Promotic

Array - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací 1-rozměrné pole (Array) hodnot.
Syntaxe:
Array Array(Variant arglist)
Parametry:
arglist(Variant) Čárkami oddělený seznam hodnot, které jsou přiřazeny položkám pole. Pokud nejsou uvedeny žádné parametry, pak se vytvoří pole o nulové délce.
Poznámka:
K odkazu na položku pole se používá zápisu sestávající se ze jména proměnné následovaného kulatými závorkami obsahujícími číselný index požadované položky.
V následujícím příkladě vytváří první příkaz proměnnou s názvem "A". Druhý příkaz přiřazuje pole do této proměnné. Poslední příkaz přiřazuje obsah druhé položky pole do další proměnné.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim A, B
A = Array(10, 20, 30)
B = A(1)   ' B=20
Proměnnou typu pole lze vytvořit také přímo příkazem Dim. K takovému poli lze pak přistupovat stejně:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim B, A( 2)
A(0) = 10
A(1) = 20
A(2) = 30
B = A(1)   ' B=20
Upozornění: Funkce Array vytváří pouze 1-rozměrné pole. Pro vytvoření vícerozměrných polí se používá příkaz Dim a ReDim.
© MICROSYS, spol. s r. o.