Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgSlider (Táhlo)

Popis:
Nastavení numerické hodnoty v podobě táhla.
Při běhu aplikace lze měnit hodnotu táhla buď tažením táhla nebo kliknutím myši na některou z šipek nebo kliknutím myši na pozadí táhla. Hodnota se potom bude plynule měnit v mezích ValueMin, ValueMax.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Value Hodnota táhla odpovídající poloze tlačítka
ValueMax Horní mez zadávané hodnoty
ValueMin Dolní mez zadávané hodnoty
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgBox:
BorderType Typ okraje boxu
BorderWidth Šířka okraje boxu
ColorDark Barva ztmavení 3D okraje Pmg objektu
ColorItem Barva pozadí boxu
ColorLight Barva zesvětlení 3D okraje Pmg objektu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
Blink Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
Dx Šířka Pmg objektu
Dy Výška Pmg objektu
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
Focus Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName Název Pmg objektu včetně cesty tvořenou názvy nadřízených Pmg objektů
GetItemInfo Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDx Počáteční šířka Pmg objektu
IniDy Počáteční výška Pmg objektu
IniX Počáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniY Počáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items Vrací referenci na Pmg objekt
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOn Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
Name Název Pmg objektu
Parent Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm Vrací Pma objektnebo na jeho podobjekt (zastaralé)
PmPanel Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTip Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
X Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Y Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onDataEditAccept Vyvolá se po konečné změně obsahu objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Slider Konfigurace táhla.
Poznámka:
Hodnota táhla je přístupná pomocí vlastnosti Value. Jeho datová vazba určuje proměnnou, do níž bude v runtime módu přenášena hodnota odpovídající poloze tlačítka táhla. Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud hodnota datové vazby je měněna i jinými metodami (např. ve skriptu), pak změna této hodnoty se promítne do pozice tlačítka táhla.
Táhlo neobsahuje zobrazitelnou stupnici, zadání hodnoty je pouze orientační. Pokud je nutno zobrazit stupnici nebo údaj o zadané hodnotě, pak lze použít komplexnější objekt PmgSliderBox.
Pro numerické zadání hodnoty lze použít také objekt PmgNumber (zadání hodnoty na místě v objektu).
Viz také:
- PmgSliderBox (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiSlider -> PmgSlider
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice