Update cookies preferences
Promotic

Select Case - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Provádí jednu z několika skupin příkazů v závislosti na hodnotě výrazu.
Syntaxe:
Select Case testovaný_výraz
[Case seznam_výrazů_n
příkazy_n]] ...
[Case Else seznam_výrazů_n
elsepříkazy-n]]
End Select


testovaný_výraz číslo nebo textový řetězec
seznam_výrazů_n povinné, pokud se použije Case. Oddělený seznam jednoho nebo více výrazů.
příkazy-n jeden nebo více příkazů provedených, pokud testovaný_výraz odpovídá některé části seznam_výrazu_n
elsepříkazy-n jeden nebo více příkazů provedených, pokud testovaný_výraz neodpovídá žádnému Case
Poznámka:
Pokud testovaný_výraz odpovídá jakémukoliv seznamu_výrazu_n Case, pak se provádějí příkazy následující Case až po následující Case (nebo v případě poslední části až po End Select). Řízení se pak předá příkazu následujícímu za příkazem End Select. Pokud testovaný_výraz odpovídá seznamu_výrazu_n pro více příkazu Case, pak se provedou pouze příkazy prvního odpovídajícího Case.
Příkaz Case Else se užívá k deklarování elsepříkazy, které se provedou, pokud žádný se seznamu_výrazu_n v žádném příkazu Case neodpovídá testovanému_výrazu. Ačkoliv není povinný, bývá výhodné použít Case Else příkaz v bloku Select Case ke zpracování nepředvídaných hodnot testovaného_výrazu. Pokud žádný ze seznamu_výrazu_n v žádném příkazu Case neodpovídá testovanému_výrazu a není-li deklarován žádný Case Else příkaz, pak se předá řízení příkazu následujícímu příkazu End Select.
Select Case příkazy mohou být vnořeny do sebe sama. Každý ze vnořených Select Case příkazů musí mít vlastní odpovídající End Select příkaz.

V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz switch.
Viz také:
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Color, nVar
nVar = 1
Select Case nVar
Case 1 Color = "red"
Case 2 Color = "green"
Case 3 Color = "blue"
Case Else MsgBox "Bad color"
End Select
© MICROSYS, spol. s r.o.