Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt tvTrend (TrendsView trend)

Popis:
Viz: tvTrend - Podrobný popis objektu

Objekt typu tvTrend představuje průběh jedné trendované proměnné.
Vlastnosti a metody:
AddGraph Vytvoří nový objekt typu tvGraph
Connect Připojení objektu tvTrend ke zdroji dat
ConnectionGroup Identifikátor skupiny (objektu PmaTrendGroup) v serveru trendů (v aplikaci PROMOTIC), ke které se prohlížeč trendů připojuje
ConnectionItem Identifikace trendované proměnné v objektu PmaTrendGroup
ConnectionPassword Heslo uživatele pro přístup k serveru trendů
ConnectionServer Adresa serveru trendů (aplikace PROMOTIC), ke kterému je zobrazovaný trend připojen
ConnectionType Typ připojení k serveru trendů
ConnectionUser Uživatel definovaný v serveru trendů (v aplikaci PROMOTIC), ke kterému se připojuje tento prohlížeč trendů
CursorLevel Výška vodorovné čáry kursoru trendu
CursorValue Hodnota odpovídající průsečíku svislé čáry kursoru s grafem trendu
Disconnect Odpojení objektu tvTrend od zdroje dat
DlgProperties Otevření zadávacího okna pro runtime konfiguraci objektu tvTrend
DrawAfterPointsType Typ kreslení predikce do budoucna
DrawBeforePointsType Typ kreslení predikce do minulosti
EnabledInTable Nastavení/zjištění zda daný objekt tvTrend bude viditelný v tabulkovém módu
GraphDefault Vrací základní objekt typu tvGraph
Graphs Vrací vybraný objekt typu tvGraph
GraphsCount Vrací počet objektů tvGraph
ID Identifikátor tohoto objektu
Index Pořadí objektu
LabelBorderFormat Formát popisků okrajů stupnice
LabelFormat Formát popisků stupnice
Name Uživatelský název trendu
Points Objekt typu tvPoints
PointsColor Barva bodů
PointsVisible Viditelnost značek datových bodů trendu
RemoveGraph Mazání existujícího objektu typu tvGraph
ResetType Typ kreslení neplatných oblastí
TableColumnWidth Šířka sloupce hodnot v tabulkovém módu
Unit Jednotka proměnné trendu
UserValue Uživatelsky zadaná hodnota
ValueMax Maximální hodnota pro zobrazení trendu
ValueMin Minimální hodnota pro zobrazení trendu
ValueZoomMode Způsob nastavování rozsahu hodnotové osy
Visible Viditelnost průběhu a bodů trendu
Související objekty:
tvGraph(TrendViewer graf) Objekt pro kreslení průběhu trendu
tvPoints(TrendViewer body) Objekt který drží datové body trendu
Konfigurační karty:
Editace trendu Nastavení trendové proměnné
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice