Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Randomize - polecenie języka VBScript

Opis:
Zinicjalizuje generator liczb losowych.
Składnia:
Randomize [liczba]
Liczba, która przedstawia ziarno
Notatka:
Polecenie wykorzystuje liczbę do inicjalizacji generatora liczb losowych przy zastosowaniu funkcji Rnd na nową wartość ziarna. Jeżeli liczba jest wypuszczona, wtedy jako nowa wartość ziarna zostanie wykorzystana wartość z systemowego czasomierza.

Jeżeli polecenie nie jest zastosowane, wtedy funkcja Rnd (bez argumentu) zastosuje tą samą liczbę jako ziarno przy pierwszym wołaniu i następnie stosuje ostatnią wygenerowaną liczbę jako ziarno.

Do powtarzania ciągu liczb losowych należy stosować funkcję Rnd o uenym argumencie bezpośrednio przed zastosowaniem Randomize z wartością liczbową. Zastosowanie Randomize z taką samą wartością liczby nie powtarza poprzedniego ciągu.

Patrz również:
- Rnd
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Response, nValue
Do
nValue = Int(6 * Rnd() + 1)  'Inicjalizacja generatora liczb losowych
Response = MsgBox(nValue & " " & "Generowanie liczby w przedziale od 1 do 6", vbYesNo)
Loop While Response = vbYes
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice