Update cookies preferences
Promotic

If...Then...Else - polecenie języka VBScript

Opis:
Warunkowe wykonanie grupy poleceń w zależności od wartości wyrażenia.
Składnia:
If warunek Then polecenia [Else elsepolecenia]


lub można zastosować formę blokową:
If warunek Then
  [polecenia]
[ElseIf warunek-n Then
  [elseifpolecenia]]
[Else
  [elsepolecenia]]
End If


warunek Liczba lub łańcuch tekstowy obliczone jako true lub false. Jeżeli warunek jest Null, wtedy jest obliczane jako wartość false.
polecenia Jedno lub kilka poleceń oddzielonych dwukropkami, które zostaną wykonane, jeżeli warunek jest true.
warunek-n takie same jako warunek
elseifpolecenia Jedno lub kilka poleceń, które zostaną wykonane, jeżeli odpowiedni warunek-n jest true.
elsepolecenia Jedno lub kilka poleceń, które zostaną wykonane, jeżeli żadne z poprzednich warunek lub warunek-n nie jest true
Notatka:
Jednowierszową formę (1. składnia) można zastosować do krótkich, prostych celów. Forma blokowa (2. składnia) oferuje jednak więcej możliwości do sktrukturowania i jest bardziej elastyczna niż forma jednowierszowa i zazwyczaj jest bardziej czytelna i jest łatwiejsza do dostrojenia.
Wskazówka: Forma jednowierszowa umożliwia wprowadzić kilku poleceń, lecz poszczególne polecenia muszą być na jednym wierszu, oddzielone znakiem "dwukropek":
If A > 10 Then A = A + 1 : B = B + A : C = C + B


Przy wykonywaniu bloku (2. składnia) jest testowany warunek. Jeżeli warunek jest true, wtedy zostaną wykonwne polecenia następujące za Then. Jeżeli warunek jest false, wtedy są obliczane bloki ElseIf (jeżeli takie istnieją). Jeżeli znaleziony warunek jest true, wtedy są wykonywane polecenia następujące za odpowiednim Then. Jeżeli żadne polecenie bloku ElseIf nie jest obliczone jako true (lub nie ma żadnego bloku ElseIf), wtedy zostaną wykonwne polecenia następująe za Else. Po wykonaniu poleceń następujących za Then lub Else, czynność jest kontynuowana poleceniem następującym za End If.
Bloki Else oraz ElseIf są opconalne. Można mieć dowolną ilość bloków ElseIf, lecz żaden z nich nie moe się pojawić za blokiem Else. Polecenia If mogą być zagnieżdżone, tzn. mogą być zawarte w innych poleceniach If.

Do określenia, czy chodzi o formę blokową lub formę jednowierszową polecenia If można wykorzystać, co następuje za poleceniem Then. Jeżeli znajduje się tam cokolwiek poza komentarzem, wtedy polecenie jest rozumiane jako forma jednowierszowa.

W języku JavaScript w podobnym celu stosowane jest polecenie if...else.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Temperature
' .....
If Temperature > 95 Then
' ...
ElseIf Temperature < 12 Then
' ...
Else
' ...
End If
© MICROSYS, spol. s r.o.