Promotic

INFO systém

INFO systém je souhrn informací, které lze prohlížet ve spuštěné aplikaci ve speciálním okně. Je určen pro projektanty a umožňuje jim zjistit aktuální stav systému, stavy jeho součástí včetně diagnostiky a statistiky. Například lze zjistit hodnoty všech dat v aplikaci, statistiku úspěšnosti přenosu dat přes sériový port počítače, zobrazit ladící texty zapisované ve skriptech do položky Debug INFO systému a mnoho dalších informací.

INFO systém lze konfigurovat v objektu PmaRoot:
- Zakáz prohlížení - viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoShow".
- Zakáz editace a volání metod - viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".
- Některé parametry INFO systému lze nastavit v kartě "Nastavení INFO systému".


Jak otevřít INFO systém:
V runtime lze okno INFO systému otevřít:
- z předgenerované nástrojové lišty.
- klávesou Ctrl-I (viz Příklad).
Ve vývojovém prostředí lze okno INFO systému otevřít:
- z nástrojové lišty
Ve Web prohlížeči lze INFO systém otevřít pokud aplikace PROMOTIC je Web serverem a pokud v aplikaci je objekt PmaWebInfo.


Okno INFO systému se skládá ze tří částí. Vlevo je strom jednotlivých informací (položek). Uprostřed jsou okna karet, ve kterých lze zvolené informace prohlížet (většina informací má více částí a proto jsou rozděleny do karet). Vpravo je pak sada ovládacích tlačítek:
- Otevřít nový: Otevře nové okno INFO systému. Takto lze otevřít až 3 další okna (celkem tedy maximálně 4). Lze pak pozorovat různé informace současně.
- Obnovit: Obnoví obsah okna. Místo toho lze také zapnout automatickou obnovu tlačítkem "Start".
- Tisk do souboru: Uloží obsah karet do textového souboru. Předtím se otevře okno pro zadání názvu souboru (soubor je přednastaven podle konfigurátoru "Soubor do kterého tisknout obsah"). Lze zde také určit zda se má uložit jen zvolená karta nebo všechny karty dané položky. Viz také metoda Pm.InfoWriteToFile.
- Akce: V některých kartách INFO systému lze provádět určité akce. Tyto akce lze vyvolat v tomto tlačítku nebo pravým tlačítkem myši (loálního menu) ve zvolené kartě. Toto lze provést pouze pokud je splněno oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit". Akci lze nad danou informací provést i algoritmicky metodou Pm.InfoAction.
Například:
- Nad položkami Debug lze provést smazání všech řádků.
- Nad informacemi o objektu PmaData nebo PmaDataTable lze dokonce zadat novou hodnotu.
- Tvar zobrazení číselné hodnoty: Zde lze uvést jak se budou zobrazovat číselné hodnoty:
- Binary: Binární zobrazení
- Octal: Oktálové zobrazení
- Decimal: (přednastaveno) Decimální zobrazení
- Hexa: Hexadecimální zobrazení
- Bits: Bitové zobrazeni
- Start: Spustí / zastaví automatickou obnovu hodnot.
- Perioda (s): Perioda automatické obnovy (v sekundách).


INFO systém si pamatuje svůj stav (pozice a velikost okna, naposledy otevřená karta, šířky sloupců, perioda obnovování) a při opětovném otevření okna se nastaví na poslední stav. Tento stav se však implicitně pamatuje jen v paměti a nezachovává se tedy po ukončení systému PROMOTIC.
Stav INFO systému lze ukládat i v souboru Aplikace.ini. Provádí se to nastavením klíče StoreType v sekci [InfoSystem] - viz Popis klíčů v sekci [InfoSystem].

Následuje seznam položek v levém okně:

Errors

Asi nejdůležitější informací jsou globální chyby aplikace (položka Errors). Pokud běží aplikace a dojde například k dělení nulou, pak se systém samozřejmě nezhroutí, ale je to chyba, která se zapíše do INFO systému. Projektant pak může přijít po několika dnech k aplikaci, prohlédnout si INFO systém, zjistit jaké nastaly chyby a podle toho udělat úpravy aplikace. Položka Errors je rozdělena do několika karet:
- Global: seznam všech chyb
- Panel: podrobnější seznam chyb obrazů
- Script: podrobný seznam chyb ve skriptech (včetně určení události, čísla řadku a sloupce)
- Comm: podrobný seznam komunikačních chyb

Výpis globálních chyb lze také provést paralelně do položky Debug INFO systému. Provádí se to nastavením klíče "ErrRedir" v souboru Aplikace.ini.

Warnings

V položce Warnings je zatím pouze jediná karta Obsolete. Do této karty se vypisují zastaralé komponenty které jsou použity v aplikaci a které v dalších verzích PROMOTIC již nemusí být funkční. Projektant může tyto zastaralé komponenty převést do nových koncepcí.
Viz: Popis položky "Warnings" v INFO systému..

Debug

O zápis do většiny položek se stará samotný systém PROMOTIC. Je však položka Debug se dvěma kartama "Debug1" a "Debug2". Projektant může do těchto karet psát sám. Provádí to metodou Pm.Debug. Text v parametru této metody se přidá jako nový řádek do příslušné karty. Projektant tak může jednoduše sledovat, jak sledovaný proces běží.
Počet řádků v kartách "Debug1" a "Debug2" je omezen (přednastaveno 1000 řádků). Při překročení tohoto omezení dojde ke smazání nejstaršího řádku. Omezení lze nastavit v konfigurátoru "Maximální počet řádků v položce "Debug"".
V souboru Aplikace.ini v sekci [Log] lze nastavit klíč "EnableDebug" tak, že zápis do Debug bude paralelně prováděn do souboru Aplikace.log.

Do položky Debug lze vkládat další uživatelské podpoložky pomocí metod Pm.InfoLogReg a Pm.InfoLogAdd.

SYSTEM

V této části lze zjistit některé globální systémové informace. Položka SYSTEM je rozdělena do několika karet:
- Application: Různé globální informace o aplikaci, například verze PROMOTIC (Viz také: Jak zjistit verzi PROMOTIC), verze OS Windows, verze VBScript, čas spuštění, složka aplikace, lokální IP adresa, atd.
- Memory: Informace o využití paměti v OS Windows. Viz také vlastnost Pm.MemoryUsage nebo Jak sledovat běh aplikace PROMOTIC.
- Statistics: Statistika celé aplikace. Jsou zde například informace:
- počet spuštění skriptů a počet spuštěných skriptů
- počet otevření obrazů
- počet změn v alarmech
- počet uložených trendů
- počet dobrých a špatných komunikačních přenosů
atd.
- DisabledObjects: Seznam všech zakázaných Pma objektů. Objekt lze zakázat v konfigurátoru "Zakázat objekt při spuštění aplikace".
- Licence: Přehled o zakoupených licencích pro tuto aplikaci. Jsou zde například informace:
- Licence medium result: Zkrácený textový obsah licenčního klíče, se kterým běží daná aplikace.
- Licence number: Číslo licenčního klíče, se kterým běží daná aplikace.

Viz Ceník systému PROMOTIC a Seznam typů licencí systému PROMOTIC.

COMM

V této položce lze zjistit informace (statistika, aktuální hodnoty, nastavení, atd.) týkající se komunikací s externími zdroji. Jsou zde například:
- Karta ClientLicence poskytuje informace o síťových licencích PmDataClient a PmWebClient. Tyto informace jsou dostupné také metodou Pm.LicenceInfo.
- Karta Connected_Users poskytuje informace o připojených síťových uživatelích.
- Informace o stavu PROMOTIC komunikačních ovladačů. Je zde seznam všech použitých ovladačů (objektů PmaComm) a v každém jsou informační karty:
- Statistic: Statistika přenosů, například počet dobrých přenosů, špatných přenosů určitých typů, atd.
- State: Stav ovladače, například stav zpracování, parametry přenosu, atd.
- Monitor: Obsah přenášených dat a akce, které se provedly. Je to podrobná historie přenosu v podobě kruhového seznamu řádků. Na každém řádku je buď znak (decimálně, v hexadecimálním tvaru a ASCII tvaru) nebo provedená akce s parametrem.
- Log: Tato karta je jen u některých komunikací a zobrazuje historii dějů přehledněji ale méně podrobně než karta "Monitor". Maximální počet řádků je 500.
- Položka WebServer poskytuje informace o stavu Web komunikace (statistika HTTP přenosů, obsah několika posledních přenosů, atd.). Tato položka je v INFO systému pouze pokud v aplikaci je objekt PmaWeb.
- Položka DDE poskytuje informace o stavu DDE komunikace. Tato položka je v INFO systému pouze pokud konfigurátor "DDE povoleno" je zatržen.

PmaRoot

V této položce může projektant sledovat aktuální stav jakéhokoliv Pma objektu. Například může sledovat aktuální hodnoty v objektu PmaData, může sledovat, kolikrát je vyvolána událost jakéhokoliv objektu, atd.
Položka PmaRoot se v okně INFO systému objeví jen ve spuštěném runtime (pouze pokud je splněno oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoShowApp").
Pokud je splněno oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit", pak je dokonce u některých objektů funkční tlačítko "Akce", kde lze změnit vlastnosti (např. v objektu PmaData měnit vlastnost Value proměnných) nebo volat metody (např. v objektu PmaCommGroup volat metodu Refresh).

Historie:
Pm8.03.15: ve vývojovém prostředí v INFO systému je přidán celý strom objektů začínající objektem PmaRoot. U každého objektu jsou informace o licencích použitých v objektu. V objektu PmaRoot jsou tedy informace o potřebných licencích celé aplikace.
Pm8.03.13: (nabízený objektem PmaWebInfo) se na Webu otevíral ve velmi malém okně.
Pm8.03.10: Opravená chyba: Nerozkrýval se obsah objektu PmaInstance.
Pm8.03.00: Nyní lze otevřít více oken současně - viz tlačítko "Otevřít nový".
Pm8.02.05: Opravená chyba: v INFO systému se při běhu runtime občas smazal obsah karty "/Errors/Script" (chyba od verze Pm8.2.3)
© MICROSYS, spol. s r.o.