Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Do...Loop - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Opakuje blok příkazů dokud je podmínka true nebo dokud se podmínka nestane true..
Syntaxe:
Do [{While|Until} podmínka]
  [příkazy]
[Exit Do]
  [příkazy]
Loop
 
lze užít také syntaxi, kdy podmínka je na konci:
Do
  [příkazy]
[Exit Do]
  [příkazy]
Loop [{While|Until} podmínka]
 
podmínka Číselný nebo řetězcový výraz, který je true nebo false. Je-li podmínka Null, pak je považována za false.
příkazy Jeden nebo více příkazů, které jsou opakovány dokud je podmínka true nebo dokud není podmínka true.
Poznámka:

Příkaz Exit Do může být použit pouze uvnitř konstrukce Do...Loop k jinému způsobu ukončení Do...Loop. Uvnitř konstrukce Do...Loop může být použit libovolný počet příkazů Exit Do (často ve spojení s vyhodnocením podmínky). Příkaz Exit Do předává řízení příkazu následujícímu za příkazem Loop.

Je-li příkaz Exit Do použit ve vnořených Do...Loop příkazech, předá řízení do cyklu, který je o jednu úroveň výše.

 
V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz do...while.
Příklad:
Do Until DefResp = vbNo
  MyNum = Int(6*Rnd+1) 'Generování náhodného čísla mezi 1 a 6
  DefResp = MsgBox(MyNum & "Chcete další číslo?", vbYesNo)
Loop
Dim Check, Counter
Check = true: Counter = 0 'Inicializace proměnných
Do 'Vnější loop
  Do While Counter < 20 'Vnitřní loop
    Counter = Counter + 1 'Inkrementace proměnné Counter
    If Counter = 10 Then
      Check = false
      Exit Do 'Ukončení vnitřního loop
    End If
  Loop
Loop Until Check = false 'Okamžité ukončení vnějšího loop
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice