Promotic

Priority operátorů

Pokud se vyskytne ve výrazu několik operací, pak každá část výrazu je vyhodnocena v předem určeném pořadí, nazývaném priorita operátorů. Kulaté závorky mohou být použity ke změně pořadí vyhodnocení určitých částí výrazu, umožňují tedy vyhodnotit části výrazu před částmi jinými. Operace uvnitř závorek jsou vyhodnoceny vždy před operacemi vně závorek. Uvnitř závorek nicméně platí normální priority operátorů.
Pokud výrazy obsahují operátory z více než jedné kategorie, pak jsou nejprve vyhodnoceny aritmetické operátory, pak porovnávací operátory a nakonec jsou vyhodnoceny logické operátory. Porovnávací operátory mají stejnou prioritu, tzn. jsou vyhodnoceny zleva vpravo tak, jak jsou zapsány. Aritmetické a logické operátory jsou vyhodnoceny podle následujícího pořadí priorit:

aritmetické porovnávací logické
Umocnění (^) rovnost (=) Not
unární negace (-) nerovnost (<>) And
Násobení (*) a Dělení (/) menší než (<) Or
Celočíselné dělení (\) větší než (>) Xor
zbytek (Mod) menší nebo rovno (<=) Eqv
Sčítání (+) a Odčítání (-) větší nebo rovno (>=) Imp
Zřetězení (&) Is  
Pokud jsou operace násobení a dělení společně ve výrazu, pak každá operace je vyhodnocena tak, jak je zapsána, tzn. zleva vpravo. Podobně pokud se objeví sčítání a odčítání společně ve výrazu, pak každá operace je vyhodnocena zleva vpravo. Operátor sčítání řetězců (&) není aritmetickým operátorem, ale v prioritě vyhodnocování patří za všechny aritmetické operátory a před všechny porovnávací operátory. Operátor Is je operátor porovnání odkazu na objekty. Neporovnává vlastní objekty nebo jejich hodnoty, zjišťuje pouze, zda dvě reference odkazují na stejný objekt.
© MICROSYS, spol. s r.o.