Promotic

Objekt PmgTrendViewer (Prohlížeč trendů)

Popis:
Viz: PmgTrendViewer - Podrobný popis objektu

Grafický objekt určený pro prohlížení trendů.

Celý obraz obsahující tento objekt pro prohlížení trendů včetně tabulky seznamu trendů, pomocných tlačítek, atd. lze vytvořit jednoduše - viz Předkonfigurace "Prohlížeč trendů".
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Action()Provední akce v prohlížeči trendů
AddServer()Zaregistrování serveru do seznamu v prohlížeči
AddTrend()Vytvoří nový objekt typu tvTrend
AutoscrollPovolení/zákaz Autoscroll
AutoscrollRatePerioda dočítaní dat v sekundách při zapnutém autoscrollu
AutoscrollSizeO kolik skrolovat
AutoscrollSizeUnitJednotka hodnot vlastnosti AutoscrollSize
AutoscrollTypeTypy automatického skrolování
BackgroundColorBarva pozadí prohlížeče
CompressTypeTyp výpočtu pro kompresi dat
CursorColorBarva kurzoru
CursorTimeČas odpovídající svislé čáře kurzoru
CursorTimeColorBarva popisku času kurzoru
CursorTimeLocationUmístění času kurzoru
CursorTypeTyp kurzoru, jeho vzhled
DataTimeoutMaximální doba čekání na data
DlgTrends()Otevře okno pro runtime konfiguraci prohlížeče trendů
Draw()Překreslení celého objektu
FindTrend()Vyhledá objekt typu tvTrend
GetCfg()Vrací aktuální hodnoty konfiguračních dat prohlížeče a zobrazovaných trendů
GetState()Vrací stav prohlížeče
GetStateText()Vrací aktuální stav prohlížeče v textové podobě
GraphInitVrací objekt tvGraph - inicializační objekt pro kreslení
GridTimeVrací objekt typu tvGrid (svislé čáry mřížky časové osy)
GridValueVrací objekt typu tvGrid (vodorovné čáry mřížky na hodnotové ose)
InsertTrend()Vytvoří nový objekt typu tvTrend
LastCfgSrcOdkaz na posledně načtený konfigurační soubor
LastCfgTitleNázev posledně načteného konfiguračního souboru
LastErrNumerický kód poslední vzniklé chyby
LastErrTextText poslední vzniklé chyby
LoadCfg()Čtení konfiguračních dat prohlížeče
PointsMaxVisibleCountMaximální počet zobrazených bodů v rozsahu prohlížeče
ReadData()Zaslání žádosti o aktuální data
RemoveAllTrends()Smaže všechny trendy
RemoveTrend()Smazaní zadaného trendu
SaveCfg()Uložení aktuálních konfiguračních dat prohlížeče
SaveToHtm()Vytvoří HTML stránku pro data prohlížeče
ScaleTimeVrací objekt typu tvScale (stupnice času)
ScaleValueVrací objekt typu tvScale (stupnice hodnot)
ScrollTime()Posun (scroll) prohlížeče na časové ose
ScrollValue()Posun (scroll) prohlížeče na hodnotové ose
SetUserControl()Povolí/zakáže ovládání prohlížeče uživatelem
TableHeadBgColorBarva pozadí hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadFontPísmo popisků hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadRowHighVýška řádku hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadTextColorBarva popisků hlavičky v tabulkovém módu
TableOper()Nastavení některých parametrů v tabulkovém módu
TableRowHighVýška řádku dat v tabulkovém módu
TableTimeBgColorBarva pozadí sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeColumnWidthŠířka sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeFontPísmo ve sloupci časů v tabulkovém módu
TableTimeFormatFormát hodnot sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeFormatTypeTyp zadávání formátu hodnot sloupce časů v tabulkovém módu
TableTimeTextColorBarva hodnot časů ve sloupci časů v tabulkovém módu
TimeMaxČas pravého okraje prohlížeče
TimeMinČas levého okraje prohlížeče
TimeSetTypeTyp vstupních hodnot času v metodách prohlížeče
TimeTypeTyp hodnot na vodorovné ose (čas nebo číslo)
TimeZoomMaxMaximální mez rozsahu časové osy prohlížeče
TimeZoomMaxForPointsMaximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení bodů
TimeZoomMaxForValuesMaximální mez rozsahu (délky) časové osy prohlížeče pro zobrazení hodnot bodů.
TimeZoomMinMinimální mez rozsahu časové osy prohlížeče
TimeZoomMinForCompressMinimální rozsah časové osy prohlížeče pro zobrazení přepočtených hodnot
TrendActiveIndex aktivního objektu tvTrend
TrendAreaVrací objekt tvTrendArea (plocha trendů)
Trends()Vrací objekt tvTrend
TrendsCountVrací počet podobjektů tvTrend
ValueZoomModeZpůsob nastavování rozsahu hodnotové osy
ViewModePřepnutí z/do tabulkového módu
ZoomTime()Změna rozsahu, délky (zoomu) prohlížeče na časové ose
ZoomValue()Zoomování v trendu na hodnotové ose
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgBox:
BorderTypeTyp okraje boxu
BorderWidthŠířka okraje boxu
ColorDarkBarva ztmavení 3D okraje Pmg objektu
ColorItemBarva pozadí boxu
ColorLightBarva zesvětlení 3D okraje Pmg objektu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
Blink()Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex()Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount()Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo()Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items()Vrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm()Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh()Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu()Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars()Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onCursorTimeChangeVyvolá se při změně času na pozici svislé čáry kursoru
onDataTrendReadyVyvolá se když prohlížeč dostal data ze serveru
onMouseAreaVyvolá se kliknutím myši do oblasti vykreslovaní grafů
onReadDataVyvolá se vždy, když prohlížeč žádá nová data
onTimeChangeVyvolá se při změně počátečního nebo koncového času prohlížeče
onTrendParamsChangeVyvolá se při startu prohlížeče nebo pokud došlo ke změně základního parametru některého z objektů tvTrend
onErrorVyvolá se pokud došlo k chybě v prohlížeči
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePressVyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFillVyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelectVyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Související objekty:
tvTrendArea(TrendViewer oblast) Objekt představuje plochu oblasti, do které jsou vykresleny grafy
tvGraph(TrendViewer graf) Objekt pro kreslení průběhu trendu
tvGrid(TrendViewer mřížka) Objekt který představuje čáry mřížky
tvPoints(TrendViewer body) Objekt který drží datové body trendu
tvScale(TrendViewer stupnice) Objekt představuje stupnici
tvTicks(TrendViewer dílky stupnice) Objekt pro konfiguraci rozložení dílků stupnice nebo čar mřížky
tvTrend(TrendsView trend) Objekt představuje jednu trendovanou proměnnou
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
BoxNastavení podkladové plochy Pmg objektu
ProhlížečNastavení základních parametrů prohlížeče trendů
TrendyVytvoření a editace seznamu trendů
VzhledNastavení vzhledu jednotlivých částí prohlížeče trendů.

Historie:
Pm9.00.14: V předkonfiguraci změněn vzhled ovládání, přidáno kontextové menu v prohlížeči a nová funkce pro zobrazení hodnot aktivního trendu tabulkově v novém okně.
Pm9.00.08: Umožňuje se napojit i na HTTPS servery
Pm9.00.05: Při zobrazovaní hodnoty (Label)
- u dlouhých názvů docházelo k překročení bufferu 101 znaků a tím docházelo k pádům
- měla maska přesnosti jenom 6 míst. Při snaze zobrazit příliš mnoho desetinných míst se naopak zobrazilo jen celé číslo.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiAx-TrendsView -> PmgTrendViewer
Pm8.03.29: Opravená chyba: pro Web obrazy
Pm8.03.22: Opravená chyba: ve Web obrazech:
- Zlepšeno zjišťování přechodů na letní čas.
- Nefungovalo opakované volání metody RemoveAllTrends.
- Nastavení vlastností ValueMin a ValueMax v jiném pořadí způsobilo obrácení stupnice.
Pm8.03.20: Opravená chyba: Web obrazy - Zprovoznění prohlížení trendů i z jiných aplikací PROMOTIC.
Pm8.03.17: Web obrazy - Pro prohlížeč Chrome zprovozněna konfigurace trendů (zadávání barev, funkce platnosti stylu atd.).
Pm8.03.14: Web obraz:
- Zprovozněna funkčnost konfigurátoru "PmgTrendViewer > Mřížka hodnotové osy > Typ čáry".
- Opravená chyba: pokud v konfiguračním souboru byl tvTrend nastaven jako neviditelný, pak na Webu byl vidět.
- Opravená chyba: Metoda RemoveAllTrends generovala chybu pokud nebyl žádný trend.
- zobrazení popisku trendu v místě kurzoru nyní rozšířeno o možnost zobrazit i čas - viz SetUserControl("click:showvaltimename(trend=all)").
Pm8.03.13: ve Web obrazech:
- Opravená chyba: Graf typu Konstanta se v určitých nastaveních špatně vykresloval.
- Opravená chyba: Vykreslované texty u bodů se neřadily pod sebe ale překrývaly se.
Pm8.03.11: Oprava proti zneužitelnosti tohoto ActiveX objektu v HTML stánkách.
Pm8.03.07: Opravená chyba: ve Web obrazech: někdy se správně nezobrazoval ve Web prohlížeči Chrome.
Pm8.03.06: Opravená chyba: ve Web obrazech:
- vykreslování když nebyl připojen žádný trend.
- vykreslování při skrolování v tabulkovém módu.
Pm8.03.05: Opravená chyba: Při konfiguraci docházelo k pádu editoru obrazů (chyba od verze Pm8.3.4).
Pm8.03.04: v JavaScript obrazech:
- Zprovozněny metody AddPoints, GetTimeArray a GetValueArray.
- Zlepšeno vykreslování hodnot trendů kliknutím myši.
Pm8.02.16: Opravy chyb a zdokonalení v JavaScript obrazech.
Pm8.02.15:
- Tisk v tabulkovém módu byl špatně formátován.
- Zprovozněn tisk trendů z Web prohlížeče pomocí metod SaveToHtm a Pm.PrintHtmlPage. Nové předkonfigurace prohlížeče trendů již mají tlačítko pro tisk správně konfigurované.
- Různé opravy chyb kreslení.
Pm8.02.14: V JavaScript obrazech:
- Zprovozněna barva pozadí stupnice (konfigurátor "Barva pozadí").
- Zprovozněny vlastnosti CursorTime a CursorValue.
- Zprovozněna událost onCursorTimeChange.
Pm8.02.13: emulovaný v HTML (tzn. v JavaScript obrazech):
- Zprovoznění zobrazování času u kurzoru.
- Oprava v metodě AddTrend
Pm8.02.12: emulovaný v HTML (tzn. v JavaScript obrazech):
- Zprovozněny vlastnosti TimeMin a TimeMax
- Zprovozněno tabulkové prohlížení trendů
Pm8.01.06:
- Někdy nefungovala metoda SaveCfg a LoadCfg (chyba od verze Pm8.1.5).
- Metoda SaveToHtm nefungovala na Webu.
- Při změně času z letního na zimní se zastavil autoposun.
Pm8.01.04: Odstraněno blikání popisů os při plnění grafu velkým počtem bodů.
Pm8.01.00:
- převeden do Unicode.
- Metoda LoadCfg: nyní může obsahovat volbu "serverfile.tg:" umožňující načíst skupinu jednotným způsobem lokálně i na Webu.
Pm8.00.09: Opravená chyba: na Webu nešlo ručně přidávat nové trendy.
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.