Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dim - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Deklarace proměnných.
Syntaxe:

Dim název [([dimensions])][, název [([dimensions])]] ...

 
název Název proměnné
dimensions Rozměry proměnné typu pole. Lze deklarovat až 60 rozměrů. Argument rozměry má následující syntaxi:
horní_index[,horní_index] ...
Dolní index pole je vždy 0.
Poznámka:
Proměnné deklarované příkazem Dim v proceduře jsou dostupné pouze uvnitř této procedury.
 
Příkaz lze také použít s prázdnými kulatými závorkami k deklarování dynamického pole. Po deklarování dynamického pole se užívá příkaz ReDim uvnitř procedury k definování rozměru a prvků pole. Při pokusu o redefinování rozměru proměnné typu pole, jehož velikost byla explicitně určena příkazem Dim, vznikne chyba.
 
Upozornění:
- Při explicitně zadaném poli, například Dim a(2) vznikne 1-rozměrné pole o 3 (ne o 2 !) prvcích: a(0), a(1) a a(2).
- Při explicitně zadaném poli musí být velikost pole zadána jako konstanta (né proměnná). Nelze tedy zadat například Dim a(n).
- 1-rozměrné pole lze vytvořit také pomocí VBScript funkce Array.
 
Tip: Pokud se používá příkaz Dim uvnitř procedury, pak se dává obvykle na její začátek.
 
Ve skriptech systému PROMOTIC lze zakládat proměnnou také pomocí direktivy #pragma variable, která umožňuje vytvoření proměnné s již naplněnou specializovanou hodnotou (např. odkazem na objekt, textem v daném jazyce, atd.). Pro takto založenou proměnnou se pak příkaz Dim a Set nepoužívá.
 
V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz var.
Viz také:
Příklad1:
Vyber a zkopíruj do schránky

'Deklarace dvou proměnných
Dim nVar, nNum
'Deklarace pole s deseti prvky
Dim Names(9)
'Deklarace dynamického pole
Dim Names()
Dim nVar, nNum 'Deklarace dvou proměnných
Dim Names(9) 'Deklarace pole s deseti prvky
Dim Names() 'Deklarace dynamického pole
Příklad2:
Vytvoří a naplní 2-rozměrného pole
Vyber a zkopíruj do schránky

Dim arr(2,3)
arr(0, 0) = 10
arr(1, 0) = 20
arr(2, 0) = 30
arr(0, 1) = 5
arr(0, 2) = 15
'...
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice