Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgTrendViewer

Popis:
Viz: PmgTrendViewer - Podrobný popis objektu
 
Grafický objekt určený pro prohlížení trendů.
 
Celý obraz obsahující tento objekt pro prohlížení trendů včetně tabulky seznamu trendů, pomocných tlačítek, atd. lze jednoduše vytvořit - viz Předkonfigurace "Prohlížeč trendů".
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
Action Provední akce v prohlížeči trendů
AddServer Zaregistrování serveru do seznamu v prohlížeči
AddTrend Vytvoří nový objekt typu tvTrend
Autoscroll Povolení/zákaz Autoscroll
AutoscrollRate Perioda dočítaní dat v sekundách při zapnutém autoscrollu
AutoscrollSize O kolik skrolovat
AutoscrollSizeUnit Jednotka hodnot vlastnosti AutoscrollSize
AutoscrollType Typy automatického skrolování
BackgroundColor Barva pozadí prohlížeče
CompressType Typ výpočtu pro kompresi dat
CursorColor Barva kurzoru
CursorTime Čas odpovídající svislé čáře kurzoru
CursorTimeColor Barva popisku času kurzoru
CursorTimeLocation Umístění času kurzoru
CursorType Typ kurzoru, jeho vzhled
DataTimeout Maximální doba čekání na data
DlgTrends Vyvolání okna pro runtime konfiguraci prohlížeče trendů
Draw Překreslení celého objektu
FindTrend Vyhledání objektu typu tvTrend
GetCfg Vrací aktuální hodnoty konfiguračních dat prohlížeče a zobrazovaných trendů
GetState Vrací stav prohlížeče
GetStateText Vrací aktuální stav prohlížeče v textové podobě
GraphInit Vrací objekt tvGraph - inicializační objekt pro kreslení
GridTime Vrací objekt typu tvGrid (svislé čáry mřížky na ose času)
GridValue Vrací objekt typu tvGrid (vodorovné čáry mřížky na hodnotové ose)
InsertTrend Vytvoří nový objekt typu tvTrend
LastCfgSrc Odkaz na posledně načtený konfigurační soubor
LastCfgTitle Název posledně načteného konfiguračního souboru
LastErr Numerický kód poslední vzniklé chyby
LastErrText Text poslední vzniklé chyby
LoadCfg Načtení konfiguračních dat prohlížeče
PointsMaxVisibleCount Maximální počet zobrazených bodů v rozsahu prohlížeče
ReadData Vyvolání zaslání žádosti o aktuální data
RemoveAllTrends Smaže všechny trendy
RemoveTrend Smazaní zadaného trendu
SaveCfg Uložení aktuálních konfiguračních dat prohlížeče
SaveToHtm Vytvoří HTML stránku pro data tohoto prohlížeče
ScaleTime Vrací objekt typu tvScale (stupnice času)
ScaleValue Vrací objekt typu tvScale (stupnice hodnot)
ScrollTime Posun (scroll) prohlížeče v časové ose
ScrollValue Posun (scroll) prohlížeče trendu v ose hodnot
SetUserControl Povolí/zakáže ovládání prohlížeče uživatelem
TableHeadBgColor Barva pozadí hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadFont Písmo popisků hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadRowHigh Výška řádku hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadTextColor Barva popisků hlavičky v tabulkovém módu
TableOper Nastavení některých parametrů v tabulkovém módu
TableRowHigh Výška řádku dat v tabulkovém módu
TableTimeBgColor Barva pozadí sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeColumnWidth Šířka sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeFont Písmo ve sloupci časů v tabulkovém módu
TableTimeFormat Formát hodnot sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeFormatType Typ zadávání formátu hodnot sloupce časů v tabulkovém módu
TableTimeTextColor Barva hodnot časů ve sloupci časů v tabulkovém módu
TimeMax Čas pravého okraje prohlížeče
TimeMin Čas levého okraje prohlížeče
TimeSetType Typ vstupních hodnot času v metodách prohlížeče
TimeType Typ hodnot na vodorovné ose (čas nebo číslo)
TimeZoomMax Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče
TimeZoomMaxForPoints Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení bodů
TimeZoomMaxForValues Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení hodnot bodů
TimeZoomMin Minimální mez rozsahu časové osy prohlížeče
TimeZoomMinForCompress Minimální rozsah časové osy prohlížeče pro zobrazení přepočtených hodnot
TrendActive Index aktivního objektu tvTrend
TrendArea Vrací objekt tvTrendArea (plocha trendů)
Trends Vrací objekt tvTrend
TrendsCount Vrací počet podobjektů tvTrend
ValueZoomMode Způsob nastavování rozsahu hodnotové osy
ViewMode Přepnutí z/do tabulkového módu
ZoomTime Změna rozsahu, délky (zoomu) prohlížeče v časové ose
ZoomValue Zoomování v trendu v ose hodnot
Události:
onCursorTimeChange Vyvolá se při změně času na pozici svislé čáry kursoru
onDataTrendReady Vyvolá se když prohlížeč dostal data ze serveru
onError Vyvolá se pokud došlo k chybě v prohlížeči
onMouseArea Vyvolá se při kliknutí myší do oblasti vykreslovaní grafů
onReadData Vyvolá se kdykoliv, když prohlížeč žádá nová data
onTimeChange Vyvolá se při změně počátečního nebo koncového času prohlížeče
onTrendParamsChange Vyvolá se při startu prohlížeče nebo pokud došlo ke změně základního parametru některého z objektů typu tvTrend
Související objekty:
tvTrendArea(TrendViewer oblast) Objekt představuje plochu oblasti, do které jsou vykresleny grafy
tvGraph(TrendViewer graf) Objekt pro kreslení průběhu trendu
tvGrid(TrendViewer mřížka) Objekt který představuje čáry mřížky
tvPoints(TrendViewer body) Objekt který drží datové body trendu
tvScale(TrendViewer stupnice) Objekt představuje stupnici
tvTicks(TrendViewer dílky stupnice) Objekt pro konfiguraci rozložení dílků stupnice nebo čar mřížky
tvTrend(TrendsView trend) Objekt představuje jednu trendovanou proměnnou
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta Pmg objektu
Panel Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Prohlížeč Nastavení základních parametrů prohlížeče trendů
Trendy Vytvoření a editace seznamu trendů
Vzhled Nastavení vzhledu jednotlivých částí prohlížeče trendů.
Ovládání Nastavení ovládání prohlížeče trendů

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiAx-TrendsView -> PmgTrendViewer
Pm8.03.29: Opravená chyba: pro Web obrazy
Pm8.03.22: Opravená chyba: ve Web obrazech:
- Zlepšeno zjišťování přechodů na letní čas.
- Nefungovalo opakované volání metody RemoveAllTrends.
- Nastavení vlastností ValueMin a ValueMax v jiném pořadí způsobilo obrácení stupnice.
Pm8.03.20: Opravená chyba: Web obrazy - Zprovoznění prohlížení trendů i z jiných aplikací PROMOTIC.
Pm8.03.17: Web obrazy - Pro prohlížeč Chrome zprovozněna konfigurace trendů (zadávání barev, funkce platnosti stylu atd.).
Pm8.03.14: Web obrazy - v JavaScript Web obrazech:
- Zprovozněna funkčnost konfigurátoru "PmgTrendViewer > Mřížka hodnotové osy > Typ čáry".
- Opravená chyba: pokud v konfiguračním souboru byl tvTrend nastaven jako neviditelný, pak na Webu byl vidět.
- Opravená chyba: RemoveAllTrends metoda generovala chybu pokud nebyl žádný trend.
- zobrazení popisku trendu v místě kurzoru nyní rozšířeno o možnost zobrazit i čas - viz SetUserControl("click:showvaltimename(trend=all)").
Pm8.03.13: v JavaScript Web obrazech:
- Opravená chyba: Graf typu Konstanta se v určitých nastaveních špatně vykresloval.
- Opravená chyba: Vykreslované texty u bodů se neřadily pod sebe ale překrývaly se.
Pm8.03.11: Oprava proti zneužitelnosti tohoto objektu v HTML stánkách.
Pm8.03.07: Opravená chyba: v JavaScript Web obrazech: někdy se správně nezobrazoval v prohlížeči Chrome.
Pm8.03.06: Opravená chyba: v JavaScript Web obrazech:
- vykreslování když nebyl připojen žádný trend.
- vykreslování při skrolování v tabulkovém módu.
Pm8.03.05: Opravená chyba: Při konfiguraci docházelo k pádu editoru obrazů (chyba od verze Pm8.3.4).
Pm8.03.04: v JavaScript obrazech:
- Zprovozněny metody AddPoints, GetTimeArray a GetValueArray.
- Zlepšeno vykreslování hodnot u trendů při kliknutí myší.
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice