Promotic

Select Case - polecenie języka VBScript

Opis:
Wykonuje jedną z kilku grup poleceń w zależności od wartości wyrażenia.
Składnia:
Select Case testowane_wyrażenie
[Case lista_wyrażeń_n
polecenia_n]] ...
[Case Else lista_wyrażeń_n
elsepolecenia-n]]
End Select


testowane_wyrażenie liczba lub łańcuch tekstowy
lista_wyrażeń_n obowiązkowe, jeżeli zostanie zastosowane Case. Oddzielona lista jednego lub kilku poleceń.
polecenia-n jedno lub kilka wykonanych poleceń, jeżeli testowane_wyrażenie odpowiada niektórej części lista_wyrażeń_n
elsepolecenia-n jedno lub kilka wykonanych poleceń, jeżeli testowane_wyrażenie nie odpowiada żadnemu Case
Notatka:
Jeżeli testowane_wyrażenie odpowiada dowolnej liście_wyrażeń_nCase, wtedy są wykonywane polecenia następujące za Case aż do następnego Case (lub w przypadku ostatniej części aż do End Select). Wtedy sterowanie jest przekazane poleceniu następującemu za poleceniem End Select. Jeżeli testowane_wyrażenie odpowiada liście_wyrażeń_n dla kilku poleceń Case, wtedy zostaną wykonane wyłącznie polecenia pierwszego owdpowiadającego Case.
Polecenie Case Else jest stosowane do deklaracji elsepolecenia, które zostaną wykonane, jeżeli żadne z listy_wyrażeń_n w żadnym poleceniu Case nie odpowiada testowanemu_urządzeniu. Chociaż to polecenie nie jest obowiązkowe, to jest dogodne zastosowanie polecenia Case Else w bloku Select Case w celu opracowania nieprzewidywanych wartości testowanego_wyrażenia. Jeżeli żadne wyrażenie z listy_wyrażeń_n w żadnym poleceniu Case nie odpowiada testowanemu_wyrażeniu i nie jest zadeklarowane żadne polecenie Case Else, wtedy przekaże sterowanie poleceniu następującemu za poleceniem End Select.
Polecenie Select Case mogą być zagnieżdżone do siebie. Każde z zagnieżdżonych poleceń Select Case musi posiadać własne polecenie End Select.

W języku JavaScript w podobnym celu stosowane jest polecenie switch.
Patrz również:
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Color, nVar
nVar = 1
Select Case nVar
Case 1 Color = "red"
Case 2 Color = "green"
Case 3 Color = "blue"
Case Else MsgBox "Bad color"
End Select
© MICROSYS, spol. s r. o.