Promotic

Dim - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Deklarace proměnných.
Syntaxe:

Dim název [([dimensions])][, název [([dimensions])]] ...

název Název proměnné
dimensions Rozměry proměnné typu pole. Lze deklarovat až 60 rozměrů. Parametr má následující syntaxi:
horní_index[,horní_index] ...
Dolní index pole je vždy 0.
Poznámka:
Proměnné deklarované příkazem Dim v proceduře jsou dostupné pouze uvnitř této procedury.

Příkaz lze použít také s prázdnými kulatými závorkami k deklarování dynamického pole. Po deklarování dynamického pole se užívá příkaz ReDim uvnitř procedury k definování rozměru a položek pole. Při pokusu o redefinování rozměru proměnné typu pole, jehož velikost byla explicitně určena příkazem Dim, vznikne chyba.

Upozornění:
- Při explicitně zadaném poli, například Dim a(2) vznikne 1-rozměrné pole o 3 (ne o 2 !) prvcích: a(0), a(1) a a(2).
- Při explicitně zadaném poli musí být velikost pole zadána jako konstanta (né proměnná). Nelze tedy zadat například Dim a(n).
- 1-rozměrné pole lze vytvořit také pomocí VBScript funkce Array.


Tip: Pokud se používá příkaz Dim uvnitř procedury, pak se obvykle dává na její začátek.

Ve skriptech systému PROMOTIC lze zakládat proměnnou také pomocí direktivy #pragma variable, která umožňuje vytvoření proměnné s již naplněnou specializovanou hodnotou (např. odkazem na objekt, textem v daném jazyce, atd.). Pro takto založenou proměnnou se pak příkaz Dim a Set nepoužívá.

V jazyce JavaScript pro podobný účel slouží příkaz var.
Viz také:
- Set
Příklad1:
Vyber a zkopíruj do schránky

' Deklarace dvou proměnných
Dim nVar, nNum
' Deklarace pole s 10 položkami
Dim Names( 9)
' Deklarace dynamického pole
Dim Names()
Dim nVar, nNum 'Deklarace dvou proměnných
Dim Names(9) 'Deklarace pole s 10 položkami
Dim Names() 'Deklarace dynamického pole
Příklad2:
Vytvoří a naplní 2-rozměrné pole
Vyber a zkopíruj do schránky

Dim arr( 2,3)
arr(0, 0) = 10
arr(1, 0) = 20
arr(2, 0) = 30
arr(0, 1) = 5
arr(0, 2) = 15
' ...
© MICROSYS, spol. s r.o.