Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Rnd - funkcja języka VBScript

Opis:
Funkcja zwraca liczbę większe lub równe 0 oraz mniejsze niż 1.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.Random.

Składnia:
Double Rnd(Integer number)
Wołanie:
n = Rnd[(number)]
Parametry:
number(Integer) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe. Wartość argumentu określa, w jaki sposób zostanie wytworzona liczba losowa.
mniejsze niż 0 - Za każdym razem taka sama liczba. Liczba jest zastosowana jako ziarno (seed)
większe niż 0 - Kolejna liczba losowa z rzędu
równe 0 - Ostatni raz obliczona liczba losowa
jeżeli pominięte - kolejna liczba losowa z rzędu
Notatka:

Dla dowolnego ziarna jest wytwarzany taki sam rząd liczb, ponieważ każde następujące wywołanie funkcji Rnd stosuje poprzednią liczbę jako ziarno dla kolejnej liczby w rzędzie.

Przed wywołaniem Rnd jest stosowane polecenie Randomize bez parametru do inicjalizacji generatora liczb losowych z ziarnem, założonym na czasie systeowym.

Do wytwarzania całkowitych iczb losowych w określonym przedziale można zastosować następującą formułę:

Int((gornyzakres - dolnyzakres + 1) * Rnd + dolnyzakres)

gdzie gornyzakres jest najwyższą liczbą w zakresie oraz dolnyzakres jest najniższą liczbą w zakresie.

Jeżeli jest konieczne powtórzenie kolejności liczb losowych, wtedy trzeba funkcję wywołać z ujemnym argumentem number przed poleceniem Randomize z argumentem liczbowym. Zastosowanie Randomize z taką samą wartością argumentu number nie powtarza poprzedniego ciągu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice