Update cookies preferences
Promotic

ReDim - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Deklaruje proměnné dynamických polí a alokuje nebo realokuje úložný prostor.
Syntaxe:

ReDim [Preserve] název([dimensions])

Preserve Ponechává data v existujícím poli při změně posledního rozměru.
název Název proměnné podle standardu konvencí pojmenovávaní proměnných.
dimensions Rozměry proměnné typu pole. Lze deklarovat až 60 rozměrů.
Parametr rozměry má následující syntaxi:
horní_index[,horní_index] ...
Dolní index pole je vždy 0.
Poznámka:
Příkaz se používá ke změně velikosti dynamického pole, které bylo formálně deklarováno pomocí příkazu Dim s prázdnými kulatými závorkami (bez popisu rozměrů). Příkaz lze použít opakovaně ke změně počtu položek a rozměrů pole.
 
Pokud je použito klíčové slovo Preserve, pak lze měnit pouze poslední rozměr pole a nelze měnit počet rozměrů pole.
Například pokud má pole jeden rozměr, pak lze tento rozměr měnit, protože je posledním a jediným rozměrem pole.
Pokud má pole dva nebo více rozměrů, pak lze změnit pouze poslední rozměr při současném zachování obsahu pole.
Viz také:
- Dim
- Set
Příklad:
Příklad ukazuje, jak lze zvýšit velikost posledního rozměru dynamického pole bez smazání existujících dat obsažených v poli.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim X()
ReDim(X(10, 10, 10))
ReDim Preserve X(10, 10, 15)

Upozornění: Pokud pole po změně rozměru je menší než původní, pak data v uvolněných prvcích jsou ztracena.
Při inicializaci proměnných je číselná proměnná inicializována na 0 a řetězcová na prázdný řetězec (""). Proměnné odkazující na objekt musí být přiřazen existující objekt pomocí příkazu Set předtím, než může být použita. Pokud do proměnné není přiřazen žádný objekt, pak má proměnná speciální hodnotu Nothing.
© MICROSYS, spol. s r.o.