Promotic

Randomize - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Inicializuje generátor náhodných čísel.
Syntaxe:
Randomize [číslo]
Číslo, které představuje semínko
Poznámka:
Příkaz používá číslo k inicializaci generátoru náhodných čísel funkce Rnd novou hodnotou semínka. Pokud číslo je vynecháno, pak je jako nová hodnota semínka použita hodnota ze systémového časovače.
Pokud není příkaz použit, pak funkce Rnd (bez argumentu) použije stejné číslo jako semínko při prvním volání a pak používá posledně vygenerované číslo jako semínko.
K opakování posloupností náhodných čísel se volá funkce Rnd se záporným argumentem bezprostředně před použitím Randomize s číselným argumentem. Použití Randomize se stejnou hodnotou čísla neopakuje předešlou posloupnost.
Viz také:
- Rnd
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Response, nValue
Do
nValue = Int(6 * Rnd() + 1)   ' Inicializace generátoru náhodných čísel
Response = MsgBox(nValue & " " & "Generování čísla mezi 1 a 6", vbYesNo)
Loop While Response = vbYes
© MICROSYS, spol. s r. o.