Update cookies preferences
Promotic

Seznam operátorů jazyka VBScript

Operátory:
Sčítání (+)Součet dvou čísel
AndLogická nebo bitová konjunkce (součin) dvou výrazů
Přiřazení (=)Přiřazení hodnoty proměnné nebo vlastnosti
Zřetězení (&)Spojení dvou výrazů do textového řetězce
Dělení (/)Podíl dvou čísel (výsledek je desetinné číslo)
EqvLogická nebo bitová ekvivalence (rovnost) dvou výrazů
Umocnění (^)Umocnění čísla
ImpLogická nebo bitová implikace dvou výrazů
Celočíselné dělení (\)Podíl dvou čísel (výsledek je celé číslo)
IsPorovnání dvou referencí na objekty
ModZbytek po dělení dvou čísel ("modulo" operátor)
Násobení (*)Násobení dvou čísel
NotLogická nebo bitová negace výrazu
OrLogická nebo bitová disjunkce dvou výrazů
Odčítání (-)Rozdíl dvou čísel nebo indikace záporné hodnoty čísla
XorLogická nebo bitová excluse dvou výrazů
Relační operátory:
=rovnost
<>nerovnost
<menší než
>větší než
<=menší nebo rovno
>=větší nebo rovno
© MICROSYS, spol. s r.o.