Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Novinky systému PROMOTIC 8.1.

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.
 

Verze 8.1.13 (od 24.7.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: V OS Windows XP se někdy v obrazech nevyhodnotily některé datové vazby.

Verze 8.1.12 (od 29.4.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: Velké úpravy pro prohlížení Web obrazů v prohlížeči MS InternetExplorer 10. Bohužel tato verze prohlížeče přestala podporovat některé technologie, které využívaly Web obrazy do verze PROMOTIC 8.2. (Verze PROMOTIC 8.2 již podporuje standardní HTML technologie a tím lze prohlížet Web obrazy i v Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..)

Verze 8.1.11 (od 25.2.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Alarmy a Eventy: Pokud byl v objektu PmAlarmEvent nastaven konfigurátor "Typ uložení" na hodnotu "Vzdálené napojení přes Web", pak:
- prohlížeč stavů při otevření na chvíli zobrazil alarmy ve špatných barvách. Oprava dána i do verze Pm8.2.5.
- prohlížeč historie někdy způsobil pád systému. Oprava dána i do verze Pm8.2.5.
- při kvitaci vzdáleným uživatelem se nyní předávají lepší informace o tomto uživateli. Oprava dána i do verze Pm8.2.5.
- klient u prohlížeče stavů nezobrazoval sloupce AckerId a UserNote. Oprava dána i do verze Pm8.2.5.

Verze 8.1.10 (od 23.10.2012) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmSequencer objekt: Pokud byl objekt nastaven, že má běžet v jiném threadu, pak za určitých podmínek někdy zamrzlo grafické rozhraní aplikace.
- PmAlarmEvent objekt nastavený pro typ Vzdálené napojení přes Web: nefungoval filtrační text když byla diakritika.
- Pm.FileBinaryRead metoda: pokud bylo dat v souboru méně než požadováno, pak se četly náhodné hodnoty.
- Pokud se přepínala aplikace pomocí Alt-Tab se závislými okny (info, alarmy, eventy, závislý panel), pak se po přepnutí NEzaktivovalo naposledy aktivni okno.
- Při prohlížení alarmů přes Web rozhraní nefungoval filtrační řetězec s diakritikou.

Verze 8.1.9 (od 28.6.2012) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmWeb objekt: Byl zdokonalen Web server - nyní podporuje persistentni spojeni (standard pro HTTP/1.1), tzn. spojení s Web prohlížečem se neruší po každém přenosu. Zvětší se tak přenosová rychlost a zmenší komunikační zátež. Oprava dána i do verze Pm7.5.7.
- Acknowledge metoda: nyní bere v úvahu poznamku UserNote i při hromadné kvitaci za pomocí příznaku $all.
- PmPrinter.PrintLine metoda: text se na tiskárnu posílal ve formátu Unicode a toto nefungovalo. Nyní se text posíla ve formátu ASCII. Oprava dána i do verze Pm7.5.7.

Verze 8.1.8 (od 9.5.2012) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravy v objektech PmCommData a PmCommMsg: při zastavování aplikace se někdy objekty správně neukončily.
- Ve Web obraze je bezpečnější výpočet datových vazeb.
- PmMBus komunikační ovladač: při přenosu zprávy bez požadavku příjmu vznikaly někdy zbytečné timeouty

Verze 8.1.7 (od 2.2.2012) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Při otevření poškozené aplikace (souboru "Aplikace.pra") nyní aplikace nespadne s chybou ale zobrazí se hlášení a aplikace se korektně ukončí.
- V události TrendsView.onMouseArea se nenastavoval parametr Alt s příznakem stisku klávesy Alt.
- PmObject.GetOwnedByType metoda vracela v runtime módu i zakázané objekty (viz konfigurátor Zakázat objekt při spuštění).

Verze 8.1.6 (od 12.12.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Prohlížeč trendů TrendsView:
- Někdy nefungovala metoda SaveCfg a LoadCfg (chyba od verze Pm8.1.5).
- Na Webu nefungovala metoda SaveToHtm.
- Při změně času z letního na zimní se zastavil autoposun.
- Pm.EncryptText metoda: nastala chyba když vstupní text byl prázdný řetězec.

Verze 8.1.5 (od 28.11.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmS7 komunikační ovladač: pokud bylo v objektu PmCommData hodně bitových (Boolean) proměnných, pak se někdy špatně sestavily komunikační zprávy a některé proměnné se tak nepodařilo přenášet.
- Web: opraveny chyby bezpečnostní zranitelnosti (software security vulnerabilities):
- Přes objekt PmWebDir šlo získávat údaje o souborech i mimo složku zadanou v konfigurátoru Složka se soubory.
- V grafickém ActiveX prvku PmTable opraveny některé neinicializované proměnné.
- V grafickém ActiveX prvku TrendsView opraveny metody kdy parametrem mohl být dlouhý string (např. metody SaveCfg, AddTrend ...)
- PmiText a PmiWEdit grafický prvek:
- ve Web obraze někdy nefungoval konfigurátor Typ formátování hodnoty nastavený na formátovací hodnotu %f nebo %e.
- opraveny menší chyby s konverzí datového typu.
- Datová vazba E - Vazba na obecný výraz způsobovala narůstání používané paměti.
- Pm.TransformValue metoda: pro operace 221-224 způsobovala narůstání používané paměti.
- PmTrend objekt: když byl zapnut konfigurátor Automatické ukládání po startu povoleno, tak při zatížené aplikaci mohlo docházet k pokusu zapsat věty se stejným časem.

Verze 8.1.4 (od 18.10.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Prohlížeč trendů TrendsView: odstraněno blikání popisů os při plnění grafu velkým počtem bodů.
- PmTrend objekt: zrychleno načítání většího množství DBF souborů při startu aplikace.

Verze 8.1.3 (od 3.10.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmAdo objekt: Některé metody Microsoft objektů AdoRecordset nevracely příznak zda se vykonaly správně. Proto Promotic do tohoto objektu přidává vlastnosti (Pm_LastErr a Pm_LastTextErr), pomocí kterých lze toto zjistit.
- Při zápisu do vlastnosti PmiRasterImage.Src se někdy neprojevila změna ihned.
- U starého prvku PmiBitmap nefungovala Datová vazba T - Vazba na výpočet podle tabulky hodnot (chyba od verze Pm8.1.1).
- PmiWCheck grafický prvek: byl ve Web obraze posunut o 4 pixely
- V základním menu při volbě Aplikace > Uložení aplikace jako se aplikace špatně ukládala.

Verze 8.1.2 (od 19.09.2011) - stabilní verze

Od této verze je verze Promotic8.1 stabilní a budou do ni v budoucnu přidávány pouze jen nezbytné opravy. Další vývoj bude prováděn do nové verze Promotic8.2.

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.

 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Pomocí metody PmPanel.OpenView("/#glob/webbrowser","","URL adresa") lze nyní otevřít i okno pro prohlížení jakékoli HTML stránky na internetu nebo na disku.
- PmChar komunikační ovladač: Zobecněn o možnost přijímat binární data do hodnoty typu HexaString (je to String s obsahem binárních dat - např. 3 bajty s hodnotami hexadecimálně A1, 00 a 4B se uloží do stringu s 2*3 znaky "A1004B"). Lze tak nyní velmi lehce a obecně vysílat a přijímat jakékoli binární data.

Viz nové konfigurátory V 'Data-zaslání' je pouze HexaString a V 'Data-příjem' je pouze HexaString.

- Pm.TransformValue metoda: Nové typy transformací typu 240 a 241 pro konverzi HexaString do pole bajtů a zpět. Tyto transformace slouží pro podporu výše popsaného zobecnění ovladače PmChar, ale mohou sloužit i k jiným účelům, např. když se požaduje vypsat binární data do typu String (např. do textového souboru).
- PmSequencer objekt:
- Opravena chyba při běhu skriptů ve více threadech. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.
- Nový konfigurátor "Timeout při zastavování před ukončením pracovního vlákna [s]" umožňuje zadat časový limit čekání na ukončení rozdělané položky při ukončování aplikace.
- TrendsView.SaveToHtm: metoda nefungovala správně když byl trend naplněn pomocí metody AddPoints. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.

Verze 8.1.1 (od 22.08.2011) - vývojová verze

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Nová datová vazba E - Vazba na obecný výraz - umožňuje v grafickém prvky jednoduše zadávat velmi obecné vztahy. Je funkční i pro Web obrazy.

Tato vazba nahrazuje datové vazby VB - Vazba na skriptový výraz, V - Vazba na elementární výraz a LN - Vazba na výpočet podle lineární funkce, které se nyní považují za zastaralé (ale funkční).

- PmiText a PmiWEdit grafický prvek: Vlastnost Value byla typu String a nyní (podle nastaveného konfigurátoru Datový typ zadávané hodnoty) vrací hodnotu typu String, Integer nebo Float. Starší chování lze vynutit novým konfigurátorem Vracet vždy String (zastaralé) (již existující prvky tento konfigurátor sami nastaví ať se staré aplikace chovají jako předtím).
- Nové události onSystemMenuFill a onSystemMenuSelect v objektu PmRoot, v kterých lze ovlivnit chování systémového menu. Systémové menu aplikace je přístupné z ikonky PROMOTIC v oblasti vpravo dole vedle hodin (Tray) nebo z ikonky záhlaví okna objektu PmWorkspace.
- Pro všechny důležité komunikační ovladače jsou nyní připraveny základní předkonfigurace. Při vytváření objektu PmComm tak nyní již vzniká správně nakonfigurovaný objekt pro konkrétní komunikaci.
- PmSBUS komunikační ovladač:
- V objektu PmCommData zaveden konfigurátor Přednastavená adresa PLC.
- Zobecněn pro DigiControl Ethernet.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: zobecněn pro použití s objektem PmCommData.
- PmMelsecQA komunikační ovladač zobecněn:
- lze přenášet data typu Real
- zprovozněn i pro Ethernet interface modul A1SJ71E71-B2/B5
- Web obrazy: metody Pm.ColorOper a Pm.ColorRgb zprovozněny i pro Web obrazy.
- PmCommData objekt: Opravená chyba: v konfigurátoru Přepočet hodnoty se konstanta d při konverzi ze starších projektů nastavila na 0 (má se nastavit na 1) - chyba od verze Pm8.1.0.
- PmAlarmEvent objekt: Opravená chyba:
- Vlastnost AckerId vracela špatnou hodnotu.
- Pokud byl chybný XML konfigurační soubor, pak nešlo otevřít prohlížeč alarmů.

Verze 8.1.0 (od 25.05.2011) - vývojová verze

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Nový ovladač PmS7 pro komunikaci protokolem S7 Ethernet s automaty Simatic, VIPA, atd. S těmito zařízeními lze tak nyní přímo komunikovat přes Profinet konektor bez nutnosti OPC serverů a speciálních karet.

Ovladač umí za pomocí převodníku NetlinkPro komunikovat i přes rozhraní MPI nebo PROFIBUS.

Pro tento ovladač byly vytvořeny i předkonfigurace:

- Nový objekt PmAdo: tento objekt umožňuje přístup k databázím pomocí technologie ADO. Objekt je obecnější a modernější než objekt PmDatabase (který podporoval technologie DAO a ODBC) a pro přístup k databázím proto nyní doporučujeme používat objekt PmAdo.
- PmWeb objekt: Pomocí nového konfigurátoru Typ Web serveru lze zvolit novou implementaci Web serveru typu "HTTP(S) služba". Tento typ serveru je výkonnější a umožňuje i zabezpečený HTTPS protokol.
- Web obrazy: C++ formátování (viz Typ formátování hodnoty) je nyní implementováno přímo do obrazu a pro to již není potřeba pomocný ActiveX PmAxTool1.
- Parametry PROMOTIC objektu - nyní může mít parametr každý PROMOTIC objekt.
- PmData objekt: každá datová položka (objekt Var) má novou vlastnost Unit (viz také konfigurátor Jednotka).
- PmCommData objekt: nový konfigurátor Prioritní obnovování dat.
- PmCommData a PmOpcClientData objekt: v konfigurátoru Přepočet hodnoty přibyla další konstanta (d) pro snažší celočíselné zadávání přepočtu.
- PmTeco komunikační ovladač: zobecněn o datové typy DINT, LREAL, TIME / TIME_OF_DAY a DATE / DATE_AND_TIME.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: zobecněn pro Ethernet
- PmMelsecFXS komunikační ovladač: zobecněn pro Ethernet
- Grafický ActiveX prvek PmTable:
- převeden do Unicode. Lze tak nyní v tabulce zobrazovat např. ruské i české texty najednou.
- RowPrivateData a ColPrivateData nové vlastnosti pro uchování pomocné proměnné k řádku nebo ke sloupci tabulky.
- Prohlížeč trendů TrendsView:
- převeden do Unicode.
- LoadCfg metoda nyní může obsahovat volbu "serverfile.tg:" umožňující načíst skupinu jednotným způsobem lokálně i na Webu.
- Pm.GetSystemInfo metoda: nové volby "memory.free", "memory.usage" a "cpu.usage" pro zjištění volné paměti, obsazené paměti a vytížení procesoru.

Tyto volby nahrazují vlastnosti Pm.MemoryUsage a Pm.CpuUsage, které se nyní považují za zastaralé (i když funkční).

- Pm.RtLang nová vlastnost vrací jazykovou verzi runtime v podobě standardního texového identifikátoru.

Tato vlastnost nahrazuje vlastnost Pm.RtLanguage, která se nyní považuje za zastaralou (i když funkční).

- Podpora všech národních světových jazyků v runtime módu PROMOTIC. Jen pro některé z nich jsou však v systému přeloženy systémové texty. Viz Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.
- PmiText grafický prvek: nové vlastnosti FontId a Multiline.
 

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice