Update cookies preferences
Promotic

And - operator języka VBScript

Opis:
Logiczna lub bitowa koniunkcja (iloczyn) dwu wyrażeń.
Składnia:
wynik = wyrażenie1 And wyrażenie2
Notatka:
Wynik jest równy true tylko jeżeli oba wyrażenia mają wartość true. Jeżeli dowolne z wyrażeń jest obliczona jako wartość false, wtedy wynik jest false. Wynik jest okreólony według następującej tabeli:
wyrażenie1: wyrażenie2: wynik:
true true true
true false false
false true false
false false false


Operator wykonuje również porównanie bitowe odpowiadających sobie bitów w dwu wyrażeniach liczbowych i ustawia odpowiedni bit w wyniku według następującej tabeli:
Jeżeli bit w wyrażenie1 jest: i bit w wyrażenie2 jest: wtedy bit w wynik jest:
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.