Update cookies preferences
Promotic

ToNumber - metoda obiektu Pm

Opis:
Konwersja na wartość liczbową.
Składnia:
Double ToNumber(Variant Value)
Parametry:
Value(Variant) Wartość, która ma zostać skonwertowana na liczbę. Konwersja jest zależna od typu danej tej wartości:
- string: Zostanie skonwertowana na liczbę w zależności od tego, co znajduje się w łańcuchu. Znakiem dziesiętnym może być znak "kropka" lub przecinek - metoda potrafi pracować z oboma znakami. To znaczy, że łańcuch "3.14" oraz "3,14" zostanie skonwertowany na taką samą liczbę 3.14. Łańcuch musi zawierać liczbę (nie może być pusty łańcuch) oraz nie może zawierać żadne niepoprawne znaki (oprócz spacji oraz tabulatorów przed i za liczbą).
- boolean: true zwraca 1, false zwraca 0
- undefined/empty: zwraca NaN
- null: zwraca 0
- nothing: zwraca 0 (tylko dla VBScript, w JavaScript stosuje się null)
- object: zwraca NaN
- array: zwraca NaN
- number: pozostanie bez zmiany
Notatka:
Jeżeli wartości nie można skonwertować na liczbę (np. w łańcuchu nie znajduje się zapis liczbowy), wtedy metoda zwraca wartość NaN (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var v = Pm.ToNumber("3.14");   // zwraca 3.14
v = Pm.ToNumber("3,14");   // zwraca 3.14
v = Pm.ToNumber(" 3.14 ");   // zwraca 3.14
v = Pm.ToNumber("");   // zwraca NaN
v = Pm.ToNumber(" ");   // zwraca NaN
v = Pm.ToNumber(true);   // zwraca 1
v = Pm.ToNumber(false);   // zwraca 0
v = Pm.ToNumber(null);   // zwraca 0
v = Pm.ToNumber(undefined);   // zwraca NaN
v = Pm.ToNumber(3.14);   // zwraca 3.14

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- ToNumber
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.