Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Do...Loop - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Opakuje blok příkazů dokud podmínka je true nebo dokud se podmínka nestane true..
Syntaxe:
Do [{While|Until} podmínka]
  [příkazy]
[Exit Do]
  [příkazy]
Loop
 
lze užít také syntaxi, kdy podmínka je na konci:
Do
  [příkazy]
[Exit Do]
  [příkazy]
Loop [{While|Until} podmínka]
 
podmínka Číselný nebo řetězcový výraz, který je true nebo false. Pokud podmínka je Null, pak je považována za false.
příkazy Jeden nebo více příkazů, které jsou opakovány dokud podmínka je true nebo dokud podmínka není true.
Poznámka:

Příkaz Exit Do může být použit pouze uvnitř konstrukce Do...Loop k jinému způsobu ukončení Do...Loop. Uvnitř konstrukce Do...Loop může být použit libovolný počet příkazů Exit Do (často ve spojení s vyhodnocením podmínky). Příkaz Exit Do předává řízení příkazu následujícímu za příkazem Loop.

Pokud příkaz je Exit Do použit ve vnořených Do...Loop příkazech, pak předá řízení do cyklu, který je o jednu úroveň výše.

 
V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz do...while.
Příklad:
Do Until DefResp = vbNo
  MyNum = Int(6*Rnd+1) 'Generování náhodného čísla mezi 1 a 6
  DefResp = MsgBox(MyNum & "Chcete další číslo?", vbYesNo)
Loop
Dim Check, Counter
Check = true: Counter = 0 'Inicializace proměnných
Do 'Vnější loop
  Do While Counter < 20 'Vnitřní loop
    Counter = Counter + 1 'Inkrementace proměnné Counter
    If Counter = 10 Then
      Check = false
      Exit Do 'Ukončení vnitřního loop
    End If
  Loop
Loop Until Check = false 'Okamžité ukončení vnějšího loop
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice