Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Randomize - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Inicializuje generátor náhodných čísel.
Syntaxe:
Randomize [číslo]
Argument číslo může být jakýkoliv platný číselný výraz.
Poznámka:
Příkaz používá číslo k inicializaci generátoru náhodných čísel funkce Rnd novou hodnotou semínka. Pokud je číslo vynecháno, pak je jako nová hodnota semínka použita hodnota ze systémového časovače.

Pokud není příkaz použit, pak funkce Rnd (bez argumentu) použije stejné číslo jako semínko při prvním vyvolání a pak používá posledně vygenerované číslo jako semínko.

K opakování posloupností náhodných čísel se volá funkce Rnd se záporným argumentem bezprostředně před použitím Randomize s číselným argumentem. Použití Randomize se stejnou hodnotou čísla neopakuje předešlou posloupnost.

Viz také:
- Rnd
Příklad:
Dim nValue, Response
Randomize 'Inicializace generátoru náhodných čísel
Do Until Response = vbNo
  nValue = Int(6*Rnd + 1) 'Generování čísla mezi 1 a 6
  MsgBox nValue
  Response = MsgBox("Roll again?", vbYesNo)
Loop
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice