Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ToNumber - metoda obiektu Pm

Opis:
Konwersja na wartość liczbową
Składnia:
ToNumber(Value As Variant) As Double
Wołanie:
n = Pm.ToNumber(Value)
Parametry:
Value(Variant) Wartość, która ma zostać skonwertowana na liczbę. Konwersja jest zależna od typu danej tej wartości:
- string: Zostanie skonwertowana na liczbę w zależności od tego, co znajduje się w łańcuchu. Znakiem dziesiętnym może być "kropka" lub przecinek - metoda potrafi pracować z oboma znakami. To znaczy, że łańcuch "3.14" i "3,14" zostanie skonwertowany na taką samą liczbę 3.14. Łańcuch musi zawierać liczbę (nie może być pusty) oraz nie może zawierać żadne niepoprawne znaki (oprócz spacji oraz tebelatorów przed i za liczbą).
- boolean: true zwraca 1, false zwraca 0
- undefined/empty: zwraca NaN
- null: zwraca 0
- nothing: zwraca 0 (tylko dla VBScript, w JavaScript stosuje się null))
- object: zwraca NaN
- array: zwraca NaN
- number: pozostanie bez zmiany
Notatka:
Jeżeli wartości nie można skonwertować na liczbę (np. w łańcuchu nie znajduje się zapis liczbowy), wtedy metoda zwraca specjalną wartość liczbową NaN (= Not a Number) - można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid.
 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.expri w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var v = Pm.ToNumber("3.14");  //zwraca 3.14
v = Pm.ToNumber("3,14");  //zwraca 3.14
v = Pm.ToNumber(" 3.14 ");  //zwraca 3.14
v = Pm.ToNumber("");  //zwraca NaN
v = Pm.ToNumber(" ");  //zwraca NaN
v = Pm.ToNumber(true);  //zwraca 1
v = Pm.ToNumber(false);  //zwraca 0
v = Pm.ToNumber(null);  //zwraca 0
v = Pm.ToNumber(undefined);  //zwraca NaN
v = Pm.ToNumber(3.14);  //zwraca 3.14
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- ToNumber
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice