Promotic

On Error - polecenie języka VBScript

Opis:
Umożliwia obsługę błędów działania oprogramowania.
Składnia:
On Error Resume Next
Notatka:
Jeżeli polecenie to nie jest zastosowane, wtedy dowolny błąd działania oprogramowania jest fatalny, tzn. jest wyświetlony komunikat o błędzie i wykonywanie programu jest wstrzymane.
Polecenie spowoduje, że wykonywanie oprogramowania jest kontynuowane poleceniem następującym po poleceniu, które spowodowało błąd programu. To umożliwia kontynuację działania oprogramowania pomimo wystąpienia błędu działania programu. W ten sposób można wbudować opracowanie błędu programu do procerudy. Polecenie staje się nieaktywnym, jeżeli jest wołana następna procedura, czyli powinno być zawarte w każdej procedurze, w której ma być opracowywany błąd działania oprogramowania.
Do stwierdzenia błędu i jego opisu można zastosować VBScript obiekt Err. Jego zastosowanie jest przedstawione w przykładzie.

W języku JavaScript w podobnym celu stosowane jest polecenie try...catch.
Patrz również:
Przykład:
On Error Resume Next
Dim a, b
a = 0
b = 1/a 'Dzielenie przez zero !!
If Err.Number <> 0 Then
  MsgBox("Błąd=" & Err.Number & " Opis=" & Err.Description)
  Err.Clear
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.