Promotic

Priorytety operatorów

Jeżeli w wyrażeniu występuje kilka operacji, wtedy każda część wyrażenia jest obliczona w z góry ustalonej kolejności, nazywanej priorytetem operatorów. So zmiany kolejności obliczania pewnych części wyrażenia mogą zostać użyte nawiasy okrągłe, umożliwiają zatem obliczenie części wyrażenia przed jego innymi częściami. Operacje wewnątrz nawiasów są zawsze obliczane przed operacjami poza nawiasami. Wewnątrz nawiasów niemniej są ważne zwykłe priorytety operatorów.
Jeżeli wyrażenie zawiera operatory z więcej niż jednej kategorii, wtedy najpierw są obliczane operatory arytmetyczne, następnie operatory porównania i w końcu są obliczane operatory logiczne. Operatory porównania mają ten sam priorytet, tzn. są obliczane z lewej strony wprawo tak, jak są zapisane. Operatory arytmetyczne i logiczne są obliczane według następującej kolejności priorytetów:

arytmetyczne porównywania logiczne
Poteęgowanie (^) równość (=) Not
negacja jednoargumentowa (-) nierówność (<>) And
Mnożenie (*) oraz Dzielenie (/) mniejsze niż (<) Or
Dzielenie całoliczbowe (\) większe niż (>) Xor
reszta (Mod) mniejsze lub równe (<=) Eqv
Dodawanie (+) oraz Odejmowanie (-) większe lub równe (>=) Imp
Konkatenacja (&) Is  
Jeżeli operacje oraz mnożenie oraz dzielenie są we wspólnym wyrażeniu, wtedy każda operacja jest obliczana tak, jak jest zapisana, tzn. z lewej w prawo. Tak samo jeżeli w jednym wyrażeniu występuje dodawanie oraz odejmowanie, wtedy każda operacje jest obliczana z lewej w prawo. Operator dodawania łańcuchów (&) nie jest operatorem arytmetycznym, lecz w priorytecie obliczania leży za wszystkimi operatorami arytmetycznymi i przed wszystkie operatory porównania. Operator Is jest operatorem porównania odniesienia do obiektów. Nie porównuje same obiekty lub ich wartości, lecz tylko stwierdza, czy dwa odniesienia odnoszą się do tego samego obiektu.
© MICROSYS, spol. s r.o.