Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

For Each...Next - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Několikrát opakuje skupinu příkazů pro každou položku pole nebo kolekce (Collection)
Syntaxe:
For Each element In group
  [příkazy]
  [Exit For]
  [příkazy]
Next [element]


element Proměnná použitá k iteraci položek pole nebo kolekce objektů.
group Název pole nebo kolekce objektů.
příkazy Jeden nebo více příkazů, které se provádějí pro každou položku.
Poznámka:
Do bloku se vstoupí, pokud existuje alespoň jedna položka v group. Vstoupí-li se do cyklu, provedou se všechny příkazy pro první položku. Pokud jsou ještě další položky, pak se provádí příkazy cyklu pro každou položku. Pokud již nejsou další položky, pak je cyklus ukončen a provádění pokračuje příkazem následujícím za příkazem Next.
Exit For může být použit pouze uvnitř For Each...Next nebo For...Next a poskytuje alternativní způsob ukončení cyklu. Jakýkoli počet příkazů Exit For může být umístěn kdekoliv v cyklu. Exit For je často používán s vyhodnocením podmínky (např. If...Then...Else) a předává řízení příkazu následujícímu za příkazem Next.
Příkaz lze vnořit do jiného cyklu, nicméně každý cyklus musí mít jiný název položky.

Poznámka: Položka u příkazu Next může být vynechána. Narazí-li se na příkaz Next před odpovídajícím příkazem For, vznikne chyba.
Viz také:
Příklad:
Dim fso, f, f1, fc, s
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFolder(folderspec)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
  s = s & f1.name
  s = s & "<br>"
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice