Promotic

GraphDefault - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Vrací základní objekt typu tvGraph.
Syntaxe:
Object GraphDefault
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Tento objekt existuje v objektu tvTrend vždy (tzn. se vytvoří při vzniku objektu tvTrend). Pokud není zkonstruován žádný jiný objekt typu tvGraph například funkcí AddGraph nebo není splněna funkce platnosti těchto zkonstruovaných objektů, pak je průběh trendu kreslen tímto implicitním objektem.
Ihned po vzniku tohoto objektu je provedeno zkopírování vlastností z objektu PmgTrendViewer.GraphInit do objektu GraphDefault, lze tedy graficky vzhled všech nově vznikajících objektů tvTrend ovlivňovat jednoduše nastavením v GraphInit. Následným zápisem do vlastností objektu GraphDefault lze kdykoli změnit způsob vykreslení.
Popis způsobu kreslení průběhu trendované proměnné viz objekty tvTrend a tvGraph.
Viz také:
- tvTrend.Graphs (metoda)
Příklad:
Nastavení vlastnosti Color (barva čáry průběhu trendu) v základním objektu typu tvGraph.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
var oGraph = oTrend.GraphDefault;
oGraph.Color = "#00ff00";   // nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
© MICROSYS, spol. s r.o.