Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Exit - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Ukončuje příkazy Do...Loop, For...Next nebo celou funkci..
Syntaxe:

Exit Do

Exit For

Exit Function

 
Exit Do Umožňuje ukončit příkaz cyklu Do...Loop. Může být použit pouze uvnitř příkazu Do...Loop. Příkaz předává řízení na příkaz následující za příkazem Loop. Je-li použit uvnitř vnořených Do...Loop příkazů, ukončuje vnitřní cyklus a předává řízení vnějšímu cyklu.
Exit For Umožňuje ukončit příkaz cyklu For...Next. Může být použit pouze uvnitř příkazu For...Next. Příkaz předává řízení na příkaz následující za příkazem Next. Je-li použit uvnitř vnořených For...Next příkazů, ukončuje vnitřní cyklus a předává řízení vnějšímu cyklu.
Exit Function ukončuje funkci.
Poznámka:
V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz break.
Příklad:
Dim i, MyNum
Do
  For i=1 To 1000
    MyNum = Int(Rnd * 100)
    Select Case MyNum
    Case 17: MsgBox "Case 17"
      Exit For 'ukončení příkazu For...Next
    Case 29: MsgBox "Case 29"
      Exit Do 'ukončení příkazu Do...Loop
    End Select
  Next
Loop
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice