Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ToNumber - metoda obiektu Pm

Opis:
Konwersja na wartość liczbową
Składnia:
ToNumber(Value As Variant) As Double
Wołanie:
n = Pm.ToNumber(Value)
Parametry:
Value(Variant) Wartość, która ma zostać skonwertowana na liczbę. Konwersja jest zależna od typu danej tej wartości:
- string: Zostanie skonwertowana na liczbę w zależności od tego, co znajduje się w łańcuchu. Znakiem dziesiętnym może być "kropka" lub przecinek - metoda potrafi pracować z oboma znakami. To znaczy, że łańcuch "3.14" oraz "3,14" zostanie skonwertowany na taką samą liczbę 3.14. Łańcuch musi zawierać liczbę (nie może być pusty łańcuch) oraz nie może zawierać żadne niepoprawne znaki (oprócz spacji oraz tebelatorów przed i za liczbą).
- boolean: true zwraca 1, false zwraca 0
- undefined/empty: zwraca NaN
- null: zwraca 0
- nothing: zwraca 0 (tylko dla VBScript, w JavaScript stosuje się null))
- object: zwraca NaN
- array: zwraca NaN
- number: pozostanie bez zmiany
Notatka:
Jeżeli wartości nie można skonwertować na liczbę (np. w łańcuchu nie znajduje się zapis liczbowy), wtedy metoda zwraca specjalną wartość liczbową NaN (= Not a Number) - można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid.
 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var v = Pm.ToNumber("3.14");  //zwraca 3.14
v = Pm.ToNumber("3,14");  //zwraca 3.14
v = Pm.ToNumber(" 3.14 ");  //zwraca 3.14
v = Pm.ToNumber("");  //zwraca NaN
v = Pm.ToNumber(" ");  //zwraca NaN
v = Pm.ToNumber(true);  //zwraca 1
v = Pm.ToNumber(false);  //zwraca 0
v = Pm.ToNumber(null);  //zwraca 0
v = Pm.ToNumber(undefined);  //zwraca NaN
v = Pm.ToNumber(3.14);  //zwraca 3.14
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- ToNumber
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice