Promotic

Lista stałych języka VBScript

Zapis stałych (ich zapis tekstowy) można zastosować gdziekolwiek w skrypcie zamiast wartości bieżących, co umożliwia dogodny zapis wartości bez wiedzy o jej wartości liczbowej. Wykorzystanie tekstowego zapisu stałych sprawia, że skrypt jest bardziej przejrzysty i łatiwej można go poprawiać. Ponieważ stałe są definiowane w języku VBScript, to nie muszą być definiowane w skrypcie.

Stałe VBScript wartości typów danych (Patrz również Typy danych VBScript):

Stała Opis
true Słowo kluczowe logicznej wartości "Prawda" (odpowiada wartości -1 !!)
false Słowo kluczowe wartości logicznej "Nieprawda" (odpwiada wartości 0)
Empty Słowo kluczowe wskazujące, że zmienna nie została zinicjalizowana
Null Słowo kluczowe wskazujące, że zmienna zawiera niepoprawne dane
Nothing Słowo kluczowe wskazujące, że zmienna typu Object nie odnosi się do żadnego obiektu


Stałe VBScript typów danych:

Stała Wartość Opis
vbEmpty 0 niezinicjalizowany typ danych
vbNull 1 nie zawiera poprawnych danych
vbBoolean 11 typ danych Boolean
vbByte 17 typ danych Byte
vbInteger 2 typ danych Integer
vbLong 3 typ danych Long
vbSingle 4 typ danych Single
vbDouble 5 typ danych Double
vbDate 7 typ danych Date
vbString 8 typ danych String
vbObject 9 typ danych Object
vbVariant 12 typ danych Variant
vbArray 8192 typ danych Array


Łańcuchowe stałe VBScript (wartości tych stałych można wytworzyć również przy pomocy funkcji Chr):

Stała Wartość Opis
vbCr Chr(13) Początek wiersza (Carriage return)
vbCrLf Chr(13) & Chr(10) Początek nowej linii
vbFormFeed Chr(12) Nowa strona (Form feed); niestosowane w SO Windows
vbLf Chr(10) Nowy wiersz (Line feed)
vbNewLine Chr(13) & Chr(10) lub Chr(10) zależne od platformy. W niektórych przypadkach jest konieczna kombinacja vbCrLf (pozycja na początku nowego wiersza), niekiedy wystarcza vbLf (pozycja na nowym wierszu)
vbTab Chr(9) tabulator poziomy


Stałe VBScript daty i czasu:

Stała Wartość Opis
vbSunday 1 Niedziela
vbMonday 2 Poniedziałek
vbTuesday 3 Wtorek
vbWednesday 4 Środa
vbThursday 5 Czwartek
vbFriday 6 Piątek
vbSaturday 7 Sobota
vbFirstJan1 1 tydzień, w którym jest 1. stycznia
vbFirstFourDays 2 1. tydzień, który zawiera przynajmniej 4 dni danego roku
vbFirstFullWeek 3 pierwszy tydzień, które jest cały w danym roku
vbUseSystem 0 format daty zdefiniowany w ustawieniach regionalnych komputera
vbUseSystemDayOfWeek 0 dla pierwszego dnia tygodnia będzie zastosowany dzień według ustawienia komputera
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.