Update cookies preferences
Promotic

Set - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Přiřazení odkazu na objekt do proměnné (nebo do vlastnosti objektu).
Syntaxe:

Set objektová_proměnná = {objektový_výraz | Nothing}

objektová_proměnná Název proměnné nebo vlastnosti, podle standardních konvencí jmen proměnných.
objektový_výraz výraz sestávající se ze jména objektu, jiné deklarované proměnné stejného objektového typu, metody nebo funkce, vracející stejný objektový typ
Nothing ruší vazbu v proměnné objektová_proměnná a jakéhokoliv objektu. Přiřazením hodnoty Nothing do proměnné objektová_proměnná se uvolní veškeré systémové a paměťové zdroje spojené s předcházejícím odkazovaným objektem, pokud na něj neodkazuje žádná jiná proměnná.
Poznámka:
Aby byla objektová_proměnná platná, musí odpovídat typ odkazovaného objektu s objektovým typem proměnné. Po přiřazení bude proměnná typu Object.

Příkazy Dim nebo ReDim deklarují pouze proměnnou odkazující na objekt. Dokud však není použit žádný příkaz Set pro určený objekt, proměnná neodkazuje na žádný skutečný objekt.

Obecně platí, že použitím příkazu Set nevzniká žádná kopie objektu. Vzniká pouze odkaz na objekt. Více objektových proměnných se může odkazovat současně na tentýž objekt. Protože proměnné jsou spíše odkazy než kopie objektu, jakákoliv změna v objektu se projeví ve všech proměnných, které na něj odkazují.

Ve skriptech systému PROMOTIC lze zakládat proměnnou také pomocí direktivy #pragma variable, která umožňuje vytvoření proměnné s již naplněnou specializovanou hodnotou (např. odkazem na objekt, textem v daném jazyce, atd.). Pro takto založenou proměnnou se pak příkaz Dim a Set nepoužívá.

V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz var.
Viz také:
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oTemperature
Set oTemperature = pMe.Pm("/Data/#vars/Temperature")
Pm.Debug "Temperature=" & oTemperature.Value
© MICROSYS, spol. s r.o.