Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Přehled Web technologie v systému PROMOTIC

Web server je aplikace, která poskytuje Web stránky (soubory HTML, XML, BMP, atd.) do intranetu/internetu, a tyto stránky pak lze prohlížet pomocí standardních prohlížečů (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..). Aplikace PROMOTIC se může stát takovýmto Web serverem a následující text popisuje principy tvorby takové aplikace.
 
aplikace PROMOTIC jako Web server má výhody zejména z těchto důvodů:
- Klienti (na jiných PC), kteří si chtějí prohlížet data (která jsou na PROMOTIC Web serveru), nemusí instalovat systém PROMOTIC. Klienti mohou tato data prohlížet jen pomocí například Internet Exploreru.
- Jiné aplikace (na stejném nebo jiném PC) mohou využívat nabízená data a zpracovávat je. Takové aplikace mohou být zase PROMOTIC aplikace ale i jiné, které umí pracovat například s XML daty.
- Přenos dat je založen na standardu HTTP protokolu (nebo jeho zabezpečené variantě HTTPS viz HTTPS - zabezpečený HTTP protokol) a proto lze data přenášet i přes internet. Podnikové firewally standardně HTTP protokol (standardní port 80) a HTTPS protokol (standardní port 443) propouštějí a není tedy nutno dělat velké zásahy do těchto SW.
- Stránky mohou být povoleny jen některým uživatelům. Může se provádět tzv. autentizace klienta zadáním oprávnění v záložce "Oprávnění". (Viz také událost PmWeb.onNewRequest).
 
Upozornění! Web server je v systému PROMOTIC licencován, tzn. aby běžel v runtimu (s runtime licencí), je potřeba přikoupit do runtime licence položku pro síťové klienty (Data nebo Web klient - podle typu nabízených Web komponent - viz dále). Je potřeba přikoupit tolik licencí, s kolika klienty se předpokládá, že aplikace bude maximálně komunikovat v jednu chvíli (10 minut). Viz ceník systému PROMOTIC.
- Vývojový klíč má vždy pro testovací účely povoleno 5 klientů typu PmWebClient.
- V aplikaci typu PmFree jsou vždy povoleni 2 klienti typu PmWebClient.
 
Aplikace PROMOTIC se stane Web serverem, pokud do této aplikace umístíte objekt PmWeb. Běžně je takový objekt v aplikaci jen jednou. Tento objekt je zodpovědný za to, že jakákoli Web komponenta systému PROMOTIC může být do tohoto objektu zaregistrována a pak tato komponenta může nabízet své údaje. Každá Web komponenta PROMOTIC (seznam komponent viz dále) má jednoznačný textový identifikátor (dále ho budeme označovat jako "IdKomponenty").
 
Runtime informace o stavu komunikace PROMOTIC Web serveru s klienty (statistika HTTP přenosů, obsah několika posledních přenosů, atd.) lze pozorovat v INFO systému v položce /COMM/WebServer.
 
V objektu PmWeb lze nastavit tzv. port. Port je důležitý údaj pro přenos dat přes Ethernet (TCP/IP). Standardní hodnota pro HTTP je 80 a pro HTTPS je 443. Pokud se aplikace PROMOTIC stane Web serverem, pak je každá jeho Web komponenta v intranetu přístupná na URL adrese:
http://NázevPočítače:Port/IdKomponenty/default.htm

nebo pokud je port v objektu PmWeb nastaven na standardní hodnotu, pak jednodušeji:

http://NázevPočítače/IdKomponenty/default.htm

Stránka default.htm je většinou jen základní stránka komponenty. Komponenta nabízí ještě (většinou spoustu) jiných stránek, a to nejen s příponou .htm, ale také .xml, .png, atd. Na stránce default.htm je většinou seznam těchto dalších možných stránek s odkazy na ně.

Sám objekt PmWeb nabízí také svou stránku. Je to tedy také komponenta ale s prázdným identifikátorem. Na této stránce je seznam Web komponent aplikace s odkazy na ně. Adresa této stránky je:

http://NázevPočítače:Port/default.htm

Na tuto stránku se také dostanete pomocí jednodušší adresy (na standardním portu):

http://NázevPočítače
 
Možnosti Web nabízení dat se v systému PROMOTIC rychle rozšiřují. Shrneme proto nyní, co vše může aplikace PROMOTIC jako Web server nabídnout. V aplikaci PROMOTIC mohou být Web komponentou následující objekty:
- PmData: (viz jeho záložka Web server) nabízí své hodnoty v podobě XML dat.
- PmDataTable: (viz jeho záložka Web server) nabízí své hodnoty v podobě XML dat.
- PmWorkspace: (viz jeho záložka Web server) nabízí celou vizuální podobu pracovní plochy jako HTML stránku.
- PmPanel: (viz jeho záložka Web server) nabízí vizuální podobu (včetně ovládání a přenosu aktuálních hodnot) jako dynamickou HTML stránku.
- PmReport: (viz jeho záložka Web server) nabízí uživatelskou HTML stránku s možností velmi obecných změn této stránky před poskytnutím klientovi.
- PmAlarmEvent: (viz jeho záložka Web server) nabízí HTML stránky pro prohlížení stavových i historických údajů systému alarmů/eventů.
- PmTrend: (viz jeho záložka Web server) nabízí HTML stránky pro prohlížení průběhů trendů (tabulkově/graficky) a poskytuje XML data pro grafický ActiveX prvek TrendsView.
- PmWebFolder: umožňuje vytvořit hierarchickou úrověň URL adresy
- PmWebDir: nabízí soubory v určené složce jako statické stránky do Webu.
- PmWebInfo: nabízí INFO systém jako HTML stránky
- PmWebLang: nabízí výběr národního jazyka

Pomocí těchto objektů může aplikace PROMOTIC nabízet následující údaje:

 

1. Pracovní plocha aplikace (PmWorkspace)

Pomocí objektu PmWorkspace lze nabízet rozvržení pracovní plochy aplikace tak, že se nabízí více oken (rámců) najednou. V některých rámcích jsou zobrazeny HTML stránky objektu PmPanel, v jiných však mohou být i jiné Web komponenty jako PmReport, PmWebDir, atd. Základem pro zobrazení vizualní podoby jsou však dynamické stránky objektu PmPanel.
 
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmWebClient".

2. Obrazy aplikace (PmPanel)

Obrazy aplikace lze zpřístupnit do Web serveru pomocí objektu PmPanel.
 
Objekt PmPanel nabízí své údaje v podobě dynamických HTML stránek, které (pokud je to povoleno v konfigurátoru Povolit jako Web komponentu) se automaticky vytvářejí při překladu obrazu. Tyto stránky mají některá omezení oproti obrazům spouštěným přímo v PROMOTIC aplikaci. Popis a omezení viz Web obrazy.

Objekt PmPanel také nabízí statické stránky daného obrazu. Objekt na žádost Web klienta vytvoří aktuální obraz (ve formátu PNG souboru) a zašle jej klientovi.

 
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmWebClient".

3. Sestavy aplikace (PmReport)

Sestavy aplikace lze zpřístupnit do Web serveru pomocí objektu PmReport.
 
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmWebClient".

4. Aktuální data v podobě XML (PmData, PmDataTable)

Aplikace umí nabízet aktuální data, která jsou umístěna v objektu PmData a PmDataTable. Tyto objekty jsou tehdy Web serverem dat, viz záložka Web server. Nabízená data jsou v podobě XML textu v několika možných formátech. Toto nabízení umožňuje číst i zapisovat do objektu PmData/PmDataTable. Viz také: Sdílení XML dat.

První použití je při komunikaci mezi dvěmi nebo více aplikacemi PROMOTIC. Jedna aplikace má objekt PmData/PmDataTable nastaven jako Web server a druhá má totožný objekt nastaven jako Web klient. Web klient čte nebo zapisuje data do Web serveru (Viz metoda PmData.WriteToWeb a PmData.ReadFromWeb).

Druhé použití je při prohlížení dynamických HTML stránek. Pokud se nabízejí jen HTML stránky, jejichž obsah se má měnit, pak se musí tyto stránky periodicky obnovovat, což může být pomalé a způsobuje blikání. Pomocí XML lze vytvořit dynamickou HTML stránku, která na pozadí načítá periodicky XML data a obnovuje jen potřebné vizuální části. Tento přístup je v této době nejlepší pro vytváření "živých" HTML stránek. Pokud chce však projektant takovou stránky vytvořit, pak musí mít znalosti v tvorbě dynamických HTML stránek a používání XML. To může být náročné a proto existují v systému PROMOTIC jednodušší postupy jak vytvářet "živé" HTML stránky - viz dále.

Samozřejmě lze však nabízená XML data využívat ke spoustě jiných učelů, neboť práce s XML daty začíná být jedním z největších standardů v počítačovém světě. Díky tomu lze tato data nabízet i do jiných operačních systému jako je UNIX, LINUX, atd.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmDataClient".

5. Vytvoření stromové struktury adres Web komponent (PmWebFolder)

Objekt PmWebFolder představuje Web adresu, do níž lze vložit Web adresy jiných Web komponent. Lze tak vytvořit vhodnou stromovou stukturu adres Web komponent. Například na jedné adrese mohou být Web komponenty všech dat, na další adrese komponenty pro obrazy, na další pro trendy, alarmy, atd.

6. Nabízení HTML stránek vytvořených projektantem aplikace (PmWebDir)

Objekt PmWebDir umí nabízet HTML (ale i jiné) soubory, které jsou umístěny v zadané složce na disku. Klient požádá o nějaký soubor a Web server tento soubor nalezne v této složce a odešle jej klientovi.

Toto by však nebylo příliš užitečné, neboť takto by se nabízely jen statické stránky. Proto objekt PmWebDir má koncepci, která umožňuje statický soubor na disku před odesláním klientovi pozměnit na aktuální stav. Je to umožněno pomocí klíčových slov, které se mohou do statické HTML stránky napsat a tato klíčová slova se pak před odesláním zamění za aktuální hodnoty. Klíčové slovo se tak může zaměnit například za číslo, které představuje teplotu, může se zaměnit za určení barvy podkladu, může se dokonce zaměnit za kus HTML textu a zobrazovat tak v různých časech různé informace.

Tímto způsobem lze jednoduše vytvářet i velmi obecné "živé" stránky. Jejich velikost je řádově menší než statický rastrový obraz, je však potřeba obrazy (HTML soubory) vytvářet například pomocí programu Microsoft FrontPage, Microsoft ExpressionWeb, atd. (znalec HTML tyto stránky může vytvářet i v obyčejných textových editorech typu Notepad).

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmDataClient".

7. Nabízení prohlížení alarmů a eventů (PmAlarmEvent)

V záložce PmAlarmEvent > Web server lze povolit nabízení stránek pro prohlížení alarmů a eventů. Tyto stránky jsou generovány automaticky. Tyto Web komponenty nabízí HTML stránky a XML data aktuálního stavu i celé historie alarmů a eventů.

Ve Web obraze lze otevřít prohlížeč alarmů/eventů pomocí metody PmPanel.OpenView - viz Příklad otevření prohlížeče alarmů.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmWebClient".

8. Nabízení dat a prohlížení trendů (PmTrend)

V záložce PmTrend > Web server lze povolit nabízení dat pro klienty trendů a také nabízení stránek pro prohlížení trendů. Tyto stránky jsou generovány automaticky. Tyto Web komponenty nabízí HTML stránky a XML data aktuálního stavu i celé historie trendů. Tvar automaticky nabízených HTML stránek je ve složce /Pm/Web. Pokud uživateli nevyhovují HTML stránky automaticky generované, pak může vytvořit své vlastní, nejlépe zkopírováním automaticky nabízených stránek do uživatelské složky a tyto pak nabízet například komponentou PmWebDir.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmWebClient".

9. INFO systém

Objekt PmWebInfo umí nabízet HTML stránky, na kterých jsou informace INFO systému PROMOTIC. Tyto Web stránky jsou generovány automaticky a projektant tak může velice snadno zajistit, že informace o běhu aplikace bude moci pozorovat vzdáleně přes Web.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmDataClient".

10. Jazykové verze HTML stránek (PmWebLang)

Objekt PmWebLang představuje volbu jazyka, tzn. nabízí do Webu stránku, ve které lze zvolit jazyk. Po volbě jazyka se zobrazí seznam komponent, které jsou do PmWebLang objektu zaregistrovány. Všechny tyto komponenty však již budou zobrazeny ve zvoleném jazyce.

Například pokud do objektu PmWebLang zaregistrujete Web obraz (PmPanel), pak se automaticky přeložená HTML stránka tohoto obrazu bude nabizet tak, že všechny texty obrazu, které jsou zadány pomocí Makro výraz $.text, budou zobrazeny ve zvolenem jazyce.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice