Promotic

Do...Loop - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Opakuje blok příkazů dokud podmínka je true nebo dokud se podmínka nestane true..
Syntaxe:
Do [{While|Until} podmínka]
  [příkazy]
[Exit Do]
  [příkazy]
Loop


lze použít také syntaxi, kdy podmínka je na konci:
Do
  [příkazy]
[Exit Do]
  [příkazy]
Loop [{While|Until} podmínka]


podmínka Číslo nebo textový řetězec, který je true nebo false. Pokud podmínka je Null, pak je považována za false.
příkazy Jeden nebo více příkazů, které jsou opakovány dokud podmínka je true nebo dokud podmínka není true.
Poznámka:
Příkaz Exit Do může být použit pouze uvnitř konstrukce Do...Loop k jinému způsobu ukončení Do...Loop. Uvnitř konstrukce Do...Loop může být použit libovolný počet příkazů Exit Do (často ve spojení s vyhodnocením podmínky). Příkaz Exit Do předává řízení příkazu následujícímu za příkazem Loop.
Pokud příkaz je Exit Do použit ve vnořených Do...Loop příkazech, pak předá řízení do cyklu, který je o jednu úroveň výše.

V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz while a do...while.
Viz také:
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim DefResp, MyNum
Do
MyNum = Int(6 * Rnd() + 1)   ' Generování náhodného čísla mezi 1 a 6
DefResp = MsgBox(MyNum & " " & "Chcete další číslo?", vbYesNo)
Loop While DefResp = vbYes
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Counter
Counter = 0
Do While Counter <= 20
Counter = Counter + 1
If Counter = 10 Then
Exit Do
End If
Loop
© MICROSYS, spol. s r.o.