Update cookies preferences
Promotic

MsgBox - funkce jazyka VBScript

Popis:
Zobrazí zprávu v okně a čeká na kliknutí uživatelem na tlačítko.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.MessageBox.
Syntaxe:
String MsgBox(String prompt, [Integer buttons], [String title], [String helpfile], [Integer context])
Parametry:
prompt(String) Text, který je zobrazen v okně. Maximální délka textu je 1024 znaků. Pokud má text obsahovat více řádků, pak na jejich rozdělení lze použít konstanty vbCr, vbLf nebo vbCrLf.
buttons[nepovinné] (Integer) Součet čísel (konstant) odpovídající tlačítkům, druhu okna, implicitního tlačítka a způsobu chování aplikace.
Pokud není nastaveno, pak výchozí hodnota je vbOKOnly.
vbOKOnly - Zobrazit pouze tlačítko "OK"
vbOKCancel - Zobrazit tlačítka OK a Storno
vbAbortRetryIgnore - Zobrazit tlačítka ABORT, RETRY a IGNORE
vbYesNoCancel - Zobrazit tlačítka YES, NO a Storno
vbYesNo - Zobrazit tlačítka YES a NO
vbRetryCancel - Zobrazit tlačítka RETRY a Storno
vbCritical - Zobrazit ikonu "Kritická zpráva"
vbQuestion - Zobrazit ikonu "Dotaz varování"
vbExclamation - Zobrazit ikonu "Varování"
vbInformation - Zobrazit ikonu "Varování"
vbDefaultButton1 - 1. tlačítko je přednastaveno
vbDefaultButton2 - 2. tlačítko je přednastaveno
vbDefaultButton3 - 3. tlačítko je přednastaveno
vbDefaultButton4 - 4. tlačítko je přednastaveno
vbApplicationModal - Režim Application modal. Pokud chce uživatel pokračovat v aktivitách v dané aplikaci, pak musí zareagovat na zprávu zobrazenou v okně.
vbSystemModal - Režim System modal. Dokud nezareaguje uživatel na zprávu zobrazenou v okně, budou všechny aplikace pozastaveny.
title[nepovinné] (String) Textový řetězec zobrazený v záhlaví okna.
Pokud není nastaveno, pak v záhlaví okna bude zobrazen název aplikace.
helpfile[nepovinné] (String) Cesta k souboru nápovědy, který bude využit v okně. Pokud je nastaveno, pak musí být také zadán parametr context.
context[nepovinné] (Integer) Číslo tématu nápovědy ze souboru nápovědy. Pokud je nastaveno, pak musí být také zadán parametr helpfile.
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu odpovídající stisknutému tlačítku. Hodnoty odpovídají následujícím konstantám:
vbOK - Stisknuto tlačítko "OK"
vbCancel - Stisknuto tlačítko "Storno"
vbAbort - Stisknuto tlačítko "ABORT" (ZRUŠIT)
vbRetry - Stisknuto tlačítko "RETRY" (OPAKOVAT)
vbIgnore - Stisknuto tlačítko "IGNORE" (IGNOROVAT)
vbYes - Stisknuto tlačítko "YES" (ANO)
vbNo - Stisknuto tlačítko "NO" (NE)
Poznámka:
Pokud jsou zadány argumenty helpfile a context, pak je v okně automaticky zobrazeno tlačítko "Nápověda".
Pokud je v okně tlačítko "Storno", pak stisknutí klávesy Esc má stejný efekt jako kliknutí na tlačítko "Storno".
Příklad:
Příklad zobrazí informační okno s tlačítky OK a Storno. Funkce vrací hodnotu vbOK nebo vbCancel v závislosti na stisknutém tlačítku.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If vbOK = MsgBox("Hello World!", vbOKCancel+vbInformation, "MsgBox Example") Then
' ...
End If
© MICROSYS, spol. s r.o.