Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgTrendViewer (Prohlížeč trendů)

Popis:
Viz: PmgTrendViewer - Podrobný popis objektu

Grafický objekt určený pro prohlížení trendů.

Celý obraz obsahující tento objekt pro prohlížení trendů včetně tabulky seznamu trendů, pomocných tlačítek, atd. lze vytvořit jednoduše - viz Předkonfigurace "Prohlížeč trendů".
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Action Provední akce v prohlížeči trendů
AddServer Zaregistrování serveru do seznamu v prohlížeči
AddTrend Vytvoří nový objekt typu tvTrend
Autoscroll Povolení/zákaz Autoscroll
AutoscrollRate Perioda dočítaní dat v sekundách při zapnutém autoscrollu
AutoscrollSize O kolik skrolovat
AutoscrollSizeUnit Jednotka hodnot vlastnosti AutoscrollSize
AutoscrollType Typy automatického skrolování
BackgroundColor Barva pozadí prohlížeče
CompressType Typ výpočtu pro kompresi dat
CursorColor Barva kurzoru
CursorTime Čas odpovídající svislé čáře kurzoru
CursorTimeColor Barva popisku času kurzoru
CursorTimeLocation Umístění času kurzoru
CursorType Typ kurzoru, jeho vzhled
DataTimeout Maximální doba čekání na data
DlgTrends Otevře okno pro runtime konfiguraci prohlížeče trendů
Draw Překreslení celého objektu
FindTrend Vyhledání objektu typu tvTrend
GetCfg Vrací aktuální hodnoty konfiguračních dat prohlížeče a zobrazovaných trendů
GetState Vrací stav prohlížeče
GetStateText Vrací aktuální stav prohlížeče v textové podobě
GraphInit Vrací objekt tvGraph - inicializační objekt pro kreslení
GridTime Vrací objekt typu tvGrid (svislé čáry mřížky časové osy)
GridValue Vrací objekt typu tvGrid (vodorovné čáry mřížky na hodnotové ose)
InsertTrend Vytvoří nový objekt typu tvTrend
LastCfgSrc Odkaz na posledně načtený konfigurační soubor
LastCfgTitle Název posledně načteného konfiguračního souboru
LastErr Numerický kód poslední vzniklé chyby
LastErrText Text poslední vzniklé chyby
LoadCfg Načtení konfiguračních dat prohlížeče
PointsMaxVisibleCount Maximální počet zobrazených bodů v rozsahu prohlížeče
ReadData Zaslání žádosti o aktuální data
RemoveAllTrends Smaže všechny trendy
RemoveTrend Smazaní zadaného trendu
SaveCfg Uložení aktuálních konfiguračních dat prohlížeče
SaveToHtm Vytvoří HTML stránku pro data prohlížeče
ScaleTime Vrací objekt typu tvScale (stupnice času)
ScaleValue Vrací objekt typu tvScale (stupnice hodnot)
ScrollTime Posun (scroll) prohlížeče na časové ose
ScrollValue Posun (scroll) prohlížeče na hodnotové ose
SetUserControl Povolí/zakáže ovládání prohlížeče uživatelem
TableHeadBgColor Barva pozadí hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadFont Písmo popisků hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadRowHigh Výška řádku hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadTextColor Barva popisků hlavičky v tabulkovém módu
TableOper Nastavení některých parametrů v tabulkovém módu
TableRowHigh Výška řádku dat v tabulkovém módu
TableTimeBgColor Barva pozadí sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeColumnWidth Šířka sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeFont Písmo ve sloupci časů v tabulkovém módu
TableTimeFormat Formát hodnot sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeFormatType Typ zadávání formátu hodnot sloupce časů v tabulkovém módu
TableTimeTextColor Barva hodnot časů ve sloupci časů v tabulkovém módu
TimeMax Čas pravého okraje prohlížeče
TimeMin Čas levého okraje prohlížeče
TimeSetType Typ vstupních hodnot času v metodách prohlížeče
TimeType Typ hodnot na vodorovné ose (čas nebo číslo)
TimeZoomMax Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče
TimeZoomMaxForPoints Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení bodů
TimeZoomMaxForValues Maximální mez rozsahu (délky) časové osy prohlížeče pro zobrazení hodnot bodů.
TimeZoomMin Minimální mez rozsahu časové osy prohlížeče
TimeZoomMinForCompress Minimální rozsah časové osy prohlížeče pro zobrazení přepočtených hodnot
TrendActive Index aktivního objektu tvTrend
TrendArea Vrací objekt tvTrendArea (plocha trendů)
Trends Vrací objekt tvTrend
TrendsCount Vrací počet podobjektů tvTrend
ValueZoomMode Způsob nastavování rozsahu hodnotové osy
ViewMode Přepnutí z/do tabulkového módu
ZoomTime Změna rozsahu, délky (zoomu) prohlížeče na časové ose
ZoomValue Zoomování v trendu na hodnotové ose
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgBox:
BorderType Typ okraje boxu
BorderWidth Šířka okraje boxu
ColorDark Barva ztmavení 3D okraje Pmg objektu
ColorItem Barva pozadí boxu
ColorLight Barva zesvětlení 3D okraje Pmg objektu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
Blink Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
Dx Šířka Pmg objektu
Dy Výška Pmg objektu
Enabled Povolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
Focus Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName Název Pmg objektu včetně cesty tvořenou názvy nadřízených Pmg objektů
GetItemInfo Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDx Počáteční šířka Pmg objektu
IniDy Počáteční výška Pmg objektu
IniX Počáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniY Počáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items Vrací referenci na Pmg objekt
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOn Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
Name Název Pmg objektu
Parent Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm Vrací Pma objektnebo na jeho podobjekt (zastaralé)
PmPanel Vrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTip Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewX Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewY Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
X Pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Y Pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onCursorTimeChange Vyvolá se při změně času na pozici svislé čáry kursoru
onDataTrendReady Vyvolá se když prohlížeč dostal data ze serveru
onMouseArea Vyvolá se při kliknutí myší do oblasti vykreslovaní grafů
onReadData Vyvolá se kdykoliv, když prohlížeč žádá nová data
onTimeChange Vyvolá se při změně počátečního nebo koncového času prohlížeče
onTrendParamsChange Vyvolá se při startu prohlížeče nebo pokud došlo ke změně základního parametru některého z objektů typu tvTrend
onError Vyvolá se pokud došlo k chybě v prohlížeči
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Související objekty:
tvTrendArea(TrendViewer oblast) Objekt představuje plochu oblasti, do které jsou vykresleny grafy
tvGraph(TrendViewer graf) Objekt pro kreslení průběhu trendu
tvGrid(TrendViewer mřížka) Objekt který představuje čáry mřížky
tvPoints(TrendViewer body) Objekt který drží datové body trendu
tvScale(TrendViewer stupnice) Objekt představuje stupnici
tvTicks(TrendViewer dílky stupnice) Objekt pro konfiguraci rozložení dílků stupnice nebo čar mřížky
tvTrend(TrendsView trend) Objekt představuje jednu trendovanou proměnnou
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Prohlížeč Nastavení základních parametrů prohlížeče trendů
Trendy Vytvoření a editace seznamu trendů
Vzhled Nastavení vzhledu jednotlivých částí prohlížeče trendů.

Historie:
Pm9.00.14: V předkonfiguraci změněn vzhled ovládání, přidáno kontextové menu v prohlížeči a nová funkce pro zobrazení hodnot aktivního trendu tabulkově v novém okně.
Pm9.00.08: Umožňuje se napojit i na HTTPS servery
Pm9.00.05: Při zobrazovaní hodnoty (Label)
- u dlouhých názvů docházelo k překročení bufferu 101 znaků a tím docházelo k pádům
- měla maska přesnosti jenom 6 míst. Při snaze zobrazit příliš mnoho desetinných míst se naopak zobrazilo jen celé číslo.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiAx-TrendsView -> PmgTrendViewer
Pm8.03.29: Opravená chyba: pro Web obrazy
Pm8.03.22: Opravená chyba: ve Web obrazech:
- Zlepšeno zjišťování přechodů na letní čas.
- Nefungovalo opakované volání metody RemoveAllTrends.
- Nastavení vlastností ValueMin a ValueMax v jiném pořadí způsobilo obrácení stupnice.
Pm8.03.20: Opravená chyba: Web obrazy - Zprovoznění prohlížení trendů i z jiných aplikací PROMOTIC.
Pm8.03.17: Web obrazy - Pro prohlížeč Chrome zprovozněna konfigurace trendů (zadávání barev, funkce platnosti stylu atd.).
Pm8.03.14: Web obraz - v JavaScript Web obrazech:
- Zprovozněna funkčnost konfigurátoru "PmgTrendViewer > Mřížka hodnotové osy > Typ čáry".
- Opravená chyba: pokud v konfiguračním souboru byl tvTrend nastaven jako neviditelný, pak na Webu byl vidět.
- Opravená chyba: Metoda RemoveAllTrends generovala chybu pokud nebyl žádný trend.
- zobrazení popisku trendu v místě kurzoru nyní rozšířeno o možnost zobrazit i čas - viz SetUserControl("click:showvaltimename(trend=all)").
Pm8.03.13: v JavaScript Web obrazech:
- Opravená chyba: Graf typu Konstanta se v určitých nastaveních špatně vykresloval.
- Opravená chyba: Vykreslované texty u bodů se neřadily pod sebe ale překrývaly se.
Pm8.03.11: Oprava proti zneužitelnosti tohoto objektu v HTML stánkách.
Pm8.03.07: Opravená chyba: v JavaScript Web obrazech: někdy se správně nezobrazoval v prohlížeči Chrome.
Pm8.03.06: Opravená chyba: v JavaScript Web obrazech:
- vykreslování když nebyl připojen žádný trend.
- vykreslování při skrolování v tabulkovém módu.
Pm8.03.05: Opravená chyba: Při konfiguraci docházelo k pádu editoru obrazů (chyba od verze Pm8.3.4).
Pm8.03.04: v JavaScript obrazech:
- Zprovozněny metody AddPoints, GetTimeArray a GetValueArray.
- Zlepšeno vykreslování hodnot u trendů při kliknutí myší.
Pm8.02.16: Opravy chyb a zdokonalení v JavaScript obrazech.
Pm8.02.15:
Tisk v tabulkovém módu byl špatně formátován.
Zprovozněn tisk trendů z Web prohlížeče pomocí metod SaveToHtm a Pm.PrintHtmlPage. Nové předkonfigurace prohlížeče trendů již mají tlačítko pro tisk správně konfigurované.
Různé opravy chyb vykreslování.
Pm8.02.14: v JavaScript obrazech:
- Zprovozněna barva pozadí stupnice (konfigurátor "Barva pozadí").
- Zprovozněny vlastnosti CursorTime a CursorValue.
- Zprovozněna událost onCursorTimeChange.
Pm8.02.13: emulovaný v HTML (tzn. v JavaScript obrazech):
- Zprovoznění zobrazování času u kurzoru.
- Oprava v metodě AddTrend
Pm8.02.12: emulovaný v HTML (tzn. v JavaScript obrazech):
- Zprovozněny vlastnosti TimeMin a TimeMax
- Zprovozněno tabulkové prohlížení trendů
Pm8.01.06:
- Někdy nefungovala metoda SaveCfg a LoadCfg (chyba od verze Pm8.1.5).
- Metoda SaveToHtm nefungovala na Webu.
- Při změně času z letního na zimní se zastavil autoposun.
Pm8.01.04: odstraněno blikání popisů os při plnění grafu velkým počtem bodů.
Pm8.01.00:
- převeden do Unicode.
- Metoda LoadCfg: nyní může obsahovat volbu "serverfile.tg:" umožňující načíst skupinu jednotným způsobem lokálně i na Webu.
Pm8.00.09: Opravená chyba: na Webu nešlo ručně přidávat nové trendy.
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice