Promotic

Download PmNetKey

Licenční server PmNetKey - pro PROMOTIC verze Pm8.2.0 - 8.3.32. Umožňuje poskytovat licence PROMOTIC aplikacím po síti.
 
Obsahem je samostatná instalace programu pro sledování a přidělování síťových licencí aplikace PROMOTIC. Program není nutné instalovat, pokud je pro PROMOTIC aplikaci dostupný běžný způsob licencování aplikace (Hardwarový (USB) licenční klíč, Licenční soubor SWK rozšiřující obsah licenčního klíče nebo Softwarový licenční klíč (.swk) vázaný na systémové komponenty operačního systému WINDOWS).
Stáhněte z downloadu soubor např. PmNetKey10700.msi a ten spusťte na počítači, který má být síťovým serverem licencí PROMOTIC. Tato instalace provede na serveru instalaci programu pro síťové licence. Viz: Licenční server PmLicServer.

PmNetKey Licenční server PmNetKey - pro PROMOTIC verze Pm8.2.0 - 8.3.32 19.10. 2017 22 MB
Download


PmNetKey umožňuje poskytovat licence PROMOTIC aplikacím po síti. Odpadá tím nutnost, aby každá aplikace PROMOTIC měla licenci ve svém vlastním HW klíči. Takto lze také vyřešit problém s licencí v PROMOTIC aplikacích ve virtualizovaném prostředí, kde aplikace PROMOTIC ve virtálním stroji nemá přístup k fyzickému HW klíči na USB portu počítače. PmNetKey je chráněn vlastním HW klíčem. PmNetKey se typicky automaticky spouští po startu počítače jako služba OS Windows.

Podmínkou správné funkce je, aby počítače s PROMOTIC aplikací (licenční klienti) měly síťový přístup protokolem HTTP nebo HTTPS k počítači s programem PmNetKey. Ke komunikaci mezi PROMOTIC aplikací a licenčním serverem dochází nejenom při spuštění aplikace PROMOTIC, ale periodicky (s periodou 1 minuta nebo ještě pomaleji). Síťové spojení s licenčním serverem musí být funkční po celou dobu běhu aplikace PROMOTIC.

licence na licenčním serveru jsou tzv. "plovoucí": Aplikace PROMOTIC mohou být spouštěny na různých stanicích PC (v síti), ale počet současně spuštěných aplikací nesmí překročit počet runtime licencí přítomných na licenčním serveru. Pokud jsou například na PROMOTIC licenčním serveru přítomny 2 runtime licence, pak lze spustit současně dvě aplikace. Další aplikace se již nespustí. Pokud bude některá ze spuštěných aplikací zastavena a nebude komunikovat s licenčním serverem po dobu 10 minut, pak bude na licenčním serveru tato licence uvolněna a připravena pro použití další aplikací. Nyní již bude možné tuto další aplikaci spustit - aplikace použije tuto uvolněnou licenci.

Síťové licence PROMOTIC aplikací pro PmNetKey jsou poskytovány v podobě licenčního souboru (viz Síťový licenční klíč). Licenční soubor funguje pouze s tím licenčním serverem, pro který byl vygenerován. Nebude fungovat s jiným licenčním serverem.

Instalace, odinstalace licenčního serveru a konfigurace služby

Program má vlastní instalační soubor, protože se často instaluje na počítač, na kterém není instalovám PROMOTIC. Instalační program je možno stáhnout z download sekce https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm (např. PmNetKey XXYYZZ.msi). Program se instaluje na počítači, který má být licenčním serverem. Při instalaci je program nakonfigurován jako služba OS Windows s automatickým spouštěním při startu počítače. Službu PmNetKey lze konfigurovat, zastavovat a spouštět standardními prostředky OS Windows (správce služeb services.msc).
PmNetKey je chráněn vlastním HW klíčem. Bez HW klíče program není funkční. HW klíč musí být vygenerován speciálně za tímto účelem a nelze použít HW klíč pro PROMOTIC aplikaci. HW klíč musí být trvale přítomen v USB portu počítače, kde běží PmNetKey.

Program (služba) lze ovládat i z příkazové řádky pomocí parametrů. Okno příkazové řádky musí být spuštěno s povýšenými právy jako Správce. Příkazy mohou mít smysl v některých speciálních případech například v povelových (*.bat) souborech OS Windows. Jinak není nutno příkazy běžně používat, protože při instalaci programu se nakonfiguruje i služba OS Windows a při odinstalaci se služba odebere. Konfigurace, zastavování a spouštění se dělá standardními prostředky OS Windows. Jednotlivé příkazy:
 
PmNetKey -i - Provede přidání služby OS Windows pro program PmNetKey. Služba bude nakonfigurována, aby se automaticky spouštěla se spuštěním počítače. Při instalaci programu se provede automaticky.
PmNetKey -u - Odstraní službu OS Windows pro program PmNetKey. Při odinstalaci programu se provede automaticky.
PmNetKey -s - Provede spuštění služby OS Windows pro program PmNetKey.
PmNetKey -k - Provede zastavení služby OS Windows pro program PmNetKey.
PmNetKey - Spustí program PmNetKey jako běžnou aplikaci, ne jako službu. Ikona aplikace se objeví v systémové liště OS Windows mezi ikonama vpravo. Může být výhodné pro testování.

Konfigurace licenčního serveru

Program se konfiguruje pomocí konfiguračního souboru PmNetKey.ini. Tento soubor se vytvoří automaticky při instalaci a je umístěn u programu PmNetKey.exe (typicky ve složce C:\Program Files\Promotic nebo C:\Program Files (x86)\Promotic).
Popis klíčů v sekci [Config]:
 
WebServer - Klíč umožňuje změnit port a protokol (HTTP nebo HTTPS) na kterém bude naslouchat interní Web server programu PmNetKey. Pokud není nastaveno, pak se použije přednastavená hodnota http://+:81/, to znamená, že se použije protokol HTTP a port 81. Znak ";" na počátku řádku udělá z řádku komentář a řádek nebude brán v úvahu.
Příklad1:
Příklad konfiguračního souboru PmNetKey.ini pro protokol HTTP a port 83
[Config]
WebServer=http://+:83/
Příklad2:
Příklad konfiguračního souboru PmNetKey.ini pro protokol HTTPS a implicitní port 443
[Config]
WebServer=https://+:443/
 
LogDir - Klíč umožňuje změnit složku, ve kterém bude umístěn Log soubor. Pokud není nastaveno, pak je Log soubor ve složce, kde je umístěn program PmNetKey.exe, který ale často může být pouze ke čtení.
Příklad:
Příklad konfiguračního souboru PmNetKey.ini pro umístění Log souboru do složky C:\Windows\Temp
[Config]
LogDir=C:\Windows\Temp
 
LogRefresh - Klíč určuje, zda se do Log souboru má (hodnota 1) nebo nemá (hodnota 0) zapisovat i informace o obnovení licence klientem (implicitně s periodou 1 minuta pro každého klienta). Je vhodný při ladění problémů se síťovou licencí, ale z dlouhodobého hlediska vymaže z kruhových souborů důležité informace o získání a uvolnění licencí klientem. Pokud není nastaveno, pak zápis informace o obnovení licence klientem do souboru Log je vypnutý (hodnota 0).
Příklad:
Příklad konfiguračního souboru PmNetKey.ini pro povolení zápisu periodického obnovování licence klienty do souboru Log
[Config]
LogRefresh=1
 
Medium - Klíč umožňuje určit konkrétní HW klíč, kterým je chráněn vlastní licenční server PmNetKey. Může zde být seznam HW klíčů (oddělené čárkou), který se postupně prochází až se najde první připojený HW klíč (např. hwkey:k1234,hwkey:k1111). Pokud není nastaveno, pak se použije přednastavená hodnota "hwkey", znamenající libovolný HW klíč. V případě více HW klíčů se však po každém restartu počítače může licenční server spárovat náhodně s jiným HW klíčem.
Příklad:
Příklad konfiguračního souboru PmNetKey.ini pro nastavení konkrétního HW klíče s číslem 1234 pro ochranu vlastního licenčního serveru.
[Config]
Medium=hwkey:k1234


Zprovoznění HTTPS protokolu licenčního serveru:

K implementaci licenčního serveru (Web server) se využívá "HTTP služba" OS Windows. Konfigurace HTTPS protokolu se provádí úplně stejně, jako v případě HTTPS protokolu v objektu PmaWeb, tzn. pomocí nástroje PmHttpConfig.exe (je nutno nastavit práva, importovat certifikát počítače serveru a spojit jej s daným Web serverem).

Sledování činnosti licenčního serveru

Program umožňuje sledovat jednak aktuální stav přidělených síťových licencí, a také historii přihlašování a odhlašování síťových licenčních klientů. Sledování lze pomocí Web rozhraní. PmNetKey obsahuje interní Web server, který na své IP adrese, protokolu a portu, nabízí stránku info.html a log.html. Například http://localhost:81/info.html a http://localhost:81/log.html.

Chování aplikace PROMOTIC při ztrátě spojení s licenčním serverem

Pokud dojde k trvalému selhání periodické komunikace s licenčním serverem, pak spuštěná aplikace PROMOTIC prochází postupně následujícími stavy:
1) informování - nejprve se v globálních chybách objeví informace o ztrátě komunikace s licenčním serverem. Do tohoto stavu se aplikace dostane už při prvním selhání periodické komunikace. Tento stav trvá asi 10 minut.
2) upozornění - potom je zobrazeno upozorňovací okno (pokud jej obsluha uzavře tak opakovaně) a v globálních chybách se objeví upozornění o ztrátě komunikace s licenčním serverem. Tento stav trvá asi 48 hodin.
3) chyba - nakonec je situace vyhodnocena jako chybová, aplikace je okamžitě zastavena a v globálních chybách objeví chyba licence.
 
Stav 1) a 2) okamžitě končí při první úspěšné periodické komunikaci s licenčním serverem. Pokud dojde k trvalé ztrátě komunikace s licenčním serverem, pak po asi 48 hodinách je aplikace zastavena. Ke zjištění času trvání chyby komunikace s licenčním serverem lze použít metodu Pm.LicenceInfo(10).
 
Při nefunkčním spojení s licenčním serverem nelze PROMOTIC aplikaci vůbec spustit. Ochrana časovou prodlevou, před vlastním zastavením aplikace, při nefukčním spojení s licenčním serverem se týká pouze už spuštěné aplikace.

Zprovoznění licenčních SWK souborů na licenčním serveru a licenčním klientu

a) Licenční server - Licenční soubor je nutno zkopírovat do složky C:\Program Files\Promotic nebo C:\Program Files (x86)\Promotic.
b) Licenční klient - V INI souboru aplikace (pro runtime - PmRt) nebo v INI souboru PROMOTIC (pro vývojové prostředí - PmDev a PmDevSchool) (od verze Pm8.3.0) je nutno vytvořit sekci [Licence] a v ní klíč Medium následujícím způsobem (odkaz na PmNetKey a na konkrétní Síťový licenční klíč):
[Licence]
Medium=netkey:http://192.168.1.99:81/Pm1234.swk
 
kde netkey značí síťovou licenci, http nebo https určuje protokol, následuje IP adresa nebo název počítače, port interního Web serveru a název licenčního SWK souboru.

Upozornění:
 
Přihlášený Windows uživatel musí mít povolená oprávnění zapisovat do následujících souborů:
- do app.ini souborů PROMOTIC aplikací vázaných na Licenční server PmLicServer
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice