Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

If...Then...Else - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Podmíněné provedení skupiny příkazů v závislosti na hodnotě výrazu.
Syntaxe:
If podmínka Then příkazy [Else elsepříkazy]
 
nebo lze užít blokovou formu:
If podmínka Then
  [příkazy]
[ElseIf podmínka-n Then
  [elseifpříkazy]]
[Else
  [elsepříkazy]]
End If
 
podmínka Číselný nebo řetězcový výraz vyhodnocený jako true nebo false. Je-li podmínka Null, vyhodnocuje se jako false.
příkazy Jeden nebo více příkazů oddělených dvojtečkami, které se provedou, je-li podmínka true.
podmínka-n stejné jako podmínka
elseifpříkazy Jeden nebo více příkazů, které se provedou, je-li příslušná podmínka-n true.
elsepříkazy Jeden nebo více příkazů, které se provedou, pokud žádná předchozí podmínka nebo podmínka-n není true
Poznámka:
Lze užít jednořádkovou formu (1. syntaxe) pro krátké, jednoduché testy. Bloková forma (2. syntaxe) však poskytuje více flexibility a strukturovanosti než forma jednořádková a je obvykle čitelnější a snadněji se ladí.

Tip: Jednořádková forma umožňuje zadat více příkazů, ale jednotlivé příkazy musí být na jediné řádce, oddělené znakem "dvojtečka":

If A > 10 Then A = A + 1 : B = B + A : C = C + B
 
Při provádění bloku (2. syntaxe) je testována podmínka. Je-li podmínka true, provedou se příkazy následující Then. Je-li podmínka false, pak jsou vyhodnoceny bloky ElseIf (jsou-li nějaké). Je-li nalezena podmínka true, jsou provedeny příkazy následující příslušné Then. Není-li žádná podmínka bloku ElseIf vyhodnocena jako true (nebo není-li žádný blok ElseIf), provedou se příkazy následující Else. Po provedení příkazu následujících Then nebo Else, pokračuje provádění příkazem následujícím za End If.

Bloky Else a ElseIf jsou volitelné. Lze mít libovolné množství bloků ElseIf, ale žádný se nesmí objevit po bloku Else. Příkazy If mohou být vnořené, tzn. obsažené v jiných příkazech If.

 
K určení, zda se jedná o blokovou nebo jednořádkovou formu příkazu If se zjistí, co následuje za Then. Jestliže je tam něco, kromě komentáře, pak je příkaz chápán jako jednořádková forma.
 
V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz if...else.
Příklad:
Dim Teplota
...
If Teplota>95 Then
  ...
ElseIf Teplota<12 Then
  ...
Else
  ...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice