Promotic

Obiekt Pm

Opis:
Globalny obiekt w systemie PROMOTIC dostępny pod nazwą Pm.

Język VBScript oraz JavaScript swoją koncepcją jest już od początku wytworzony do programowania bezpiecznego. Na przykład to oznacza, że standardowe funkcje języka VBScript posiadają wprawdzie silne środki do wytwarzanie algorytmów, nie umożliwiają jednak żaden kontakt ze środowiskiem sprzętowym. Na przykład nie umożliwiają żadnego zapisu lub odczytu z dysku, ustawienie czasu, sterowanie jednostkami I/O, itd.
Najlepszym sposobem, jak wzbogacić język JavaScript/VBScript o funkcjonalność, której funkcje języka nie posiadają jest wytworzenie obiektów, które posiadają wymagane właściwości i metody.
W systemie PROMOTIC jest duża ilość takich obiektów (tzw. Pma obiekty), które umożliwiają dostęp do baz danych, dostęp dla łącza szeregowego oraz dla Ethernetu, wywołanie bibliotek DLL, itd.
Przez wywołanie metoda ponad Pmg obiektem można osiągnąć zazwyczaj zmianę stanu odpowiedniego obiektu (jego konkretnej instancji). To znaczy, że metody owych obiektów nie mają charakteru globalnego.
W systemie PROMOTIC jednak istnieje jeden globalny obiekt, dostępny bezpośrednio na dowolnym poziomie drzewa hierarchicznego. Obiekt ten jest w skrypcie dostępny przy pomocy zmiennej "Pm" (tzn. wywołanie w skrypcie jest następujące: Pm.nazwa_metody). Obiekt Pm zawiera właściwości i metody, które rozszerzają zbiór funkcji na przykład o zapis na dysk, ustawienie czasu, wprowadzanie danych, itd.

Lista:
Właściwości i metody Pm aplikacji:
AlSoundZezwolenie/zakaz sygnalizacji dźwiękowej alarmów
AppFullNameŚcieżka do aplikacji łącznie z nazwą aplikacji
AppNameNazwa aplikacji PROMOTIC
AppPriorityPriorytet aplikacji
AppStopZakończenie aplikacji
AxGetObjectWytworzy odniesienie do ActiveX obiektu
BeepOdtworzenie dźwięku systemowego SO Windows
CallAxMethodWołanie metod ActiveX obiektu w języku JavaScript
ClockStartUruchomienie stopera czasowego
ClockStopZatrzymanie stopera czasowego
ColorOperRóżne operacje z określonym kolorem
ColorRgbZwraca kolor przez wprowadzenie trzech składników RGB
ControlSoundPraca z serwerem dźwięu systemu PROMOTIC
CreatePmActionWytworzy obiekt typu PmAction
CreatePmArrayWytworzy obiekt typu PmArray
CreatePmBufferWytworzy obiekt typu PmBuffer
CreatePmExprWytworzy obiekt typu PmExpr
CreatePmFormWytworzy obiekt typu PmForm (przestarzałe)
CreatePmFormatWytworzy obiekt typu PmFormat
CreatePmMapWytworzy obiekt typu PmMap
CreateProcessUruchomienie oprogramowania (*.exe, *.com, *.bat) bez czekania na jego zakończenie
CreateProcessSyncUruchomienie oprogramowania (*.exe, *.com, *.bat) z oczekiwaniem na jego zakończenie
DdeExecuteWysłanie danego polecenia do DDE serwera
EvalMacroObliczenie makro wyrażenia
FindViewersZwraca listę przeglądarek obiektów według określonych kryteriów
GetActiveWorkspaceZwraca aktywny obiekt PmaWorkspace.
GetRtLangsZwraca listę wszystkich narodowych języków wspieranych w aplikacji
GetSystemInfoZwraca informacje systemowe
HttpFormDataParseParsowanie danych uzyskanych uploadem plików
HTTPGetFormValueDekodowanie łańcucha tekstowego uzyskanego z przeglądarki intenetowej
JsonParseZ tekstu w formacie JSON zostanie wytworzony obiekt, tablica lub wartość podstawowa
JsonStringifyZ obiektu, tablicy lub podstawowej wartości wytworzy tekst w formacie JSON
LicenceInfoInformacje o licencjach aplikacji PROMOTIC
MethodsDostęp do globalnych metod aplikacji
NetGetAddressZwraca lokalny adres komputera w sieci
NetTestPCTest, czy wymagany komputer jest osiągalny w sieci
PlaySoundOdtworzenie pliku dźwiękowego *.wav
RestartGuiWykona restart interfejsu graficznego aplikacji
RtLangWersja językowa aplikacji runtime
ShellExecuteUruchomienie lub wydrukowanie pliku lub dokumentu zarejestrowanego
ShutDownWyłączenie SO Windows
WDogRefreshOdświeżenie licznika oprogramowania WatchDog
WinEnviromentReadOdczyt zmiennej środowiska
WinEnviromentWriteZapis do zmiennej środowiska
WndOperWykonanie operacji nad otwartym oknem innej aplikacji
Pm właściwości i metody do administracji użytkowników (patrz Użytkownicy oraz uprawnienia):
AddUserDoda nowego PROMOTIC użytkownika
FindUserIdLocalZwraca identyfikator użytkownika lokalnego, który odpowiada wprowadzonym parametrom logowania
FindUserIdNetZwraca identyfikator użytkownika sieciowego, który odpowiada wprowadzonym parametrom logowania
GetUserInfoZwraca informacje z systemu użytkowników
LoggedUserZwraca obiekt PmUser, który przedstawia zalogowanego użytkownika
LogoffWylogowanie zalogowanego użytkownika bez pytania
LogonZalogowanie użytkownika lokalnego bez okna edycyjnego
RemoveUserUsunie istniejącego PROMOTIC użytkownika
TestUserInGroupTest, czy dany użytkownik jest lub nie jest członkiem określonej grupy użytkowników
WndEditUserPasswordWyświetli okno do edycji hasła
WndEditUsersWyświetli okno do edycji PROMOTIC użytkowników
WndLogoffWyświetli okno Wylogowanie użytkownika
WndLogonWyświetli okno Zalogowanie użytkownika
Pm metody dla dostępu do INFO systemu (patrz INFO system):
DebugZapis tekstu pod pozycją Debug INFO systemu
InfoActionWołanie akcji nad pozycją w INFO systemie
InfoErrorAddZapis błędu aplikacji do karty "Errors/Application" w INFO systemie
InfoErrorClearUsunięcie błędów określonego typu w INFO systemie
InfoLogRegWytworzy nową kartę użytkownika w pozycji Debug INFO systemu
InfoLogAddZapis tekstu do karty użytkownika w pozycji Debug INFO systemu
InfoWriteToFileZapisze zawartość karty INFO systemu do pliku tekstowego
InfoWriteToStringZwraca zawartość karty INFO systemu w postaci łańcucha
Pm wizualizacyjne metody:
CreateViewObiekt do otwarcia przeglądarki
InputBoxUstawienie wartości przez użytkownika
InputBoxForDateTimeOkno do wprowadzania daty i czasu
InputBoxForFilePathOkno do wyboru pliku/folderu (przestarzałe)
MessageBoxWyświetli komunikat w oknie i czeka na kliknięcie użytkownika
PrintHtmlPageDruk lub podgląd zawartości strony HTML lub tekstu
PrintScreenDruk caego ekranu na drukarku lub do pliku
SelectionDialogUmożliwia w oknie edycyjnym dokonanie wyboru jednej z listy z oferty (przestarzałe)
ShowHelpWyświetli tema pomocy
Pm Metody do pracy z tekstem (string) (Patrz również: Funkcje VBScript do pracy z tekstem (string)):
DecryptTextDekodowanie tekstu
EncryptTextZakodowanie tekstu
StringCmpZwraca wynik porównania dwu łańcuchów
StringCodeAtZwraca kod znaku Unicode na określonej pozycji w łańcuchu
StringCodeFromZwraca znak odowiadający danemu kodu Unicode
StringFindWyszukuje w tekście od określonej pozycji wystąpienie wymaganego łańcucha
StringJoinZwraca łańcuch wytworzony przez połączenie podłańcuchów znaków zawartych w 1-wymiarowej tablicy
StringLenZwraca ilość znaków w łańcuchu
StringOperDziałanie z łańcuchem
StringReplaceZastąpienie słowa kluczowego wartością w łańcuchu tekstowym
StringSplitZwraca 1-wymiarową tablicę podłańcuchów
StringSubZwraca podłańcuch innego łańcucha
Pm Metody do pracy z datą i czasem (Patrz również: Funkcje VBScript do pracy z datą i czasem):
CreateDateWytworzy data oraz czas z poszczególnych części
CreatePmDateObjectWytworzy pomocniczy obiekt PmDateObject przeznaczony do pracy z datę i czasem
DateAddZwraca datę zwiększoną o określony przedział czasu
DateDiffZwraca ilość przedziałów czasu pomiędzy dwoma datami
GetDateOfZwraca różne daty pochodnych od określonej daty
IsDaylightTest ustawienia czasu letniego
TimeCzas systemowy
Pm właściwości i metody Matematyczne i inne:
AbsWartość bezwzględna liczby
ArrayOperOperacje z tablicą
AtanZwraca arcustangens (funkcja odwrotna do tangens) liczby
CeilZwraca najmniejszą liczbę całkowitą, która jest większe lub równe wprowadzonej liczbie
CosZwraca wartość cosinus danego kąta
ELiczba Eulera (podstawa logarytmu naturalnego)
ExpZwraca "e do potęgi y"
FloorZwraca największą liczbę całkowitą, która jest mniejsze lub równe wprowadzonej liczbie
GetBitZwraca wartość bitu zmiennej
GetVarTypeZwraca typ danych wartości
IsIntTest, czy wartość jest liczba całkowita
IsValidTest, czy wartość jest ważną
LinearUzyska wartość funkcji (lub argumentu) funkcji liniowej
LN10Logarytm naturalny 10
LN2Logarytm naturalny 2
LOG10ELogarytm diesiętny e
LOG2EPodstawowy logarytm binarny e
LogNZwraca logarytm liczby
PILudolfina
PowOblicza "x do potęgi y"
RandomZwraca liczbę losową z określonego zakresu
RoundZwraca liczbę zaokrągloną na określoną ilość miejsc dziesiętnych lub całkowitych
SetBitZmiana bitu danej zmiennej
SignZwraca liczbę całkowitą określającą znak liczby
SinZwraca sinus dla danego kąta
SqrtPierwiastek kwadratowy danej liczby
SQRT2Pierwiastek kwadratowy
TanZwraca tangens kąta
ToNumberKonwersja na wartość liczbową
TransformValueTransformacja wartości
TruncZwraca całą część liczby (usunie część po przecinku dziesiętnym)
Pm metody do pracy z dyskami/plikami:
DirCreateWytworzy folder plików
DirExistTest istnienia foldera plików
DirRemoveUsunie foldera plików
DiscGetFreeSpaceZwraca wolne miejsce na dysku
DiscGetPathZwraca wymaganą ścieżkę (ewentualnie również nazwę pliku) w formacie Microsoft
DiscGetTotalSpaceZwraca pojemnność dysku
FileCopyWytworzenie kopii pliku
FileCsvReadOdczyt z pliku CSV
FileCsvWriteZapis do pliku CSV
FileDeleteUsunie określony plik
FileFindWyszuka pliki i foldery na określonej ścieżce
FileGetAttrZwraca atrybuty pliku
FileGetCreationTimeZwraca czas wytworzenia pliku
FileGetLastAccessTimeZwraca czas ostatniego dostępu do pliku
FileGetLastWriteTimeZwraca czas ostatniego zapisu do pliku
FileGetLengthZwraca wielkość pliku (w bajtach)
FileMovePrzesunięcie (zmiana nazwy) danego pliku (folderu)
FileSetAttrUstawia atrybuty pliku
FileTextReadOdczyt pliku tekstowego
FileTextReplaceZastąpienie tekstu w pliku tekstowym
FileTextWriteZapis zmiennej (lub tablica zmiennych) do pliku tekstowego
IniFileReadOdczyt pozycji z pliku *.ini
IniFileWriteZapis pozycji do pliku *.ini
Przestarzałe właściwości i metody:
FormatDateWytworzy łańcuch tekstowy zawierający datę i czas
ScanDateUzyska datę i czas z wartości tekstowej
StringFormatZapis tablicy wartości do łańcucha
StringScanOdczyt danych z łańcucha
AppQuitZakończenie aplikacji
BlinkerMigotanie z periodem odświeżania paneli
CDblZwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Double
CSngZwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Single
CreatePmListWytworzy obiekt typu PmList
CpuUsageObciążenie procesora (CPU) komputera
FileBinaryReadOdczyt zawartości pliku binarnego do zmiennej typu Array
FileBinaryWriteZapis zawartości zmiennej typu Array do pliku binarnego
FileReadVariableOdczyt wartości zmiennej z pliku
FileWriteVariableZapis zawartości zmiennej do pliku
InputBoxForStringSelectionUmożliwia w oknie edycyjnym wybranie wymaganego łańcucha z listy (przestarzałe)
MemoryUsageZajęcie pamięci komputera
OtherAppOperWykonanie operacji nad otwartym oknem innej aplikacji
RtLanguageWersja językowa aplikacji runtime (przestarzałe)
WndHtmlPageWyświetli strony HTML w modalnym/niemodalnym oknie
WndInfoOkno INFO systemu

Historia:
Pm9.00.05: InfoLogReg oraz InfoLogAdd nowe metody: Metody umożliwią zarejestrować do INFO systemu nową pozycję a później do niej dodawać nowe wpisy. Chodzi o uogólnienie metody Pm.Debug w celu własnego logowania.
Pm8.02.04: Został uzupełniony o stałe, które są potrzebne dla niektórych obliczeń matematycznych: PI, E, SQRT2, LN10, LN2, LOG10E oraz LOG2E.
Pm8.02.01: Zostało wytworzonych wiele metod, które zastępują metody VBScript. Te nowe metody działają również w Web panelach (JavaScript i VBScript). Nowymi metodami są:
Pm8.00.06:
- Pm.GetSystemInfo nowa metoda do stwierdzania rozmiarów ekranu. Działa również dla Web paneli.
- Pm.CpuUsage nowa właściwość do stwierdzania obciążenia procesora.
- Pm.GetActiveWorkspace nowa metoda do stwierdzania aktywnego obszaru roboczego (obiektu PmaWorkspace). Można zastosować na przykład przy zastosowaniu kilku ekranów.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Usunięty błąd: nie funkcjonował wydruk pod SO Windows 7.
Nawigacja:
 
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
 
© MICROSYS, spol. s r. o.