Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Popis INI souboru aplikace (Aplikace.ini)

Pod pojmem "INI soubor aplikace" je zde myšlen INI soubor ve složce aplikace, který se jmenuje stejně jako PRA soubor. Například je aplikace "Kotelna.pra" a systém PROMOTIC automaticky k tomuto souboru vytvoří soubor "Kotelna.ini".

INI soubor aplikace lze editovat jako obyčejný textový soubor. Lze jej také otevřít a editovat přímo v systému PROMOTIC v menu " > Editace aplikačního ini souboru".

V INI souboru aplikace se uchovávají jednoduchá nastavení potřebná pro vývojové prostředí nebo runtime prostředí. Popíšeme zde základní zveřejněné užitečné parametry, které lze nastavovat.

 

Popis klíčů v sekci [Promotic]

V této sekci jsou globální parametry nastavení aplikace.
[Promotic]
Running=0
RtStartDelay=0
ErrRedir=0
MultipleRun=0
VerifyName=1
XmlClientTimeout=10
Running: =0 neběží v runtime módu, =1 běží v runtime módu. Slouží k nastavování parametru pEvent.Reset v události PmaRoot.onAppStartBegin. Nesmí se manuálně nastavovat, je nastavován jen přes systém PROMOTIC.
RtStartDelay: (přednastaveno: 0). Čas zpoždění spuštění PROMOTIC aplikace v sekundách. Tato volba se používá, pokud runtime aplikace PROMOTIC závisí na jiných programech (databáze, komunikační server, atd.). Tím se zajistí, že aplikace PROMOTIC nenastartuje dříve než aplikace, na kterých závisí a nedojde tak k chybám.

Jiná možnost zpožděného spouštění: viz Program RunLater.

ErrRedir: Při vzniku chyby v aplikaci se vždy popis chyby zaregistruje v INFO systému v položce Errors. Nastavením zde lze dosáhnout, že se tato chyba (i opakující se chyba) zároveň vypíše i do položky Debug INFO systému:
=0 (přednastaveno) - chyba se nevypisuje
=1 - chyba se vypíše do záložky "Debug1"
=2 - chyba se vypíše do záložky "Debug2"
MultipleRun: =1/0 (přednastaveno: 0), Povolení/zákaz spustit jednu aplikaci vícekrát současně. To znamená, že PRA soubor se uvolní po načtení aplikace (funguje jen s runtime klíčem).
VerifyName: Kontrolovat systémové názvy (názvy objektů a názvy proměnných v datových objektech):
=1 (přednastaveno) kontrolovat
=0 nekontrolovat. Lze nastavit jen vyjímečně pro existující aplikace, ve kterých již jsou nesystémové názvy.
XmlClientTimeout: (přednastaveno: 10) Určuje maximální dobu čekání na dokončení komunikace s Web serverem v sekundách. Jedná se o čekání na získání IP adresy ze jména, o čekání na navázání spojení s Web serverem, o čekání na odpověď z Web serveru.

Popis klíčů v sekci [Licence]

V této sekci jsou parametry nastavení nosiče licence, viz Typy nosičů licence PROMOTIC.
[Licence]
Medium=hwkey,swkey:Pm1234.swk
Medium: Klíč obsahuje seznam nosičů licence. Oddělovačem je znak "čárka" (,). Licence se hledá v seznamu nosičů licence zleva doprava. Použije se první nalezená licence. Pokud se klíč vůbec neuvede, pak se použije implicitní nastavení Medium=hwkey, zajišťující případné vyčtení licence z HW klíč PROMOTIC.
 
=no - Žádný nosič licence. Použije se bezplatná licence PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC.
=hwkey - Nosičem licence je HW klíč PROMOTIC nebo Licenční soubor SWK rozšiřující obsah licenčního klíče. Lze také více upřesnit typ licence (vývojová/runtime) nebo se dokonce odkázat na konkrétní licenci (číslem licence). Upozornění! To například umožní nejprve hledat vývojovou licenci (nebo konkrétní licenci) a potom teprve načíst runtime licenci nebo síťovou runtime licenci atd. Takto lze tedy vyřešit situaci, kdy aplikace standardně používá runtime licenci (z jakéhokoliv média), ale při vložení vývojového HW klíče bude aplikace přednostně načítat vývojovou licenci.
=hwkey - Klíč s vývojovou nebo runtime licencí (bez upřesnění).
=hwkey:dev - Klíč s vývojovou licencí.
=hwkey:rt - Klíč s runtime licencí.
=hwkey:kXXXX - Klíč s číslem licence XXXX.
=hwkey:k-XXXX - Klíč s číslem licence jiným než XXXX.
=swkey - Nosičem licence je Licenční soubor SWK vázaný na HW komponenty počítače. Například: swkey:Pm1234.swk
=netkey - Nosičem licence je Licenční soubor SWK vázaný na Licenční server PmLicServer. Například: netkey:http://192.168.1.2:5656/Pm1234.swk
 
Příklad:
Různé příklady využití postupného vyhledávání dostupných licencí:
Medium=hwkey:dev,hwkey
  nebo
Medium=hwkey:dev,netkey:http://192.168.1.2:5656/Pm1234.swk
  nebo
Medium=hwkey:dev,swkey:Pm1234.swk
  nebo
Medium=hwkey:k1234,hwkey:k4321,hwkey:rt
  nebo
Medium=hwkey:k1234,hwkey:k1111

Popis klíčů v sekci [InfoSystem]

V této sekci lze nastavit způsob ukládání stavu INFO systému. Pokud je klíč StoreType nastaven na hodnotu 2 nebo 3 (tzn. povoleno ukládání), pak při zavírání okna INFO systému se v této sekci vytvoří nové další klíče s hodnotami stavu okna. Jedná se o uložení pozice a velikosti okna, rychlosti obnovování INFO systému a uložení naposledy prohlížené záložky včetně šířek sloupců.

Sekce [InfoSystem] s klíčem StoreType=0 se vytvoří automaticky při prvním otevření okna INFO systému (pokud tam tento klíč nebyl uveden).

[InfoSystem]
StoreType=0
StoreType: Určuje, zda lze další klíče této sekce číst a ukládát:
=0 ukládání ani čtení není povoleno
=1 je povoleno jen čtení nastavení z INI souboru
=2 je povoleno jen ukládání do INI souboru
=3 je povoleno čtení i ukládání
Další klíče této sekce jsou určeny pro pamatování hodnot stavu, vytvářejí se automaticky a nebudeme je zde popisovat.

Popis klíčů v sekci [Log]

V této sekci lze nastavit parametry "logovani" aplikace. Tím se myslí zapnout takový režim aplikace, že určité operace se budou vždy zapisovat na disk do textového souboru Aplikace.log (například pokud je projekt "Kotelna.pra", pak se loguje do souboru "Kotelna.log"). Tento režim je vhodné zapnout při vývoji aplikace, kdy chcete mít přehled o vývoji a zároveň se dozvědět informace pokud software například zhavaruje, atd. Při běžném plném provozu doporučujeme logovat aplikaci dle přednastavených hodnot klíčů (tzn. jeden klíč: EnableBase=2).

Systém PROMOTIC hodnoty klíčů v této sekci jen čte a nenastavuje. Nastavit klíče (a na začátku i celou sekci) musí projektant sám - pokud chce logovat.

[Log]
DeleteOnSize=1000
AfterWrite=2
EnableBase=2
EnableGlobErr=0
EnableDebug=0
EnableObject=0
EnableSql=0
DeleteOnSize: V kB velikost log textového souboru (přednastaveno 1000). Pokud při načítání aplikace je log soubor větší než je zde zadáno, pak se původní soubor "Aplikace.log" přejmenuje na "Aplikace.log.old" a soubor "Aplikace.log" se vytvoří nový prázdný. Je to triviální zabezpečení proti neomezenému růstu log souboru.
AfterWrite:
=0 log soubor se po zápisu věty neuzavře
=1 po zápisu se soubor neuzavře ale uděla se flush (tzn. data se uloží z mezipaměti na disk)
=2 (přednastaveno) soubor se po každém zápisu uzavře

Je to triviální způsob optimalizace zápisu, protože při některých nastaveních se může zapisovat velké množství vět.

EnableBase:
=0 Zákaz logování všeho
=1 Logování povoleno (tzn. logovat podle nastavení EnableGlobErr, EnableDebug, EnableObject)
=2 (přednastaveno) Logování povoleno (stejně jako 1) a navíc se budou logovat základní systémové události (spouštění a zastavování aplikace, událost onTimeChange, volání metod Pm.AppStop, Pm.AppQuit, Pm.ShutDown, atd.)
EnableGlobErr:
=0 Zákaz logování globálních chyb
=1 (přednastaveno) Logovat jen nové chyby (tzn. které vznikly poprvé)
=2 Logovat všechny glob.chyby (nedoporučeno pro trvalý provoz, protože pak mohou záznamy přibývat bez omezení a log soubor bude neomezeně růst)

Lze také nastavit aby se chyby vypisovaly zároveň do položky Debug INFO systému. Viz klíč ErrRedir v Popis klíčů v sekci [Promotic].

EnableDebug:
=0 zákaz logovaní (přednastaveno) položky Debug_info INFO systému.
=1 povolení logování záložky "Debug1"
=2 povolení logování záložky "Debug2"
=3 povolení logování záložky "Debug1" a "Debug2"
EnableObject:
=0 zákaz (přednastaveno), v jiném případě součet hodnot:
=1 když objekt je vytvářen (tzn. když je objekt načítán z pra souboru a vytvářen v paměti PC)
=2 když objekt zaniká (tzn. když se objekt maže z paměti PC)
=4 když objekt je spouštěn v runtime módu - když událost onStart
=8 když objekt je zastavován v runtime módu - když událost onStop
EnableSql:
=0 zákaz logování (přednastaveno) SQL dotazů, v jiném případě buď hodnota 1 nebo součet hodnot 2, 4 nebo 8:
=1 logovat SQL dotazy všech komponent
=2 logovat SQL dotazy objektů PmaAdo a PmaDatabase
=4 logovat SQL dotazy objektu PmaTrendGroup
=8 logovat SQL dotazy objektu PmaAlarmGroup

Popis klíčů v sekci [Info]

V této sekci lze vyčíst nejdůležitější informace o aplikaci a o verzi PROMOTIC. Nejdůležitější údaj, který lze v sekci zjistit, je verze PROMOTIC, ve které byla aplikace naposledy spuštěna. Pak při pohledu do zálohy aplikace lze z této sekce určit, ve které verzi PROMOTIC byla záloha aplikace pořízena. Užitečné i při vzdáleném připojení k reálné aplikaci (např. pomocí VPN) nebo pokud je na jednom počítači více aplikací běžících současně v různých verzích PROMOTIC. Viz: Jak zjistit verzi PROMOTIC.

Údaje v této sekci mají pouze informační charakter, generují se znova při každém spuštění aplikace. Jejich případná editace nemá na aplikaci žádný vliv.

[Info]
AppLastRunVer=Promotic7.3.4
AppLastEditVer=Promotic7.3.3
AppLastEditTime=2008.04.16 14:00:33.468
AppCreatedVer=Promotic7.2.1
AppLastRunVer: Verze PROMOTIC, ve které byla aplikace naposledy spuštěna.
AppLastEditVer: Verze PROMOTIC, ve které byla aplikace naposledy editována.
AppLastEditTime: Datum a čas, kdy byla aplikace naposledy editována.
AppCreatedVer: Verze PROMOTIC, ve které byla aplikace vytvořena (tato hodnota se v jedné aplikaci nikdy nemění).

Jiné sekce

V sekci [MainFrame], [Settings], atd. jsou parametry nastavení pro vývojové prostředí (velikost nastavitelných oken, atd.), runtime prostředí, písma, atd.

Není užitečné měnit zde používané klíče a proto je ani nepopisujeme.


Historie:
Pm8.02.02: zrušen klíč SwKey, nová sekce Licence
Navigace:
 
 
- INI soubor aplikace
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice