Update cookies preferences
Promotic

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KOMPONENTY SOFTWARE PROMOTIC

Smlouva o převodu práv na užívání komponent software PROMOTIC (dále jen Produkt) mezi Uživatelem a firmou MICROSYS, spol. s r.o., Tavičská 845/21, 70300 Ostrava 3 - Vítkovice (dále jen Poskytovatel licence).

A) Komerční užívání software PROMOTIC

Licenční ujednání pro komerční použití software PROMOTIC, tzn. režim, kdy je software užíván na základě komerční licence poskytnuté společností MICROSYS, spol. s r.o. v podobě unikátního hardwarového nebo softwarového klíče.

Níže uvedený text je obsažen v tištěné podobě licenční smlouvy, kterou Uživatel systému PROMOTIC dostane při nákupu vývojového prostředí PROMOTIC:

Licenční prohlášení. Software PROMOTIC spadá pod ochranu autorského zákona a mezinárodní dohody o autorských právech. Pro nakládání s tímto software má výhradní oprávnění Poskytovatel licence. Produktem se rozumí vlastní software, média, licence a dokumentace v elektronické podobě.

Udělení licence. Uživatel smí nainstalovat a provozovat jednu kopii Produktu. Pokud tato smlouva je součástí dodávky síťové licence nebo školní verze, pak smí Uživatel instalovat a provozovat příslušný počet kopií Produktu.

Práva a závazky Uživatele:
- Uživatel se zavazuje, že bude provozovat Produkt jen ve své organizaci a že ho nebude zpřístupňovat, pronajímat ani propůjčovat třetím osobám, s výjimkou runtime prostředí, které smí provozovat i u třetích osob za předpokladu zakoupení odpovídající Licence pro runtime prostředí PROMOTIC u Poskytovatele licence.
- Uživatel se zavazuje nezasahovat do software PROMOTIC, neprovádět zpětné analýzy, dekompilace a převody ze strojového kódu.
- Uživatel nesmí Produkt pronajímat ani propůjčovat.
- Uživatel smí převést (pouze se souhlasem Poskytovatele licence) veškerá svoje práva na vývojové prostředí PROMOTIC vyplývající z této smlouvy za předpokladu, že nabyvatel souhlasí s podmínkami této smlouvy.


Práva a závazky Poskytovatele licence:
- Poskytovatel licence poskytuje registrovaným Uživatelům záruku na Produkt 2 roky od data převzetí, za předpokladu, že Produkt je používán v souladu s dokumentací. Záruka se vztahuje na skutečnost, že produkt je schopen plnit funkce podle dokumentace. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem Uživatele do Produktu.
- Poskytovatel licence se zavazuje opravit nebo vyměnit Produkt, který nesplňuje podmínky záruky. Poskytovatel licence nenese v žádném případě zodpovědnost za případné následné škody vzniklé v souvislosti s provozováním Produktu.
- Poskytovatel licence má právo odstoupit od této smlouvy, pokud Uživatel neplní její podmínky.


B) Volné užívání software PROMOTIC

Licenční ujednání pro volné použití software PROMOTIC, tzn. režim, kdy je software užíván na základě freeware licence (PmFree) bez vazby na unikátní HW klíč nebo SW klíč.

Licenční prohlášení. Software PROMOTIC spadá pod ochranu autorského zákona a mezinárodní dohody o autorských právech. Pro nakládání s tímto software má výhradní oprávnění Poskytovatel licence.

Udělení licence. Uživatel smí nainstalovat a provozovat libovolný počet kopií SCADA systému PROMOTIC ve freeware režimu (PmFree). Uživatelům je dovoleno volně šířit freeware instalační soubor PROMOTIC.

Práva a závazky Uživatele:
- Uživatel se zavazuje nezasahovat do software PROMOTIC, neprovádět zpětné analýzy, dekompilace a převody ze strojového kódu.


Práva a závazky Poskytovatele licence:
- Poskytovatel licence neposkytuje záruku a nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti s provozováním software PROMOTIC v režimu PmFree.


INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM PRODUKTU POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.
© MICROSYS, spol. s r.o.