen ve své organizaci a nezpřístupnit produkt nebo jeho kopie třetím osobám, s výjimkou runtime, které smí provozovat i u třetích osob za předpokladu zakoupení odpovídající runtime licence u poskytovatele licence.
- Koncový uživatel se zavazuje neprovádět zpětné analýzy, dekompilace a převody ze strojového kódu.
- Koncový uživatel nesmí produkt pronajímat ani propůjčovat.
- Koncový uživatel smí převést (pouze se souhlasem poskytovatele licence) veškerá svoje práva v rámci licenční smlouvy (včetně veškerého SW, HW klíčů, médií, dokumentace, včetně všech update a upgrade verzí produktu) za předpokladu, že nabyvatel souhlasí s podmínkami této smlouvy. Pokud produkt představuje aktualizovanou verzi (update nebo upgrade), pak součásti jakéhokoliv převodu musí být i všechny předchozí verze SW.
© MICROSYS, spol. s r.o.