Promotic

if...else - polecenie języka JavaScript

Opis:
Warunkowe wykonanie grupy poleceń w zależności od wartości wyrażenia.
Składnia:
if (warunek) polecenia [else elsepolecenia];


lub proste warunkowe przypisanie wartości:
var variable = (warunek) ? trueValue : falseValue;


lub można zastosować formę blokową:
if (warunek)
{
  [polecenia]
}
[else if (warunek-n)
{
  [else ifpolecenia]]
}
[else
{
  [elsepolecenia]]
}


warunek Liczba lub łańcuch tekstowy obliczone jako true lub false. Jeżeli warunek jest Null, wtedy jest obliczane jako wartość false.
polecenia Jedno lub kilka poleceń oddzielone średnikiem, które zostaną wykonane, jeżeli warunek jest true.
warunek-n takie same jako warunek
else ifpolecenia Jedno lub kilka poleceń, które zostaną wykonane, jeżeli odpowiedni warunek-n jest true.
elsepolecenia Jedno lub kilka poleceń, które zostaną wykonane, jeżeli żadne z poprzednich warunek lub warunek-n nie jest true.
Notatka:
Jednowierszową formę (1. składnia) można zastosować do krótkich, prostych celów. Forma blokowa (2. składnia) oferuje jednak więcej możliwości do sktrukturowania i jest bardziej elastyczna niż forma jednowierszowa i zazwyczaj jest bardziej czytelna i jest łatwiejsza do dostrojenia.
Forma jednowierszowa umożliwia wprowadzić kilku poleceń, lecz poszczególne polecenia muszą znajdować się na jednym wierszu i muszą być oddzielone średnikiem:
if (a>10) {a=1; b=5; c=0;}


Przy wykonywaniu bloku (2. składnia) jest testowany warunek.
Jeżeli warunek jest true, wtedy zostaną wykonane następujące polecenia.
Jeżeli warunek jest false, wtedy są obliczane bloki else if (jeżeli takie istnieją).
Jeżeli znaleziony warunek jest true, wtedy są wykonywane następujące odpowiednie polecenia.
Jeżeli żadne polecenie bloku else if nie jest obliczone jako true (lub nie ma żadnego bloku else if), wtedy zostaną wykonane polecenia następująe za else.
Bloki else oraz else if są opconalne. Można mieć dowolną ilość bloków else if, lecz żaden z nich nie może się pojawić za blokiem else. Polecenia if mogą być zagnieżdżone, tzn. mogą być zawarte w innych poleceniach if.

Można zastosować również jednoweirszową formę do warunkowego przypisania wartości do jednej zmiennej.
Jeżeli warunek jest obliczony jako true, wtedy jest przypisana wartość za pytajnikiem. W innym przypadku jest przypisana wartość za dwukropkiem.
var b = a > 10 ? 1 : 0;


W języku VBScript w podobnym celu stosowane jest polecenie If...Then...Else.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var Temperature;
// .....
if (Temperature > 95)
{
// ...
}
else if (Temperature < 12)
{
// ...
}
else
{
// ...
}
© MICROSYS, spol. s r.o.