Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReDim - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Deklaruje proměnné dynamických polí a alokuje nebo realokuje úložný prostor.
Syntaxe:

ReDim [Preserve] název([dimensions])

 
Preserve Ponechává data v existujícím poli při změně posledního rozměru.
název Název proměnné podle standardu konvencí pojmenovávaní proměnných.
dimensions Rozměry proměnné typu pole. Lze deklarovat až 60 rozměrů.

Argument rozměry má následující syntaxi:

horní_index[,horní_index] ...

Dolní index pole je vždy 0.

Poznámka:

Příkaz se používá ke změně velikosti dynamického pole, které bylo formálně deklarováno pomocí příkazu Dim s prázdnými kulatými závorkami (bez popisu rozměrů). Příkaz lze použít opakovaně ke změně počtu prvků a rozměrů pole.

Je-li použito klíčové slovo Preserve, lze měnit pouze poslední rozměr pole a nelze měnit počet rozměrů pole. Například má-li pole jeden rozměr, lze tento rozměr měnit, protože je posledním a jediným rozměrem pole. Má-li pole dva nebo více rozměrů, lze změnit pouze poslední rozměr při současném zachování obsahu pole.

Viz také:
- Dim
- Set
Příklad:
Příklad ukazuje, jak lze zvýšit velikost posledního rozměru dynamického pole bez smazání existujících dat obsažených v poli.
Dim X()
ReDim X(10, 10, 10)
ReDim Preserve X(10, 10, 15)

Upozornění: Je-li pole po změně rozměru menší než původní, data v uvolněných prvcích jsou ztracena.

Při inicializování proměnných je číselná proměnná inicializována na 0 a řetězcová na prázdný řetězec (""). Proměnné odkazující na objekt musí být přiřazen existující objekt pomocí příkazu Set předtím, než může být použita. Není-li do proměnné přiřazen žádný objekt, proměnná má speciální hodnotu Nothing.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice