Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Seznam operátorů jazyka VBScript

Operátory:
Sčítání (+) Součet dvou čísel
And Logická nebo bitová konjunkce (součin) dvou výrazů
Přiřazení (=) Přiřazení hodnoty proměnné nebo vlastnosti
Zřetězení (&) Spojení dvou výrazů do řetězce
Dělení (/) Podíl dvou čísel (výsledek je desetinné číslo)
Eqv Logická nebo bitová ekvivalence (rovnost) dvou výrazů
Umocnění (^) Umocnění čísla
Imp Logická nebo bitová implikace dvou výrazů
Celočíselné dělení (\) Podíl dvou čísel (výsledek je celé číslo)
Is Porovnání dvou referencí na objekty
Mod Zbytek po dělení dvou čísel ("modulo" operátor)
Násobení (*) Násobení dvou čísel
Not Logická nebo bitová negace výrazu
Or Logická nebo bitová disjunkce dvou výrazů
Odčítání (-) Rozdíl dvou čísel nebo indikace záporné hodnoty číselného výrazu
Xor Logická nebo bitová excluse dvou výrazů
Relační operátory:
=rovnost
<>nerovnost
<menší než
>větší než
<=menší nebo rovno
>=větší nebo rovno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice