Promotic

Objekt PmgWTable (Tabulka)

Popis:
Viz: PmgWTable - Podrobný popis objektu

Tento objekt slouží k zobrazení a případně k editaci libovolných dat v podobě tabulky.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
BackColor Přednastavená barva pozadí nefixních buněk tabulky
ColFirstVisible Index sloupce, který bude zobrazen jako první za fixními sloupci
Cols Počet všech sloupců tabulky
Dim Počáteční konfigurace tabulky
Draw Překreslení tabulky
FillFromInfo Načtení dat z objektu zobrazitelného v INFO systému
FitWidth Přizpůsobení šířky sloupců aktuální šířce tabulky
FixedBackColor Přednastavená barva pozadí fixních buněk tabulky
FixedCols Počet fixních sloupců tabulky
FixedFont Písmo fixních buněk tabulky
FixedForeColor Přednastavená barva textu fixních buněk tabulky
FixedRows Počet fixních řádků tabulky
FocusedCellText Hodnota označené buňky
FocusedCol Index sloupce označené buňky
FocusedRow Index řádku označené buňky
FocusVisible Umožnění vypnutí standardního orámovaní fokusované buňky
Font Písmo nefixních buněk tabulky
ForeColor Přednastavená barva textů nefixních buněk tabulky
GetColPrivateData Vrací pomocnou hodnotu sloupce
GetColWidth Vrací šířku sloupce (v pixelech)
GetRowPrivateData Vrací pomocnou hodnotu řádku
Grid Povolení vykreslování mřížky nefixních buněk
InsertRow Vložení nového řádku do tabulky
Interaction Typ ovládání tabulky
IsCellFocused Zjistí, zda buňka má fokus
PaddingBottom Vytváří volný prostor pro text buňky dole
PaddingLeft Vytváří volný prostor pro text buňky vlevo
PaddingRight Vytváří volný prostor pro text buňky vpravo
PaddingTop Vytváří volný prostor pro text buňky nahoře
RemoveRow Odstraní řádek tabulky
ResizeColEnabled Povolení/zákaz měnit šířku sloupce
RowFirstVisible Index řádku, který bude zobrazen jako první za fixními řádky
Rows Počet všech řádků tabulky
SetColPrivateData Nastaví pomocnou hodnotu sloupce
SetColWidth Nastaví šířku sloupce (v pixelech)
SetEditMode Nastaví buňky do editačního režimu
SetFocus Vynucené získání fokusu
SetRowPrivateData Nastaví pomocnou hodnotu řádku
StartHeight Výška řádku
StartWidth Přednastavená šířka sloupců
Metody pro nastavení buňky (Cell) tabulky:
GetCellBackColor Vrací barvu pozadí buňky
GetCellEditable Vrací příznak, zda je povolena editace buňky
GetCellForeColor Vrací barvu textu buňky
GetCellText Vrací text buňky
GetCellTextAlign Vrací zarovnání textu buňky
GetCellTextAlignVert Vrací vertikální (svislé) zarovnání textu buňky
SetCellBackColor Nastaví barvu pozadí buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellEditable Povolení/zákaz možnosti editace buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellForeColor Nastaví barvu textu buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellText Nastaví text buňky
SetCellTextAlign Nastaví horizontální (vodorovné) zarovnání textu buňky
SetCellTextAlignVert Nastaví vertikální (svislé) zarovnání textu buňky
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
Blink Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
Dx Šířka Pmg objektu
Dy Výška Pmg objektu
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
Focus Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDx Počáteční šířka Pmg objektu
IniDy Počáteční výška Pmg objektu
IniX Počáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniY Počáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items Vrací referenci na Pmg objekt
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOn Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
Name Název Pmg objektu
Parent Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanel Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTip Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
X Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Y Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onCellClicked Vyvolá se při kliknutí na buňku
onCellEdited Vyvolá se při ukončení editace buňky
onCellEditRequested Vyvolá se při započetí editace buňky
onCellFocusChanged Vyvolá se při změně fokusu buňky
onCellTextChange Vyvolá se při změně právě editovaného textu
onFixedCellClicked Vyvolá se kliknutím levého tlačítka myši na fixní buňku
onDataUpdate Vyvolá se při požadavku na data při tažení scrollbaru
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Tabulka Základní parametry tabulky
Sloupce Nastavení vlastností sloupců tabulky
Buňky Nastavení vlastností buňek tabulky

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiAx-PmTable -> PmgWTable
Pm8.03.23: Opravená chyba: ve Web obrazech: Ve Firefox nešlo nastavit sloupec s šířkou 0.
Pm8.03.22: Opravená chyba: ve Web obrazech:
- Lze zadat nyní více než jeden fixní řádek nebo sloupec.
- Někdy byl zbytečně viditelný scrollbar.
Pm8.02.14: optimalizován při vykreslování ať nebliká.
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice