Promotic

MessageBox - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyświetli komunikat w oknie i czeka na kliknięcie użytkownika. Zwraca wartość odpowiadającą naciśniętymu przyciskowi.
Składnia:
Long MessageBox(String sTitle, String sText, [Long nStyle])
Parametry:
sTitle(String) Łańcuch tekstowy wyświetlony w nagłówku okna
sText(String) Tekst, który jest wyświetlony w oknie. Jeżeli ma być wyświetlony na kilku wierszach, wtedy do rozdzielenia na wiersze można zastosować stałe vbCr, vbLf lub vbCrLf. W składni języka JavaScript "\n".
nStyle[opcjonalne] (Long) Bitowe znaczniki określające typ okna oraz jego zawartość.
Liczby szesnastkowe można wprowadzić za pomocą prefixu przed liczbą: dla JavaScript to 0x oraz dla VBScript to &H. Na przykład 0x10 lub &H10 w układzie szesnastkowym przedstawia liczbę 16 w układzie dziesiątkowym.
Można wprowadzić następujące style lub ich kombinację jako sumę:
&H0 / 0x0 (domyślnie) - Wyświetl wyłącznie przycisk "OK"
&H1 / 0x1 - Wyświetl przyciski OK oraz Cofnij
&H2 / 0x2 - Wyświetl przyciski ABORT, RETRY oraz IGNORE
&H3 / 0x3 - Wyświetl przyciski YES, NO oraz Cofnij
&H4 / 0x4 - Wyświetl przyciski YES oraz NO
&H5 / 0x5 - Wyświetl przyciski RETRY oraz Cofnij
&H10 / 0x10 - Wyświetl ikonę "Komunikat alarmowy"
&H20 / 0x20 - Wyświetl ikonę "Pytanie ostrzeżenie"
&H30 / 0x30 - Wyświetl ikonę "Ostrzeżenie"
&H40 / 0x40 - Wyświetl ikonę "Komunikat informacyjny"
&H0 / 0x0 - 1. przycisk jest domyślnie
&H100 / 0x100 - 2. przycisk jest domyślnie
&H200 / 0x200 - 3. przycisk jest domyślnie
&H300 / 0x300 - 4. przycisk jest domyślnie
&H0 / 0x0 - Tryb Application modal. Jeżeli użytkownik chce kontynuować dalszą czynność danej aplikacji, wtedy musi zareagować na komunikat wyświetlony w oknie.
&H10000 / 0x10000 - Tryb System modal. Jeżeli użytkownik nie zareaguje na wyświetlony komunikat, to wszystkie aplikacje zostaną wstrzymane.
&H10000000 / 0x10000000 - Okno będzie "Zawsze na wierzchu" ponad zwykłymi oknami.
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość odpowiadającą naciśniętemu przyciskowi.
1 - Naciśnięty przycisk "OK"
2 - Naciśnięty przycisk "Cofnij"
3 - Naciśnięty przycisk "ABORT" (ANULUJ)
4 - Naciśnięty przycisk "RETRY" (PONÓW)
5 - Naciśnięty przycisk "IGNORE" (IGNORUJ)
6 - Naciśnięty przycisk "YES" (TAK)
7 - Naciśnięty przycisk "NO" (NIE)
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach. Dla środowiska Web nie działa parametr nStyle a metoda zawsze zwraca tylko wartość 0.
Patrz również:
Przykład:
Wyświetli okno z tekstem na kilku wierszach z dwoma przyciskami OK, Cofnij
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sText = "W domu muszę wykonać:";
sText += "\n 1) Zmyć naczynia";
sText += "\n 2) Posprzątać";
if (1 == Pm.MessageBox("Tytuł", sText, 0x10000000))
{
// Jeżeli został naciśnięty przycisk "OK"...
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- MessageBox
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.