Promotic

Seznam konstant jazyka VBScript

Zápis konstant (jejich textový zápis) lze použít kdekoliv ve skriptu místo aktuálních hodnot, což umožňuje pohodlný zápis hodnoty bez znalosti její číselné hodnoty. Používání textového zápisu konstant také dělá skript přehlednějším a snadněji upravovatelným. Protože konstanty jsou definovány ve VBScriptu, nemusí být deklarovány ve skriptu.

VBScript konstanty hodnot datových typů (Viz také Datové typy VBScript):

Konstanta Popis
true Klíčové slovo booleovské hodnoty "Pravda" (odpovídá hodnotě -1 !!)
false Klíčové slovo booleovské hodnoty "Nepravda" (odpovídající hodnotě 0)
Empty Klíčové slovo indikující, že proměnná nebyla inicializována
Null Klíčové slovo indikující, že proměnná obsahuje neplatná data
Nothing Klíčové slovo indikující, že proměnná typu Object neukazuje na žádný objekt


VBScript konstanty datových typů:

Konstanta Hodnota Popis
vbEmpty 0 datový typ neinicializován
vbNull 1 neobsahuje platná data
vbBoolean 11 datový typ Boolean
vbByte 17 datový typ Byte
vbInteger 2 datový typ Integer
vbLong 3 datový typ Long
vbSingle 4 datový typ Single
vbDouble 5 datový typ Double
vbDate 7 datový typ Date
vbString 8 datový typ String
vbObject 9 datový typ Object
vbVariant 12 datový typ Variant
vbArray 8192 datový typ Array


VBScript konstanty řetězců (hodnoty těchto konstant lze vytvořit také funkcí Chr):

Konstanta Hodnota Popis
vbCr Chr(13) Začátek řádku (Carriage return)
vbCrLf Chr(13) & Chr(10) Začátek nového řádku
vbFormFeed Chr(12) Nová strana (Form feed); neužívané v OS Windows
vbLf Chr(10) Nový řádek (Line feed)
vbNewLine Chr(13) & Chr(10) nebo Chr(10) závisí na platformě. Někdy je nutná kombinace vbCrLf (pozice na začátku nového řádku), někdy stačí vbLf (pozice na novém řádku)
vbTab Chr(9) horizontální tabulátor


VBScript konstanty datumu a času:

Konstanta Hodnota Popis
vbSunday 1 Neděle
vbMonday 2 Pondělí
vbTuesday 3 Úterý
vbWednesday 4 Středa
vbThursday 5 Čtvrtek
vbFriday 6 Pátek
vbSaturday 7 Sobota
vbFirstJan1 1 týden, ve kterém se vyskytuje 1. leden
vbFirstFourDays 2 1. týden, který obsahuje alespoň 4 dny daného roku
vbFirstFullWeek 3 první týden, který je celý tvořen dny daného roku
vbUseSystem 0 formát datumu definovaný v regionálním nastavení počítače
vbUseSystemDayOfWeek 0 pro den v týdnu použije den podle nastavení počítače
© MICROSYS, spol. s r.o.