Promotic

Rnd - funkcja języka VBScript

Opis:
Funkcja zwraca liczbę większe lub równe 0 oraz mniejsze niż 1.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Random.
Składnia:
Double Rnd(Integer number)
Parametry:
number(Integer) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe. Wartość parametru określa, w jaki sposób zostanie wytworzona liczba losowa.
mniejsze niż 0 - Za każdym razem taka sama liczba. Liczba jest zastosowana jako ziarno (seed).
większe niż 0 - Kolejna liczba losowa z rzędu.
równe 0 - Ostatni raz obliczona liczba losowa.
jeżeli pominięte - kolejna liczba losowa z rzędu.
Notatka:
Dla dowolnego ziarna jest wytwarzany taki sam rząd liczb, ponieważ każde następujące wywołanie funkcji Rnd stosuje poprzednią liczbę jako ziarno dla kolejnej liczby w rzędzie.
Przed wywołaniem Rnd jest stosowane polecenie Randomize bez parametru do inicjalizacji generatora liczb losowych z ziarnem, założonym na czasie systeowym.
 
Do wytwarzania całkowitych iczb losowych w określonym przedziale można zastosować następującą formułę:
Int((gornyzakres - dolnyzakres + 1) * Rnd + dolnyzakres)
gdzie gornyzakres jest najwyższą liczbą w zakresie oraz dolnyzakres jest najniższą liczbą w zakresie.
 
Jeżeli jest konieczne powtórzenie kolejności liczb losowych, wtedy trzeba funkcję wywołać z ujemnym parametrem number przed poleceniem Randomize z parametrem liczbowym. Zastosowanie Randomize z taką samą wartością patametru number nie powtarza poprzedniego ciągu.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = Rnd()
© MICROSYS, spol. s r.o.