Promotic

For Each...Next - polecenie języka VBScript

Opis:
Kilkakrotnie powtarza grupę poleceń dla każdej pozycji tablicy lub kolekcji (Collection)
Składnia:
For Each element In group
  [polecenia]
  [Exit For]
  [polecenia]
Next [element]


element Zmienna zastosowana do iteracji pozycji tablicy lub kolekcji obiektów.
group Nazwa tablicy lub kolekcji obiektów.
polecenia Jedno lub kilka poleceń, które są wykonywane dla każdej pozycji.
Notatka:
Wykonywanie wchodzi do bloku, jeżeli istnieje przynajmniej jedna pozycja w group. Po wejściu do pętli są wykonane wsystkie polecenia dla pierwszej pozycji. Jeżeli są dostępne jeszcze dalsze pozycje, wtedy wszystkie polecenia zostaną wykonane dla każdej pozycji. Jeżeli nie są dostępne dalszy pozycje, wtedy pętla jest zakończona i wykonywanie jest kontynuowane za poleceniem Next.
Exit For może być zastosowane tylko wewnątrz For Each...Next lub For...Next i oferuje opcjonalne zakończenie pętli. W dowolnym miejscu pętli może być umieszczona dowolna ilość poleceń Exit For. Polecenie Exit For jest często stosowane w połączeniu z obliczeniem warunku (np. If...Then...Else) i przekazuje sterowanie poleceniu następującemu za poleceniem Next.
Polecenie można zagnieździć do innej pętli, lecz każda pętla musi mieć inną nazwę pozycji.

Notatka: Pozycja w poleceniu Next może zostać opuszczona. Jeżeli dotarcia do polecenia Next przed odpowiadającym poleceniem For wtedy dojdzie do błędu.
Patrz również:
Przykład:
Dim fso, f, f1, fc, s
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFolder(folderspec)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
  s = s & f1.name
  s = s & "<br>"
Next
© MICROSYS, spol. s r.o.