Promotic

Do...Loop - polecenie języka VBScript

Opis:
Powtarza blok poleceń, dopóki warunek jest true lub dopóki warunek nie uzyska true..
Składnia:
Do [{While|Until} warunek]
  [polecenia]
[Exit Do]
  [polecenia]
Loop


można zastosować również składnię, kiedy warunek znajduje się na końcu:
Do
  [polecenia]
[Exit Do]
  [polecenia]
Loop [{While|Until} warunek]


warunek Liczba lub łańcuch tekstowy, które jest true lub false. Jeżeli warunek jest Null, wtedy jest uważany za wartość false.
polecenia Jedno lub kilka poleceń, które są powtarzane, dopóki warunek jest true lub dopóki warunek nie jest true.
Notatka:
Polecenie Exit Do może zostać zastosowane wyłącznie wewnątrz konstrukcji Do...Loop do innego sposobu zakończenia pętli Do...Loop. Wewnątrz konstrukcji Do...Loop może być zastosowana dowolna ilość poleceń Exit Do (często w połączeniu z opracowaniem wyrażenia). Polecenie Exit Do przekazuje sterowanie poleceniu następującemu za poleceniem Loop.
Jeżeli polecenie Exit Do jest zastosowane w zagnieżdżonych poleceniach Do...Loop, wtedy sterowanie jest przekazane pętli, która znajduje się na najbliższym wyższym poziomie.

W języku JavaScript w podobnym celu stosowane jest polecenie while oraz do...while.
Patrz również:
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim DefResp, MyNum
Do
MyNum = Int(6 * Rnd() + 1)   ' Wygenerowanie liczby losowej pomiędzy 1 i 6
DefResp = MsgBox(MyNum & " " & "Chcesz następną liczbę?", vbYesNo)
Loop While DefResp = vbYes
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Counter
Counter = 0
Do While Counter <= 20
Counter = Counter + 1
If Counter = 10 Then
Exit Do
End If
Loop
© MICROSYS, spol. s r.o.