Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Exit - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Ukončuje příkazy Do...Loop, For...Next nebo celou funkci..
Syntaxe:

Exit Do

Exit For

Exit Function

 
Exit Do Umožňuje ukončit příkaz cyklu Do...Loop. Může být použit pouze uvnitř příkazu Do...Loop. Příkaz předává řízení na příkaz následující za příkazem Loop. Pokud je použit uvnitř vnořených Do...Loop příkazů, pak ukončuje vnitřní cyklus a předává řízení vnějšímu cyklu.
Exit For Umožňuje ukončit příkaz cyklu For...Next. Může být použit pouze uvnitř příkazu For...Next. Příkaz předává řízení na příkaz následující za příkazem Next. Pokud je použit uvnitř vnořených For...Next příkazů, pak ukončuje vnitřní cyklus a předává řízení vnějšímu cyklu.
Exit Function ukončuje funkci.
Poznámka:
V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz break.
Příklad:
Dim i, MyNum
Do
  For i=1 To 1000
    MyNum = Int(Rnd * 100)
    Select Case MyNum
    Case 17: MsgBox "Case 17"
      Exit For 'ukončení příkazu For...Next
    Case 29: MsgBox "Case 29"
      Exit Do 'ukončení příkazu Do...Loop
    End Select
  Next
Loop
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice