Update cookies preferences
Promotic

On Error - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Umožňuje zpracování chyb běhu programu.
Syntaxe:
On Error Resume Next
Poznámka:
Pokud tento příkaz není použit, pak jakákoliv chyba běhu programu je fatální, tzn. je zobrazeno chybové hlášení a provádění je zastaveno.
Příkaz způsobí, že provádění pokračuje příkazem následujícím za příkazem, který způsobil chybu běhu programu. Tím je umožněno pokračování běhu programu i přes chybu běhu programu. Tak lze zabudovat zpracování chyby běhu programu do procedury. Příkaz se stává neaktivní, pokud je volána další procedura, takže by měl být obsažen v každé proceduře, ve které se má zpracovávat chyba běhu programu.
Pro zjistění chyby a jejího popisu lze použít VBScript objekt Err. Jeho použití je ukázáno v příkladu.

V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz try...catch.
Viz také:
Příklad:
On Error Resume Next
Dim a, b
a = 0
b = 1/a 'Dělení nulou !!
If Err.Number <> 0 Then
  MsgBox("Chyba=" & Err.Number & " Popis=" & Err.Description)
  Err.Clear
End If
© MICROSYS, spol. s r.o.