Promotic

Lista poleceń języka VBScript

Niektórych poleceń języka VBScript nie można zastosować w systemie PROMOTIC. Chodzi zwłaszcza a polecenia definiujące funkcje i z tym połączone polecenia wywoływania funkcji. Polecenia te są przeznaczone do definicji funkjci na poziomie skryptu, podczas gdy w systemie PROMOTIC jest zdefiniowana zawartość samych funkcji. To znaczy, że skrypt na przykład w zdarzeniu Pma obiektu jest ciałem funkcji i dlatego nie można tu więc definiować innych funkcji.
Przydatne polecenia:
DimDeklaracja zmiennych
Do...LoopPowtarza blok poleceń, dopóki warunek jest true lub dopóki warunek nie uzyska true.
ErasePonownie inicjalizuje pozycje tablic o stałej wielkości i zwalnia pamięć w przypadku tablic o wielkości dynamicznej
ExitKończy polecenia Do...Loop, For...Next lub wykonywanie całej funkcji.
For Each...NextKilkakrotnie powtarza grupę poleceń dla każdej pozycji tablicy
For...NextKilkakrotnie powtarza grupę poleceń
IfWarunkowe wykonanie grupy poleceń w zależności od wartości wyrażenia
On ErrorUmożliwia obsługę błędów działania oprogramowania
RandomizeZinicjalizuje generator liczb losowych
ReDimDeklaruje zmienne tablic dynamicznych i alokuje lub realokuje przestrzeń pamięci
RemJest stosowane do wkładania notatek wyjaśniających do skryptu
Select CaseWykonuje jedną z kilku grup poleceń w zależności od wartości wyrażenia
SetPrzyszeregowanie odniesienia do obiektu do zmiennej (lub do właściwości obiektu)
Polecenia nieprzydatne w systemie PROMOTIC:

nie ma

© MICROSYS, spol. s r. o.