Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MessageBox - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyświetli komunikat w oknie i oczekuje na kliknięcie użytkiwnika na przycisk. Zwraca wartość odpowiadającą naciśniętymu przyciskowi.
Składnia:
MessageBox(sTitle As String, sText As String, [nStyle As Long]) As Long
Wołanie:
n = Pm.MessageBox(sTitle, sText, nStyle)
Parametry:
sTitle(String) Łańcuch wyświetlony w nagłówku okna
sText(String) Tekst, który jest wyświetlony w oknie. Jeżeli ma być wyświetlony na kilku wierszach, wtedy do rozdzielenia na wiersze można zastosować stałe vbCr, vbLf lub vbCrLf. W składni języka JavaScript "\n".
nStyle[opcjonalne] (Long) Bitowe flagi określające typ okna oraz jego zawartość.

Liczby szesnastkowe można wprowadzić za pomocą prefixu przed liczbą: dla JavaScript to 0x oraz dla VBScript to &H. Na przykład 0x10 lub &H10 w układzie szesnastkowym przedstawia liczbę 16 w układzie dziesiątkowym.

Można określić następujące style lub ich kombinację jako sumę:

&H0 (domyślnie) - 0x0 - Wyświetl wyłącznie przycisk OK
&H1 - 0x1 - Wyświetl przyciski OK oraz Cofnij
&H2 - 0x2 - Wyświetl przyciski ABORT, RETRY oraz IGNORE
&H3 - 0x3 - Wyświetl przyciski YES, NO oraz Cofnij
&H4 - 0x4 - Wyświetl przyciski YES oraz NO
&H5 - 0x5 - Wyświetl przyciski RETRY oraz Cofnij
&H10 - 0x10 - Wyświetl ikonę "Komunikat alarmowy"
&H20 - 0x20 - Wyświetl ikonę "Pytanie ostrzeżenie"
&H30 - 0x30 - Wyświetl ikonę "Ostrzeżenie"
&H40 - 0x40 - Wyświetl ikonę "Komunikat informacyjny"
&H0 - 0x0 - 1.przycisk domyślnie ustawiony
&H100 - 0x100 - 2.przycisk domyślnie ustawiony
&H200 - 0x200 - 3.przycisk domyślnie ustawiony
&H300 - 0x300 - 4.przycisk domyślnie ustawiony
&H0 - 0x0 - tryb Application modal. Jeżeli użytkownik chce kontynuować dalszą czynność danej aplikacji, wtedy musi zareagować na komunikat wyświetlony w okni.
&H10000 - 0x10000 - Tryb System modal. Jeżeli użytkownik nie zareaguje na wyświetlony komunikat, to wszystkie aplikacje zostaną wstrzymane.
&H10000000 - 0x10000000 - Okno będzie "Zawsze na wierzchu" ponad zwykłymi oknami.
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość odpowiadającą naciśniętemu przyciskowi.
1 - Naciśnięty przycisk OK
2 - Naciśnięty przycisk Cofnij
3 - Naciśnięty przycisk ABORT (ANULUJ)
4 - Naciśnięty przycisk RETRY (PONÓW)
5 - Naciśnięty przycisk IGNORE (IGNORUJ)
6 - Naciśnięty przycisk YES (TAK)
7 - Naciśnięty przycisk NO (NIE)
Notatka:
Metoda Pm.InputBox umożliwia również wyświetlenie wymaganego tekstu i w odróżnieniu od metody MessageBox umożliwia określenie pozycji okna.
 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach. Na razie dla środowiska Web nie funkcjonuje parametr nStyle.
Przykład:
Wyświetli okno z tekstem na kilku wierszach z dwoma przyciskami OK, Cofnij
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sText = "W domu muszę wykonać:";
sText += "\n 1) Zmyć naczynia";
sText += "\n 2) Posprzątać";
if (1 == Pm.MessageBox("Nazwa", sText, 0x10000000))
  //Jeżeli został naciśnięty przycisk OK...
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- MessageBox
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice