Update cookies preferences
Promotic

For Each...Next - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Několikrát opakuje skupinu příkazů pro každou položku pole nebo kolekce (Collection)
Syntaxe:
For Each element In group
  [příkazy]
  [Exit For]
  [příkazy]
Next [element]


element Proměnná použitá k iteraci položek pole nebo kolekce objektů.
group Název pole nebo kolekce objektů.
příkazy Jeden nebo více příkazů, které se provádějí pro každou položku.
Poznámka:
Do bloku se vstoupí, pokud existuje alespoň jedna položka v group. Pokud se vstoupí do cyklu, pak se provedou všechny příkazy pro první položku. Pokud jsou ještě další položky, pak se provádí příkazy cyklu pro každou položku. Pokud již nejsou další položky, pak je cyklus ukončen a provádění pokračuje příkazem následujícím za příkazem Next.
Exit For může být použit pouze uvnitř For Each...Next nebo For...Next a poskytuje alternativní způsob ukončení cyklu. Jakýkoli počet příkazů Exit For může být umístěn kdekoliv v cyklu. Exit For je často používán s vyhodnocením podmínky (např. If...Then...Else) a předává řízení příkazu následujícímu za příkazem Next.
Příkaz lze vnořit do jiného cyklu, nicméně každý cyklus musí mít jiný název položky.

Poznámka: Položka u příkazu Next může být vynechána. Pokud se narazí na příkaz Next před odpovídajícím příkazem For, pak vznikne chyba.
Viz také:
Příklad:
Dim fso, f, f1, fc, s
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFolder(folderspec)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
  s = s & f1.name
  s = s & "<br>"
Next
© MICROSYS, spol. s r.o.